dinsdag 3 april 2012

*97* Genade op genade.

Genade is de onverdiende gunst die God aan ons gegeven heeft,  toen wij gelovig werden. Door deze genade zijn wij behouden voor het 'Leven' over de dood heen. Genade is het werk van God ten behoeve van ons !
Kunnen wij daar zelf iets aan toevoegen ?  Nee, Genade sluit alle menselijke verdienste en inspanning buiten. Het is 'om niet' ons deel geworden.
Maar is het bij die genade gebleven ?  Is ons 'alleen maar'  genade gegeven,  zodat wij uit deze genade behouden zijn?  Nee, er is meer.  In Joh. 1: 16 staat: "Immers uit Zijn volheid hebben wij allen ontvangen zelfs genade op genade
De eerste genade ontvingen we toen we oog kregen voor het Lam Gods. Toen de Vader ons trok uit de duisternis en ons liet zien dat de Here Jezus voor  ons op het kruis van Golgotha stierf en daar onze zonden heeft weggedragen.  Door deze genade werden behouden en mochten wij ons een kind van God noemen. Maar kende ik  de Here Jezus toen ?  Herkende ik Hem in Zijn volheid ?  Nee, Net zoals een baby die geboren wordt en zijn eigen ouders nog moet leren kennen en moet wennen aan de klank van de stem van zijn vader en zijn moeder,  zo leert een kind van God,  als hij opgroeit in het geloof  ook steeds beter wie de Here Jezus voor hem is.
Eerst is de Here Jezus niet meer als een schaduw, die door middel van Bijbelverhalen als 'een schaduw'  in het leven van de gelovige komt.  Maar God wil Zich ten volle openbaren en dan komt dat moment, dat ons een 'tweede genade'  in ons leven wordt geschonken. "Opdat gij vervuld wordt tot alle volheid Gods"( Efz. 3: 18)
En in Efz. 4: 13-14 staat: "totdat wij allen de eenheid des geloofs en der 'volle kennis' van de Zoon Gods bereikt hebben, de manlijke rijpheid, de maat van de wasdom der 'volheid van Christus'."
Toen ik pas tot geloof kwam had ik nog lang niet 'de volle kennis van de Zoon' bereikt. Daarom  is ons nog een genade verleent, namelijk:  dat we de Here Jezus niet alleen als schaduw  kennen, maar dat wij de Here 'waarachtig', 'ten volle' hebben leren kennen.
De ware genade is door Jezus Christus gekomen, en de Here stelt ons instaat dat we de volle kennis van de Zoon Gods zullen bereiken, dat we de Verborgenheid van Christus zullen leren kennen en dat we ten diepste weten wie wij zijn:  een 'Verborgen Lichaam' dat niet openbaar is in de wereld,  maar straks openbaar zal worden, als een 'demonstratie' van Gods genade en van Zijn liefde en trouw.
Ken je deze 'genade op genade' ?  Is die Verborgenheid van Christus je geopenbaard ?  Dan heb je oog gekregen voor 'Hét Lichaam van Christus', de 'Nieuwe Mens', dan ben je ook in staat om te gaan wandelen vanuit die 'Nieuwe Mens'.
God is rijk, overweldigend rijk aan genade. Onverdienste genade is ons bewezen. Het is een enorme genade als je tot het 'Lichaam van Christus' mag behoren. Als je oog hebt gekregen in je leven voor die 'Verborgenhied van Christus' en...... daar hoef je niets voor  te doen,  alleen maar door het geloof, je er voor open te stellen, want het is een blijft louter genade.
God roept en Hij wil ons 'genade op genade' geven, het kost je niets, anders is het geen gift;  geen genade meer  (Rom. 11: 6).  God  wil er niets voor terug hebben. Er zijn gelovigen die denken dat ze God toch iets moeten terug betalen. "k Wil U, o God, mijn dank betalen !"  Wij hebben niets te betalen. Zodra we gaan betalen, is het eigenlijk geen gift meer, maar een belediging aan Gods adres.
Als ik Gods genade ontdek, de Verborgenheid zie, mij uitstrek naar Zijn Boven-Hemelse Roeping, weet dat ik behoor tot het Hemels-Burgerschap en Zijn genade hiervoor ontvangen heb, dan mag ik God daar wel voor danken, maar ik hoef niets te betalen. Dus geen genade op afbetaling. Het is een gift.   Door genade zijn wij behouden, en Hij heeft ons mede-opgewekt en ons mede een plaats gegeven in  het 'Over (boven) Hemelse' in Christus Jezus, om in de komende eeuwen  (aionen) de overweldigende rijkdom van Zijn genade te tonen. (aan de overheden en de machten in het Over-Hemelse). ( Efz. 2: 5-7)
Er komt een tijd dat heel de schepping het zal zien.  Hij wil aan de gehele schepping,  'Zijn genade' laten zien en dat Hij mensen,  die aan de verlorenheid waren onderworpen,  in Zijn grote liefde heeft opgezocht, dat Hij Zijn Zoon gegeven heeft en dat Hij niet alleen deze mensen heeft verlost,  maar ze ook opheft in het Over-Hemelse  en één gemaakt heeft met Zijn verheerlijkt Zoon.
Dat is Zijn Plan met ons, de voorbereiding op een geweldige toekomst !

Geen opmerkingen:

Een reactie posten