woensdag 11 mei 2011

*38* Geestelijke zegen.

Opdat we beseffen hoe rijk wij als 'heilige en getrouwe gelovige' in Christus Jezus gezegend zijn met alle geestelijke zegen, heb ik de beloften van "God  hier op een rijtje gezet.  Lees er niet te snel overheen, maar laat tot je doordringen,  hoeveel het de Here Jezus heeft gekost, om dit aan ons te schenken.
* wij zijn uitverkoren in Christus Jezus en in liefde heeft God ons aangenomen als 'zoon' in het zoonschap.* wij zijn begenadigd met genade in de Geliefde.* we zijn volkomen verlost door Zijn bloed, en volledig vergeven naar de Rijkdom van Gods genade.*wij zijn een erfdeel van Christus geworden.*wij zijn tot lof en heerlijkheid van God.* we zijn verzegeld met de Heilige Geest der belofte, dat is de Heilige Geest Gods en we behoren nu reeds tot 'De Gemeente, die Zijn Lichaam is, in het Overhemelse.* door genade zijn wij behouden.*wij zijn mede-levend gemaakt met Christus, mede-opgewekt.. en hebben mede een plaats gekregen in Christus, in het Over-Hemelse.*we zijn een maaksel van God, in Christus Jezus geschapen.*In Christus zijn wij nabij gkomen door Zijn bloed en wij zijn één gemaakt met Christus, tot een Nieuwe Mens geschapen.*wij zijn volkomen verzoend door het kruis en hebben in één geest de toegang tot de Vader.*wij zijn mede-burgers van het Heiligste en huisgenoten Gods.*met elkaar worden wij gebouwd tot een woonstede Gods in de Geest.*wij zijn mede- erfgenaam, mede-leden en mede-deelgenoot geworden van de belofte die aan Christus gegeven is.*wij hebben vrijmoedig de toegang tot Christus Jezus, door het geloof van Hem.*wij worden vervuld tot alle volheid Gods.*wij zijn één Lichaam en één geest en geroepen in de ene hoop van onze roeping.* we hebben genade ontvangen, naar de overweldigende maat waarin Christus Jezus haar schenkt.*wij zijn verjongd en vernieuwd  door de geest van ons verstand.*wij behoren tot de Nieuwe Mens.*wij hebben vrede ontvangen en liefde met geloof, van God onze Vader, Die ons toebereid heeft tot erfdeel der Heiligen in het Licht.*wij zijn verlost uit de macht der duisternis en overgebracht in het ( verborgen) Koningschap van de Zoon Zijner liefde in het Overhemelse.*wij zijn volkomen verzoend in het lichaam van Zijn vlees door de dood.*Hij plaatst ons heilig en onberispelijk voor Zich.*Wij worden met de volkomen kennis van Boven ( epi-gnoosis) vervuld en hebben de volheid verkregen in Hem, die het Hoofd is.* God heeft ons genade betoond door al onze mis-stappen kwijt te schelden.*Met Christus zijn wij afgestorven aan de 'eerste geloofs-beginselen'.*wij zijn (geestelijk) gestorven en ons Leven is verborgen met Christus in God.*God heeft ons uitverkoren als heiligen en geliefden van Hem.*wij hebben van de HERE (de JHWH) ter vergelding van ons werk (ons geloof)  onze erfenis ontvangen.*God heeft ons deelgenoot laten worden van de Genade-Gods en vervuld ons met de vruchten van gerechtigheid.*wij bezitten het Burgerschap in het Over-hemelse.*Wij hebben zeer overvloedig genade, barmhartigheid en vrede ontvangen van God, onze Heiland: Christus Jezus.*wij behoren tot het Huis-Gods, de Gemeente van de levende God.* voor ons is de Genade Gods verschenen.*naar Zijn ontferming heeft Hij ons gered, door het Bad der wedergeboorte, dat is de vernieuwing door de kracht van de Heilige Geest.*God heeft ons naar ons geloof een 'uitverkorene-Gods' gemaakt en ons behouden en geroepen met een heilige Roeping.*God heeft voor ons gereed liggen de 'Krans der Gerechterheid', welke Hij ten dien dage ons zal geven.*wij zijn door de HERE beveiligd tegen alle boos opzet van de satan, en God zal ons behouden in Zijn boven-'Hemels-Koningshap' brengen.
Bijna 40 zegeningen en beloften wil God ons schenken in Zijn liefde en door Zijn genade.  Als je behoort tot het Lichaam van Christus zijn al deze geestelijke zegeningen je deel geworden en als onze tijd is gekomen dat wij de Here Christus Jezus zullen ontmoeten in het Over-Hemelse, zullen wij zien wat wij altijd geloofd hebben.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten