maandag 27 februari 2012

*89* Hem recht kennen.

Velen kennen Christus van de buitenkant als Jezus,  als 'de Jezus van Nazareth'.
De naam 'Jezus'  is echter de aardse naam van Christus. En als 'Jezus' kennen de meeste gelovigen Hem.  Men kent Hem met een aardse blik. Men heeft het over Jezus zus.. en Jezus zo.., alsof het een vriend is. 
Om Hem zo te noemen, geeft blijk van een beperkt kennen van Hem. Men kent Hem dan niet ten volle. Men kent hem als de 'Jezus op sandalen'  toen Hij wandelde op aarde.  Zo spreekt men over Hem. Zo zingt men over Hem. Zonder respekt noemt men Hem: 'Jezus', terwijl de 'Here Jezus',  meer op zijn plaats zou zijn.
Het klinkt haast beledigend en oneerbiedig in de oren van hen de Hem hebben leren zien in Zijn verheerlijking  en verhoging, in het over-hemelse,  aan Gods rechter-hand.  Want Christus is veel meer dan Jezus. Na Zijn vernedering als mens op aarde en Zijn gehoorzaamheid tot de dood,  ja tot de dood des kruises, heeft God Hem uitermate verhoogd, en Hem 'de Naam' boven alle naam geschonken.
Door geestelijke groei in het geloof, ga je Hem scherper zien en ontdek je Hem als de Verhoogde, en Verheerlijkte Heer in het over-hemelse en ontdek je dat Christus als 'Hoofd' gegeven is aan een Lichaam. Je ontdekt dan, dat de Verheerlijkte Christus  de 'nieuwe Mens' is en dat in Hem, een hele geloofs-groep is verbonden, namelijk:  'Het Lichaam van Christus'.  En dat Hij niet alleen zit  aan Gods rechter-hand, maar dat er door genade  een hele 'Gemeente' samen met Hem gezet is in het Over-hemelse.
Dan noem je Hem niet meer Jezus  of  Jezus Christus, maar: 'Christus Jezus'.
Hem zo te kennen en ook je eigen  'zegenrijke positie'  in Hem, vinden we tegenwoordig alleen nog maar bij de enkeling. Voor de massa ligt over de Verheerlijkte Christus aan de rechter-hand van de Vader, een sluier van de traditie.
Deze versluiering werd al aan het eind van Paulus leven zichtbaar, toen hij tot de conclusie kwam dat allen uit Asia hem hadden verlaten. (2 Tim. 1: 15)
De christenheid nam Paulus boodschap van 'de Verborgenheid' over Christus en Zijn Gemeente van het Ene Lichaam niet aan. De traditionele uitleg van de Efeze brief  (en de andere brieven die Paulus geschreven heeft na de Handelingentijd)  versluiert Paulus boodschap over 'de Verborgenheid', zodat de meeste gelovigen het niet zien en ontdekken. 
De 'openbaring van Christus'  ligt vaak bedolven  onder een dikke laag stof van de traditie. De prediking is vaak arm en karig.  Uit de liederen blijkt dat men Hem maar tendele kent,  namelijk alleen als Jezus in zijn aardse gestalte. Men ziet Hem nog door een spiegel  in raadselen, terwijl Hij ons na de Handelingen-tijd  'volkomen' is geopenbaard.
De kerken verkondigen niet de 'nieuwe boodschap',  die juist voor deze tijd bedoeld is. Waar hoor je in de prediking  over de 'Hoop Zijner Roeping', en wat de 'rijkdom van de heerlijkheid van Zijn erfenis' is, en wat weet men over de allesovertreffende grootheid van 'Zijn kracht' ?
Men blijft staan bij  de Jezus, die wandelde in de Evangelieën en men neemt  aan, wat Hij toen verkondigde aan Zijn discipelen  (de prediking, die in eerste instantie bestemd was voor Zijn eigen Volk) en men probeert angstvallig te handhaven,  wat  actueel was in de Handelingen-tijd.
Zo blijft Christus:  de 'Heer der Heerlijkhied' en de 'Hoop der Heerlijkheid' voor de meeste gelovigen verborgen.
Daarom waarschuwde Paulus de gelovigen,  dat zij zouden vergeten hetgeen achter hen ligt en dat ze zich uit zouden strekken naar het geen vóór hen ligt:  de 'nieuwe boodschap' over Christus. ( Filp. 3:14)
Christus,  Die als Hoofd gegeven is, aan de Gemeente: die 'Zijn Lichaam' is.
Zodat de gelovige zich zouden zien als de 'Nieuw geschapen Mens'  in Christus en dat zij deelgenoot zijn aan Chirstus Zelf;  mede-opgewekt, mede-gezet, mede-erfgenaam zijn in Christus en  mede-lichaam en medegenoot zijn met Christus in het Over-hemelse. Een boodschap dat nu nog een geestelijke waarheid is en straks, (na de dood) in een verheerlijkt lichaam de realiteit zal zijn.
De gelovige moet groeien van het kind-schap in geloof,  naar het zoon-schap en moet zich uitstrekkend naar de 'Volkomen man'  (volwassen man) in Christus.
Dat is Hem recht kennen. Dat betekent jezelf leren kennen door Gods ogen. Wetende dat je door genade met Christus één gemaakt bent.  Dat is de openbaring van 'De Verborgenheid'.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten