woensdag 1 februari 2012

*84* 5- Waar is het Overhemelse ?

Reeds in het Oude Testament wist men dat er een 'ruimte' is, die zich buiten de hemelen uitstrekt en zich aan de waarneming ontrekt. In 1 Kon. 8: 27 vroeg Salamo zich af:  "Zou God dan waarlijk op aarde wonen? Zie de hemel, zelfs de hemel der hemelen, kan U niet bevatten , hoeveel te min dan dit huis dat ik gebouwd heb." en in Kor. 12: 2 heeft Paulus het over de 3e hemel. Het is de 'plaats over (boven)  de geschapen hemelen (= lucht en sterren-hemel).
In Efz. 4: 10 wordt gesproken over 'ver boven alle hemelen' (Grieks: huperanoo panton toon ouranios). Daar is de plaats waar God, buiten de schepping woont en troont, waar Christus gezet is in de rechter-macht van God en waar het 'Lichaam van Christus'  opgebouwd wordt.
Het Griekse woord: 'ouranios'  wordt in de Bijbel vertaald met 'hemelse gewesten', maar het is meer dan dat. Het is over- boven alle overheden en machten van engelen heerschapppijen ( Efz. 1: 20),  in het ontoegankelijk licht, dat geen mens kan zien of gezien heeft ( 1 Tim. 6: 16).
Deze plaats -ruimte is een sfeer van de tegenwoordige 'Verborgenheid' van de gelovige in Christus, waar hij verborgen is met Christus in God, want de gelovige van 'De Gemeente': het 'Lichaam van Christus'  is nu reeds geestelijk met Christus verbonden,  op de plaats waar Hij zich bevind.
Wij leven nog  wel op aarde,  maar zijn in Christus gesteld tot  Burgers van een rijk in de hemelen. 1- wij leven uit hemelse zegeningen, 2- verkeren in een hemelse positie en 3- wij hebben een hemelse roeping.
Daaom is het belangrijk dat wij de vergankelijke aardse zaken meer en meer laten voor wat zij zijn en ons richten op de onvergankelijke hemelse dingen, daarin ligt immers onze troost en hoop.
Het 'Overhemelse'  is buiten de schepping en is niet aan tijd en ruimte onderhevig. Zo kan de het boven de schepping zijn, maar even goed kan het de aardse sfeer doordringen en in en om ons heen zijn,  in een tijdloze toestand. (met ons menselijk begrip niet te bevatten).
De Overhemelse is 'de ruimte' die er was vóór de schepping en zal 'de ruimte' zijn,  die overblijft als hemel en aarde hun taak hebben volbracht en God 'alles in allen' zal zijn, na de tijden der aionen. ( zie blog: eeuwen)
Wij zijn Burgers van een Rijk in de Hemelen  = de Overhemel ( Filp. 3: 20), om in de Toekomende aionen (eeuwen)  Gods overweldigende rijkdom van Genade te tonen aan de Heerschappijen en machten  van geestelijke wezens ( Efz. 2: 7) die zich bevinden in het Overhemelse.
Reeds nu mogen wij in ons vernederd lichaam leven uit Gods genade. Wij leven feitelijk mog wel in deze wereld, maar behoren in geestelijk opzicht tot de realiteit van Gods hemelse Heerlijkheid.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten