dinsdag 5 juli 2011

*52* Verstaan.

'Gods Roeping' moet verstaan worden. Niet alleen maar gehoord. 
"Hoort en verstaat", zegt de Heer in Math. 15:10 en Mark. 7:14.  Men kan horen en geenszins verstaan, Math. 13:14 en19.  En dan komt de 'boze' en neemt het 'gehoorde' weg.
Wat is het 'verstaan?' Het grondwoord betekend: 'bij elkaar brengen'. ( het brengen van een boodschap buiten ons, in ons denken binnen laten komen)    Dit leidt verstandelijk tot het begrijpen  en dieper geestelijk tot 'het verstaan met het hart'. 
Het verstaan van een Roeping ( Efz. 1:18) heeft allereerst met het verstand te maken, met het er over nadenken en er over praten met andere gelovigen.
Maar toch reikt het dieper:  het gehoorde moet vrucht dragen. Dit kan alleen als 'de goede aarde' aanwezig is ( Math. 13:23).  Er moet weerklank zijn op de Roeping van God, ze moet aanspreken, aanvaard worden en wel zodanig, dat ze niet meer loslaat. dan heeft het zaad wortel geschoten.
Hier ligt het verschil tussen verstandelijk en geestelijk geloven. Het verstand kan de dingen verstaan, maar als dit niet verder leidt en men de dingen niet uitwerkt, dan schiet het zaad geen wortel.
God roept ons in deze tussen-tijd, tot 'de Verborgenheid'.  Als het goed is dan moet deze Roeping ons grijpen ( Filp. 3:12) en er de wil zijn om ze op te volgen. Doch velen worden door allerlei dingen weerhouden: door andere interesses en beslommeringen in huis en daarbuiten. Anderen menen genoeg te hebben aan een 'eenvoudig evangelie':  het geloof in de Here Jezus dat leidt tot behoudenis. Zij verstaan niet dat dit een begin is en dat de behoudenis wel een middel,  maar geen doel is.  Hiet is niet alleen de vraag: "Hoe word ik behouden" of "ben je al behouden", maar ook: "versta je welke hoop 'Zijn Roeping' wekt. Daartoe moet je 'de Bedeling' verstaan, die op dit moment van toepassing is  en weten  welke wandel daaruit voortvloeit.  Want hoe zullen we 'waardig' kunnen wandelen, indien we Zijn wil niet verstaan?
Tot het verstaan van de 'Roeping Gods' moeten we mede inzicht hebben in de Hoop die daar aan verbonden is.
En deze Hoop vinden we in de Efeze brief en de Kolossenzen brief  van Paulus.
Want Christus wil meer zijn dan alleen onze redder.   Hij wil ook 'Zijn erfdeel' met ons delen.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten