zaterdag 23 juli 2011

*57* Handelingentijd.

De grootste verwarring en tegenstrijdigheden in het Christendom wordt veroorzaakt door het niet begrijpen van de ware betekenis van  'een periode van 33 jaar', die beschreven wordt in het boek Handelingen. Sommige christenen proberen in onze tijd te leven, alsof nu nog steeds hetzelfde bestuur en het zelfde doel van God aan de orde is. En iemand die nooit een diepgaande studie van het Woord van Gods maakt, zal daar dan ook nooit probemen, moeiljkheden of vragen over hebben. Maar iemand die de Bijbel bestudeert en geloofd wat daar staat, als het ware Woord van God, krijgt talrijke, schijnbare tegenstrijdigheden te zien.
Het belangrijkste kenmerk van de Handelingen-bedeling was, dat de apostelen door God werden aangesteld en uitgezonden werden, om het 'Evangelie van het Koninkrijk' te brengen.  En elk afzonderlijk woord werd hen  gegeven in de moedertaal van hen, voor wie die boodschap bestemd was. ( 1 Thes. 2:13)  Het Woord dat zij spraken werd telkens bevestigd door de tekenen die erop volgden ( Hebr. 2:4) en als iemand geloofde, werd zijn geloof bevestigd door wonderbaarlijke tekenen ( Marc. 16:170).  In de gehele Handelingentijd was dit het vaste patroon. En dit is totaal verschillend op de wijze waarop God in onze tijd met mensen omgaat.
Als we de grote waarheden niet onderkennen, zijn vele gedeelten in het Nieuwe Testament onmogelijk te begrijpen. En dit geldt vooral voor de zes brieven die Paulus in die periode geschreven heeft. Dat zijn de eerste en tweede brief aan de Thessalonicenzen, de eerste en tweede brief aan de Corinthiërs, Galaten en de Romeinen brief. Al deze brieven dragen het karakter van de 'Handelingen-tijd'.
Er staan natuurlijk vele 'eeuwige waarheden' in, die niet aan verandering onderhevig zijn.  En elk woord dat erin staat is nuttig om te onderrichten,  te weerleggen,  te verbeteren en op te voeden in de gerechtigheid ( 2 Tim. 3: 16), maar er staan ook Waarheden  in, die alleen met de 'Handelingen-bedeling' te maken hebben.
De basis voor de 'Bedeling van de Handelingentijd' is al gelegd door de Here Jezus in Marcus 16:15-18.
De opdracht die de Here Jezus hier aan de discipen geeft,  kan onmogelijk van toepassing zijn voor onze tijd, want hoe kunnen wij slangen opnemen en zelfs iets dodelijks drinken zonder schade te ondervinden.
In Handelingen 28:28 zien we dan ook een verandering van 'Gods wijze' van handelen met de mensheid  en duidt Zijn Woord op een gewijzigde 'bestuurs-vorm'  ( = bedeling). 
Aan het einde van de Handelingentijd, had God alles bereikt wat hij van plan was te doen. De boodschap van het 'Evangelie van het Koninkrijk' was verkondigd tot aan het einde van het land. ( = Grieks: Gé ) Heel Israël heeft het gehoord. Een volgende fase zou in gaan, maar het geopenbaarde 'Koninkrijk van God' dat op het punt stond over de mensheid los te barsten,  kwam er niet door het ongeloof van het Volk Israël.   Paulus moest voor de derde maal het 'oordeel van de profeet Jesaja' over hen uitspreken. ( Hand. 28: 25-27).
Vanaf toen is Gods doel  met 'Het Koninkrijk'  tijdelijk opgeschort. Hij neemt nu de tijd, om in de geschiedenis van de mensheid een passage te schrijven over 'de Genade' die in Zijn karakter besloten ligt. Dat gebeurd nu, in de 'Bedeling van de absolute genade'. Waarheden die golden in de tijd van Handelingen kunnen daarom niet  meer van toepassing zijn op het heden.
Paulus zegt ons in Filippensen 1 : 10 dat we de dingen 'die voortgezet worden', moeten onderzoeken ( volgens de Griekse grondtekst). We moeten leren het Woord der Waarheid recht te snijden ( 2 Tim. 2: 15).
Zie vorige blogs over:  recht snijden van het Woord.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten