zaterdag 3 maart 2012

*91* Boven-Hemelse Roeping.

Morgen  is het zondag. Wat is het een heerlijke gedachte,  dat op deze dag de Almachtige God, de Schepper van hemel en aarde,  die wij:  'onze Vader' mogen noemen,  over de gehele wereld,  geëerd wordt met gebeden en gezangen. Ieder op zijn eigen manier en ieder op zijn eigen niveau. 
Het geloof is als een 'leerschool'.  De ene gelovige bidt niet beter dan de ander en de ene gelovige is niet meer gelovig, in Gods ogen, dan de ander. Gods liefde is voor een ieder  gelijk.
Als iemand tot geloof komt en zich in afhankelijkheid tot Christus wendt, is hij verzekerd dat hij verlost is door het bloed van Christus en dat zijn fouten die hij gemaakt heeft in zijn leven, door genade zijn vergeven. Voor hen wacht een heerlijke toekomst van eeuwig  (altijd durend) leven met Christus na de dood.
Voor veel gelovigen is dit zo'n troostrijke gedachte,  dat ze hun hele leven nodig hebben om God hier voor te aanbidden en te danken. Zij hebben een Vader aan wie ze hun hele leven willen wijden en voelen zich met Hem verweven in  hun leven.  Men bidt voor andermans en eigen welzijn en zingt vol overgave juichend en jubelend voor de Heer. 
Voor veel mensen is dit geloofs-leven genoeg en men heeft geen verlangen om meer van God te willen ontdekken. En als niemand hen verteld dat God hen nog meer wil geven en dat Hij hen roept met een bepaalde Boven-Hemelse Roeping, dan zullen ze altijd tevreden blijven, om zich 'een kind van God'  te weten.
Maar God wil je meer laten zien van Zijn genade.  Hij wil  Zijn  'Rijkdom van genade'  laten zien en de gelovige duidelijk maken dat ze 'begenadigd zijn in de Geliefde'. (in Zijn geliefde Zoon).
In de Bijbel lezen we over de Roeping Gods, die Boven is. En dat deze Roeping Gods voor iedere gelovigen van deze (tussen) tijd  is weggelegd.
Maar als men niet verteld  (in kerken en gemeenten)  wat deze Roeping  inhoudt, dan zal men het nooit leren kennen en zal de Roeping, die God speciaal voor de gelovigen bedoeld heeft, mislopen.
Ken je de 'Roeping Gods' ?   
In de Bijbel komen we deze Roeping  een paar keer tegen. 
  *      In 2 Tim. 1: 9, lezen we dat God ons roept met een heilige Roeping en ons oproept  waardig te wandelen in deze Roeping, waarmee we geroepen zijn ( Efz. 4: 1). 
  *     In Efz. 4: 4, heeft Paulus het over de Hoop van onze Roeping en in Efz. 1: 18, vraagt hij ons steeds voor ogen te houden, wat  de Hoop van Zijn ( Christus)  Roeping inhoudt.
   *    In Filp. 3: 14 verteld Paulus ons dat in de Roeping van God een Prijs te behalen is, die Boven (in Christus) is.
Voor dat je kunt begrijpen dat aan deze Roeping een Hoop en een  Prijs verbonden is , zul je eerst moeten weten wat de Roeping inhoudt.
God  roept de gelovigen op te beseffen dat zij:  'één gemaakt zijn met Hem'  en samen met Hem tot de Nieuwe Mens behoren.
God heeft de gelovigen 'uitverkoren'  tot een Goddelijk doel, tot een bepaalde dienst van God,  want als men geroepen is, dan is men uitverkoren in het dienen van God,  om in de toekomende aionen door de Here gebruikt te worden, om anderen tot heerlijkheid te brengen.
De gelovigen die deze Roeping verstaan,  behoren tot het 'Lichaam van Christus' die boven in het Over-hemelse groeit, totdat het compleet is.  Zij zullen in de toekomende aionen,  in de boven hemelse sfeer, aan de  Machten en Overheden (van geestelijke wezens), de rijkdom van genade  laten zien.
Deze 'Boven-Hemelse Roeping', is voor de gelovigen van deze tijd en was in vroegere tijden verborgen gebleven in God.  Er was voordien niets over te lezen in het oude- en nieuwe Testament.
Paulus is de genade te beurt gevallen om aan de (betrouwbare) gelovigen,  deze onnaspeurlijke rijkdom van Christus te verkondigen  in het licht te stellen en uit te leggen wat de Bedeling van de Verborgenheid inhoudt.
Aan deze Roeping en een Hoop verbonden. Geen hoop van: 'ik hoop dat het morgen mooi weer is',  maar een Hoop die vast staat in het geloof,  als een vaste grond.
De Hoop van de gemeente der Verborgenheid is:  dat ieder lid van 'De Gemeente',  deel krijgt aan een individuele  'uit-opstanding'  vlak na de dood,  in een Verheerlijkt lichaam  om zo met de  anderen het Lichaam van Christus  dat Boven is te  laten groeien tot het voltallig is, om dan, samen met Christus te verschijnen  in Heerlijkheid,  op de 'Dag van Christus'.
Aan deze 'Roeping Gods' die voor alle gelovigen  weggelegd is, is ook een Prijs ( Grieks: brabeion) verbonden.
Een prijs,  als bij een loop-wedstrijd,  met regels hoe men lopen moet, namelijk:  door de regels in acht te nemen ( 2 Tim. 2: 5) en tussen 'het wit' te blijven lopen en niet af te wijken naar links of rechts.
Het doel is niet het behalen van de eindstreep maar het waardig wandelen naar de Roeping waarmee men geroepen is. ( Efz.4:1).  De Prijs is voor diegenen die de goede strijd gestreden hebben en zich vrijwillig overgegeven hebben aan de wil van God.
De Prijs is de Krans der Rechtvaardiging, die je kunt winnen en verliezen. Het behalen van 'de Prijs' staat niet bijvoorbaat vast, zoals dat met 'de Hoop' wel het geval is.
Wie tot het 'Lichaam van Christus' behoren, zullen zonder meer deel hebben aan de 'vóór-uit-opstanding' en zullen met Christus leven,  maar voor de Prijs is volharding nodig.
De Krans houdt namelijk in, dat we met Christus zullen regereren ( heersen) in de toekomende aionen.
Het gaat in de Roeping van God, die Boven is om de Prijs:   de 'Krans der Rechtvaardiging',  door onze behoudenis met vreze en beve uit te werken en de goede strijd te strijden. Dan kan God de prijswinnaars  de Krans der Rechtvaardiging geven en zullen ze  met Hem heersen.
Pas aan het eind van Paulus leven kon hij zeggen  of hij  'de Prijs' behaald had. En zo is het ook met ons. Pas aan het eind van ons leven, kunnen we ons 'geloofs-leven'  overzien. Aan de eindstreep van de wedstrijd zien we of we waardig der Roeping gelopen hebben.
Ik hoop met zekerheid, samen  met Paulus te kunnen zeggen:  "ik heb de goede strijd gestreden, ik  mijn loop tot een einde gebracht en mijn geloof behouden. Voor mij is weggelegd de Krans van de Rechtvaardigheid, die de Heere,  de rechtvaardige Rechter  mij, op de 'Dag van Christus' zal geven, zoals aan allen die uitzien naar Zijn Verschijning.
.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten