donderdag 16 februari 2012

*87* Ken je Hem ?

Ken jij de Here Jezus,  zoals Hij gekend wil worden in deze tijd,  namelijk als de Verhoogde Verheerlijkte Heer Christus Jezus in het Boven-Hemelse ?
Weet je dat je in  Christus Jezus gezegend bent, met alle geestelijke zegeningen ?
En  weet je dat God Zijn Zoon opgewekt heeft uit de doden en Hem gezet heeft aan Zijn rechterhand ( macht)?
En dat alle dingen aan Zijn voeten onderworpen zijn en dat Hij het Hoofd is over alle dingen ?
Weet je dat Christus in de komende eeuwen in het Boven-Hemelse, de alles overtreffende rijkdom van Zijn genade laat zien, door de gelovigen van het 'Lichaam van Christus' ?
Weet je dat Christus Jezus tevoren goede werken bereid heeft, die jij  vandaag mag uitwerken ?
Ken je Hem als 'de Christus', Die onze vrede is ?
Weet je dat Christus in Zichzelf, je tot een 'Nieuwe Mens' geschapen heeft en je zo verzoend heeft, door het kruis?
Weet je dat naar onze Heere Jezus Christus elk geslacht in de hemelen en op aarde genoemd wordt ?
Weet je dat Christus door het geloof in je hart wil wonen ?
Ken je de liefde van Christus die de kennis te boven gaat ?
Weet je dat Christus ons lief heeft en Zich voor ons heeft overgegeven als offergave en slachtoffer, tot een aangename geur voor God ?
Weet je dat Christus toen Hij opvoer, ver boven alle hemelen ( bij Zijn opstanding), de gevangenis ( = de gevallen engelen in de Tartaris) gevangen heeft en alle dingen vervuld heeft ?
Ken je Christus Jezus,  Die hoewel Hij in de gestalte van God was, Zich ontledigd heeft, door aan de mensen gelijk te worden en gehoorzaam is geworden tot de dood,  ja, tot de kruisdood ?
Weet je dat God Hem bovenmate verhoogd heeft en Hem een Naam geschonken heeft boven alle naam ?
Ken je de 'Naam van Jezus'  waarvoor zich straks elke knie zal buigen en weet je dat straks elke tong zal belijden dat 'Jezus Christus de Heere' is,  tot Heerlijkheid van God, de Vader ?
Ken je de Prijs van de Roeping Gods, die boven is in Christus Jezus ?
Besef je dat de Heere  nabij is ?
Weet je dat alle dingen mogelijk zijn, door Christus Jezus, die je kracht geeft ?
Weet je dat God je getrokken heeft uit de macht van de duisternis en overgezet heeft in het Koninkrijk van Zijn  geliefde Zoon:  Jezus Christus ?
Ken je Jezus Christus,  Die je verlost heeft door Zijn bloed en je zonden vergeven heeft ?
Weet je dat Christus het Beeld is van de 'onzichtbare God', en dat Hij de Eerstgeborene is van heel de schepping ?
En weet je ook, dat door Hem alle dingen geschapen zijn; die in de hemelen en die op de aarde zijn ?
Ken je Christus, Die het Hoofd is van het 'Lichaam van Christus':  'De Gemeente' ?
Weet je dat Christus het begin is; de Eerstgebore uit de doden, opdat Hij in allen de Eerste zou zijn, omdat het de Vader behaagd heeft,  dat in Hem heel de Volheid zou wonen ?
Weet je dat God door Christus alle dingen met Zichzelf verzoenen zal, door vrede te maken door het bloed van Zijn kruis ?
Ken je 'Het Geheimenis' dat God bekend heeft gemaakt namelijk: Chirstus in u, de Hoop der Heerlijkheid ?
Weet je dat ieder mens volmaakt gesteld wordt in Christus Jezus ?
Weet je dat in Christus al de schatten van de wijsheid en van de kennis verborgen zijn, omdat in Hem heel de volheid van de Godheid lichamelijk woont ?
Ken je Chirstus, Die het Hoofd is van iedere overheid in macht ?
Weet je dat Chirstus de aanklachten die tegen je gericht zijn, heeft weggenomen, door het aan het kruis te nagelen en daarmee de overheden en de machten ontwapend heeft ?
Ben jij samen met Christus aan de 'grond-beginselen van de wereld' afgestorven ?
Besef je dat je leven met Christus verborgen is in God ?
Ken jij Christus Die alles en in allen is ?
Woont het Woord van Christus rijkelijk in je, in alle wijsheid en fijngevoeligheid ?
Weet je dat in Christus Jezus de genade zeer overvloedig is met het geloof en liefde ?
Weet je dat Christus Jezus in de wereld is gekomen om zondaars zalig te maken (te redden) ?
Ken je Hem,  als de Middelaar,  tussen God en mensen, namelijk de mens: Christus Jezus ?
Weet je dat Hij Zich gegeven heeft als een losprijs voor allen ?
Weet je dat onze Zaligmaker Jezus Christus de dood teniet heeft gedaan en het onvergankelijke leven aan het licht heeft gebracht ?
Weet je dat Hij bij machte is je pand  (je leven), Die bij Hem is wegegeld, te bewaren tot de 'Dag van Christus' ?
Houd je in gedachten dat Jezus Christus uit de doden is opgewekt, en uit het nageslacht van David is ?
Weet je dat als je met Hem gestorven bent ook met Hem zult Leven en als je volhard in het geloof, je ook met Hem zult regeren, in de Toekomende aionen?
Besef je dat God en de Heere Jezus Christus de levenden en de doden zullen oordelen bij Zijn verschijning (in het Boven-Hemelse) en in Zijn Koninkrijk (op aarde)?
Weet je dat allen die uitzien naar de verschijning van Christus Jezus  de 'Krans van de gerechtigheid' zullen ontvangen van de rechtvaardige  Rechter ?
Ken je de Heere Christus Jezus die je  bevrijdt heeft van alle boze opzet  je verlost heeft, tot de Komst van Zijn Hemels Koninkrijk ?
Geef je Hem de eer en heerlijkheid tot in alle eeuwen ( = tot in de toekomende aionen en daarna) ?
Verwacht jij ook de zalige Hoop en Verschijning van de Heerlijkheid van onze grote God en Zaligmaker:  Jezus Christus ?
Weet je dat Chtistus Zichzelf aan ons gegeven heeft, opdat Hij ons vrij kon kopen van alle wetteloosheid, en dat je gerechtvaardigd  bent door Zijn genade en erfgenaam bent geworden,  overeenkomstig de Hoop van het eeuwige leven ?
        Geloof jij werkelijk in al deze dingen,  die de Heere Jezus Christus voor jou persoonlijk bereid heeft ?
Als je hier volmondig 'Ja' op kunt zeggen,  dan geef je  Hem de eer Die Hem toekomt.
Dan heb je Jezus Christus van harte lief, overeenkomstig het 'geloof van de uitverkorenen van God' en heb je de kennis van de waarheid, die  in overeenstemming is met de Godsvrucht ( Titus 1: 1)

Geen opmerkingen:

Een reactie posten