vrijdag 22 april 2011

*32* Pasen.

'Zij zag Jezus staan, maar zij wist niet, dat het Jezus was. Jezus zeide tot haar: 'Vrouw, waarom weent gij ?' Zij meende dat het de hovenier was, en zeide tot Hem: 'Heer, als gij Hem weggedragen hebt, zeg mij dan, waar gij Hem hebt neergelegd en ik zal Hem wegnemen'. Jezus zeide tot haar: 'Maria !'  Zij keerde zich om en zeide tot Hem in  het Hebreeuws: 'Rabboeni', dat wil zeggen: mijn Meester'. (Joh. 20: 15 + 16).
Wat vind ik dit een ontroerende gebeurtenis.  Maria staat voor de Here Jezus en ze herkend Hem  pas als zij Zijn stem hoort en Hij haar naam noemt.
De Here Jezus was drie jaren onder hen geweest en had hen vele keren verteld dat Hij moest sterven  en weer zou Leven, maar ten diepste hebben ze Hem nooit begrepen.  Ze hadden nooit gedacht dat Hij zou opstaan uit de dood, toen ze Hem in het graf legden. Een paar verzen eerder lezen we over Petrus die bij het lege graf kwam, 'het zag en geloofde; want zij kenden de Schrift nog niet, dat Hij uit de doden moest opstaan'. (vers 8).  Terwijl dat de grootste overwinning van het kruis was. 
Een blog eerder heb je kunnen lezen, dat de Here Jezus ons verlost  heeft van de zonden door Zijn bloed aan het kruis op Golgotha. En voor ons als leden van Zijn Lichaam heeft Hij  een 'volkomen verlossing' van zonden  gebracht, maar het loon van 'de zonde' namelijk: 'de dood', heeft Hij ook overwonnen. Hij stond als eerst op uit het graf. Door Zijn opstanding heeft Christus de dood verslonden.  Hij heeft door de dood heen de macht verkregen over de dood. Zo heeft Hij hem, die de 'heerschappij des doods' heeft ( satan), ten ene male alle macht ontnomen.  De dood kan ons geen angst meer inboezemen, want wij weten nu dat ook wij eenmaal zullen opstaan uit de dood, om met Christus te zijn, waar Hij nu is.
Hij heeft onvergankelijk Leven aan het licht gebracht, doordat Hij de dood van zijn kracht heeft beroofd ( 2 Tim. 1: 10). De Hoop der opstanding is één der kernen van  het geloof. Het onvergankelijke Leven is in ons reeds aanwezig en als onze tijd komt om te sterven, weten wij, dat ook wij zullen opstaan uit het graf. De dood zal ons niet kunnen houden, omdat onze Hoop op Christus is gebouwd.  'Want ik weet, op Wie ik mijn vertrouwen heb gevestigd, en ik ben er van overtuigd, dat Hij bij machte is, hetgeen Hij mij toevertrouwd heeft, dit te bewaren tot die Dag' ( = de Dag van Christus).  Vers: 12.  Dit is de Heilige roeping, die God ons in Christus Jezus heeft gegeven.  Dit is ons Paas-feest.  Zoals de Joden hun Pesach vieren van verlossing uit slavernij in Egypte, zo vieren wij het Paas-feest van verlossing van 'de zonde' dat als gevolg heeft:  de overwinning over dood, dat de Here Jezus Christus voor ons heeft bereid aan het Kruis.  Onze begroeting naar elkaar toe op het Paas-feest is dan ook:  'De Here is waarlijk opgestaan'  Amen !

Geen opmerkingen:

Een reactie posten