woensdag 21 september 2011

*65* Gemeente.

 Je kunt je afvragen of de gemeenten en Kerken die we nu om ons heen zien met hun pracht en praal en met hun emotionele diensten,  wel in overeenstemming zijn  met Gods bedoeling voor de gelovigen in deze tijd.  Is het Gods verlangen dat we nu een zichtbare Kerk of gemeente stichten tot eer van God ?  Lezen we niet in de Bijbel dat God zelf samen met Israël, (de Heilige natie), een zichtbare eenheid zal vormen in de toekomende aioon ? ( Joh. 17: 21-23).
Volgens de Bijbel heeft God  wat anders op het oog met de gelovigen van deze 'tussen tijd'. ( De tusssen-tijd is de tijd die loopt vanaf plm. 70 na Christus, toen de Tempel verwoest werd tot Christus Wederkomst in de toekomst)   Want hoewel het Koninkrijk toen nabij was, en die zichtbare eenheid toen vorm had kunnen krijgen,  heeft Israël zich als Natie niet bekeerd en is Christus in heerlijkheid niet gekomen en waren de tijden der verkwikking niet aangebroken. De tijden van herstel der dingen waarvan God gesproken had door de mond van zijn heilige profeten waren  nog niet  aangebroken. ( Hand. 3: 19-21). God is in deze tijd alleen nog maar bezig zijn 'drie aangenomen Zonen'  te vormen die Hem tot dienst zullen zijn in de Toekomende aioon, als Hij als Heerser zal optreden in Zijn Wederkomst.  Deze ( aangenomen) zonen vormen dan de Gemeenten waarmee God zal werken.  Op dit moment worden deze gemeenten in stilte gevormd door 'God geroepenen' en 'wedergeborenen'. Het is een universele, algemene verzameling die als Gemeente nu onzichtbaar is. Waar we echter drie trappen in kunnen onderscheiden, drie geestelijke posities waarin God hen plaatst en die we in drie sferen van zegeningen kunnen we onderscheiden.
* 1- de Gemeente, de wedergeborenen. Zij zijn de (kleinen) kinderen ( Grieks: nepios) Gods ( Rom. 8:15, 1 Joh. 3: 9,10) en zij beërven in de toekomende aioon de aardse sfeer.
* 2- de Rechtvaardigen in Christus. Zij zijn de zonen  ( Groeks: huios) Gods ( Rom. 8:14) en vormen de Gemeente der eerstgeborenen. Zij beërven de hemelse sfeer.
* 3- de in-Christus-volmaakten. De volkomen man ( Efz. 4: 13) Zij vormen:  'De Gemeente', die 'het Lichaam van Christus' is en waarvan Hij het Hoofd is. en zij beërven de Overhemelse sfeer van zegeningen.
Dit zijn geestelijke groepen, en dus als zodanig onzichtbaar.
De 'eerste groep' zijn de bekeerde zonen van Israël, die in de toekomende eeuw de zichtbare Gemeente vormt op aarde, waarvan de Here Jezus sprak als "mijn Gemeente" ( Math. 16: 18 ) Zij worden als levende stenen gebouwd tot een geestelijk huis, tot een heilig priesterschap ( 1 Petr. 2: 5). Zij zullen weer Gods Volk zijn, een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap, een heilige natie (ethnos). De vervulling van Ex. 19: 6, Jes. 61: 6, en 66: 21.  Zij zullen Israël en de volkeren van de wereld brengen in het nog op te richten Koninkrijk ( Op. 11:) op 'de Dag des Heren',  in Jeruzalem en wel: duizend jaren lang.
De 'tweede' bijzondere, onzichtbare gemeente wordt gevormd door de rechtvaardigen: de Gemeente der eerstgeborenen.( Hebr. 12: 23)  Zij zijn de 'Gemeente Gods'. Een uitdrukking die alleen Paulus gebruikt in de tijd der Handelingen. Zij zijn gekomen tot het 'Hemels Jeruzalem'  dat op de aarde zal neder dalen ( Op. 21: 4).  Zij zullen Hem tegemoet gaan in de lucht en hun roeping in de hemel vervullen, als zij de Hemelingen tot wedergeboorte brengen, waarnaar de hemelse sfeer van zegeningen de gehele wereld  zal omvatten, als het Hemels Jeruzalem zal nederdalen uit het Over-Hemelse.
De 'laatste groep' is:  De Gemeente, die  'Het Lichaam van Christus' is. ( Efz. 1: 23)  De gelovigen vormen een groep die Christus toebehoort. Door hun gemeenschap met Christus kan God hen in de geest zetten in de overhemelse ( Gieks: epouranios), waar de verheerlijkte Zoon des mensen gezeten is, in Gods rechterhand. ( Efz. 1: 29, 2: 6). Dit Lichaam bevindt zich nu reeds in een geestelijke positie, die overeenstemt met de eindtoestand, waar God alles in allen is. Zij zullen in de toekomende aionen Gods overweldigende rijkdom van genade tonen aan de overheden en de machten in de Hemelse gewesten ( Efz. 2: 7 en 3: 10) en met Christus heersen in Heerlijkheid als Hij wederkomt op aarde.
Het bestaan in onze tijd van allerlei gemeenten en kerken is een natuurlijk verschijnsel, omdat er zoveel verschil bestaat tussen de geestelijke posities van de gelovigen. En men kan niet verwachten in de tegenwoordige aioon dat men tot een éénheid zal komen. 
Pas in de toekomende eeuw zullen de 'opgestane verloste heiligen'  vanuit alle perioden van de wereld geschiedenis met Hem heersen en zal Israël op aarde een zichtbare éénheid vormen en het 'Evangelie van het Koninkrijk' verkondigen tot het eigen Volk en tot de gehele wereld.  Dan zullen de velden wit zijn om te oogsten.
In onze tegenwoordige tijd zou er geen gemeente of  Kerk zich mogen uitgeven als: 'DE Kerk'. Nu bestaat er alleen een algemene eenheid der 'Wedergeborenen'.  Dit zijn  'de rechtvaardigen in Christus' en een kleine groep die behoren tot 'de in-Christus-volmaakten',  namelijk 'Het Lichaam' waarvan Christus zelf het Hoofd is. ( zie: blog van 30 augustus over: geestelijke positie).

Geen opmerkingen:

Een reactie posten