zaterdag 11 juni 2011

*44* Nieuwe mens.

In Efz. 4: 24,   lezen we over de Nieuwe mens. We worden verjongd  door de geest van ons denken en doen  de Nieuwe mens ( Grieks: anthropos)  aan  als een nieuw kleed,  die naar de wil van God geschapen is.  Wanneer een mens tot geloof komt,  vindt er wat het 'innerlijk' betreft  een opstanding plaats, waardoor de Nieuwe mens tot leven komt.  We worden  met kracht versterkt door Zijn Geest  in de inwendige mens ( Efz. 3: 16) opdat Christus, door het geloof in onze harten woning kan maken.  Alles is Christus geworden.  We zijn  'levend gemaakt'  met Christus,  'mede gezet' in het Over-Hemelse en  'opgewekt' door  het geloof van Christus.  Hij heeft ons het 'Nieuwe Leven'  geschonken, door vrijwillig de weg te gaan, tot en met het volbrachte werk aan het kruis. Zoek de dingen die Boven zijn,  en zie je zelf zoals Christus je ziet,  is de boodschap.
De Nieuwe mens is een scheppings daad  van God in ons leven,  maar  is niet  het doel op zich.  De Nieuwe mens  moet groeien tot volkomenheid,  en naar het Hoofd ( = Christus) opwassen.  Het moet worden opgebouwd tot een Volkomen man  (= volwassen heid in geloof).  Bedenk daarbij wie je vroeger was en nu geworden bent, want we zijn in Christus geschapen en hebben de vrije toegang tot onze Vader.  De Israëlieten hadden maar één maal per jaar,  via de Hoge Priester  toegang tot  God  in de Tempel:  in het 'Heilige der Heilige',  maar wij mogen elke dag tot de Vader komen. ( Efz. 2: 18)   We moeten ons zelf  zien als de 'Nieuwe mens' en alles wat daar  bij hoort en het ons toe-eigenen, door persoonlijk bezig te zijn met de dingen van de Vader. Dat vraagt  'tijd'  voor overpeinzing en  verandering van denken ( epi-gnoosis). Het oude is voorbij gegaan....zie 'Het Nieuwe' is gekomen.
Morgen vieren we Pinksteren en lezen we  Handelingen 2;   over de apostelen, die bijéén waren om het Pinksterfeest te vieren in Jeruzalem. Voor hen was het een groot 'bekeringsfeest',  ter herinnering aan de bekering van de Israël  bij de berg Sinai.  Met een  huiveringwekkende Stem daalde God neer op de berg ( Exodes 19) 'En de berg Sinai stond geheel in rook, omdat de HERE daarop nederdaalde in vuur'. Het Volk keerde radicaal om  van een onsamenhangend slaven volkje tot een uniek 'Gods-Volk',  met een unieke roeping: 'gij zijt voor Mij een koninkrijk van priesters, een heilig Volk'. (vers 6)  Eeuwen later in Jeruzalem daalde God opnieuw neder te midden van  Zijn volk.  Dit maal in een Heilige Windvlaag  en met Vurige Vlammen op de hoofden van de apostelen. En werden de lafhartige vissers uit Galiléa,  radicaal bekeerd tot onverschrokken getuigen voor het 'Koninkrijk Gods'. 
Wij, in onze tijd  zijn veranderd van de 'oude-mens'  in:  de Nieuwe mens,  toen de Geest van God ons vulde met Zijn kracht.  Wij zijn  (persoonlijk) zelf  en samen de Nieuwe mens geworden,  in het 'Lichaam van Christus',  wij zijn tot een tempel,  heilig in de Heer,  een woonstede Gods in de geest en dat geeft ons  'Overwinnings leven'.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten