woensdag 20 april 2011

*31* Verlossing.

Pasen is voor ons het 'verlossings- of vernieuwings-feest'.  Pasen komt van het Griekse: 'Pascha', en in het Hebreeuws wordt het:  'Pesach' genoemd. Het hoogtepunt van het Hebreeuwse feest is de 'Seder-maaltijd', dat in de huiselijkse sfeer gevierd wordt, rond de Seder-tafel. Tijdens de maaltijd wordt de 'Uittocht uit Egypte' aan elkaar door verteld, uit de Hagada (het vertel boek voor de Joden).  Zij proberen zich voor te stellen hoe het moet hebben gevoeld, om een slaaf in Egypte te zijn. ( Exodus13:8)  Mozes had bij de Farao aangedrongen zijn volk te laten gaan, maar zo gemakkelijk  liet de Farao dit niet gebeuren.  Er moesten plagen, (straffen) aan te pas komen, voor hij uiteindelijk  toestemming gaf. De laatste straf zou de dood van alle eerstgeborenen zijn.  Maar voordat de 'verderf-engel' rond ging in Egypte kregen de Israelieten opdracht het bloed van een lam aan de deurpost te smeren, als bescherming voor het oordeel van God.....wanneer Ik het bloed (van het lam) zie, dan ga Ik u voorbij.  Pesach in het hebreeuws betekend dan ook: 'voorbijgaan'  Deze inzettingen en gebeurtenissen uit het verre verleden zijn een geweldige onderwijzing omtrent de 'Grote Verlosser'.  Paulus schreef later: ....want ook ons Paaslam is geslacht: Christus. ( 1 Kor. 5:7).  Zoals de Here God destijds Mozes als 'verlosser' zond tot Israel, zo zond God de meerdere van Mozes: Zijn Zoon: onze Here Jezus Christus, in deze wereld om 'Zijn volk' uit te leiden.  De toestand van Israel in Egypte is te vergelijken met de mens, want de 'natuurlijke mens' verkeert in de slavernij der zonde. Voor de mens die Jezus als zijn Verlosser in geloof aanvaardt als Heiland en Heer, breekt er een Nieuwe tijd aan. ( Joh. 5:24)  De dood van Christus is de basis van het 'Nieuwe Leven'. De Heiland is de Plaats-vervanger voor zondaren. De Here Jezus droeg de zonde-straf van Zijn Volk aan het kruis, en niet alleen van Zijn volk, maar ook van al de mensen, die later  Hem in geloof zouden aannemen.  En wij die behoren tot het 'Lichaam van Christus' mogen weten dat onze zonden en overtredingen volkomen weg zijn gedaan, want wij hebben in Hem de 'volkomen verlossing' door Zijn bloed en de 'vergeving' van de overtredingen naar de rijkdom van Zijn genade. ( Efz. 1:7)
God ziet in het kruis de mogelijkheid, om zonder zijn eigen gerechtigheid te kort te doen, toch de zondaar te rechtvaardigen. ( wij zijn rechtvaardig verklaard door het bloed van het kruis). In dit offer dat de Here Jezus, als Offer- Lam heeft volbracht,  ontmoeten de schuldige zondaar en de Heilige God elkaar, zodat Hij de gelovige heilig, onbesmet en onberispelijk vóór Zich kan stellen. Deze rijkdom brengt niet alleen vergeving van zonden, maar ook 'Nieuw Leven', een nieuwe relatie met God, een nieuwe toekomst vol Heerlijkheid. Dit ondervinden we nu nog niet 'aan de lijve', want de verlossing is  nog slechts een geestelijke realiteit.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten