zondag 13 mei 2012

*102* stand houden.

Een zegen ontvangen of geven,  is niet een gangbaar begrip in ons taal gebruik. Menigéén zal niet begrijpen wat je bedoeld met de opmerking dat je 'gezegend bent'.  "Met wat ?".   zal de vraag zijn. Met een goed huwelijk of een mooi lichaam ? Met een talent of gave?  Je kunt allerlei aardse zegeningen bedenken.
In de Bijbel echter komen we zegeningen of het gezegend zijn verschillende keren tegen. b.v. in Efz. 1: 3. waar staat:  'Gezegend zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, Die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegen, in het Over-Hemelse in Christus'.
Na dit vers volgen de  7 aspecten van de zegen,  die we in Christus hebben ontvangen,  in het het Over-hemelse,  waar Christus zit ter 'rechter-hand Gods'.
Van deze 'geestelijke zegen'  merken we niets in ons dagelijks leven op aarde. Zij zullen ook pas werkelijkheid worden als  wij daadwerkelijk onze plaats hebben ingenomen in Het Lichaam van Christus in de toekomende eeuw (aioon).
Er is echter 'iemand'  die deze geestelijke zegen aan ons wel opmerkt. En dat is Gods tegenstander : 'de satan', en hij  zal niet nalaten ons aan te vallen. Op zeker  4 manieren kunnen we dat van hem verwachten. 1- hij  is altijd bezig twijfel te zaaien in ons geloofs-leven. 2- hij laat ons Gods Woord verkeerd gebruiken en misbruiken, 3- hij zal verdeeldheid scheppen onder de gelovige en 4- hij speelt in op de behoeften (gevoelens) van de mens.
Daarom heeft God ons Zijn wapenrusting gegeven. Niet om aan te vallen maar om stand te houden. ( Efz. 6: 13- 19). Deze 'wapenrusting Gods'  heeft alles te maken met de '7 zegeningen' die we  kunnen lezen in Efz. 1: 3: 14.
* Vers 3: Hij zegent mij met alle geestelijke zegen in de hemelse gewesten ( = Over-hemelse)  in Christus Jezus.
Daarom doe ik al de 'wapenen Gods' aan,  om stand te houden tegen de methodes van de duivel en tegen de machten en krachten en boze geesten in de 'hemelse gewesten'. (Efz. 6: 10).
* Vers: 4: God  heeft mij uitverkoren vóór de nederwerping van de wereld,  in Christus.
Daarom stel ik mij op, mijn middel omgord met de Waarheid, zodat ik daarmee beschermd wordt. ( Efz. 6: 14)
* Vers 5: In liefde heeft Hij mij voorbestemd,  om in het  zoon-schap te worden aangenomen, door Jezus Christus.
Daarom bekleed ik mij met het pantser van de gerechtigheid om mij te beschermen, want God heeft mij rechtvaardig verklaard in Zijn Zoon. ( Efz. 6: 14)
* Vers 6: Ik ben begenadigd in de Geliefde, want Hij is onze vrede.
Daarom heb ik mijn voeten geschoeid met de bereidheid te wandelen met het 'Evangelie van de vrede'. ( Efz. 6: 15)
* Vers: 7: In Hem heb ik de verlossing door Zijn bloed en de vergeving van mijn overtredingen en fouten,  naar de rijkdom van Zijn genade.
Daarom handel ik boven al met het schild van het geloof, waarmee ik de brandende pijlen van de boze kan blussen, die mij doen twijfelen.
* Vers: 9: God heeft mij  Het Geheimenis van Zijn wil ( Zijn wens) bekend gemaakt, dat Hij in Christus heeft voorgenomen.
Daarom neem ik de helm des Heils aan, waarmee ik verzegeld en apart gezet ben. ( Efz. 6: 17)
* Vers: 11: In Christus ben ik het erfdeel geworden,  waartoe ik tevoren bestemd was.
Daarom verdedig ik mij met het zwaard van de Geest, dat zijn de woorden van God. ( Efz. 6: 17)
* Vers14: Ik ben verzegeld met de Heilige Geest der belofte, die het onderpand is van mijn erfenis.
Daarom bid ik in de geest met aanhoudend bidden en smeken in elke gelegenheid door de dag heen.
     Het zijn 'deze zegeningen'  die de voorrechten vormen van ons 'Hemels-burgerschap'' .
Daarom moeten we vast houden  wat we ontvangen hebben, zodat het ons niet afgenomen kan worden wat ons erfdeel is geworden.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten