woensdag 4 juli 2012

*105* Gods Plan der Eeuwen..

Als we een boek gaan lezen, beginnen we normaal altijd op de eerste bladzijde. Dat kunnen wij  natuurlijk ook doen met de Bijbel, maar de Bijbel is geen gewoon boek. In de Bijbel vinden we verschillende boodschappen,  voor verschillende tijden  en aan verschillende groepen gelovigen.
In de Bijbel maakt God 'Zijn voornemen', Zijn Verlossingsplan bekend.  'Gods Plan der eeuwen'  ( aionen) wordt hierin ontvouwd. ( Efz. 3: 11). Het is een fasen-plan, een stappen-plan,  waarin God de mensheid en de gehele kosmos,  fase-gewijs in de verlossing voert en zo brengt in  gemeenschap met Hemzelf op grond van het volbrachte werk van Onze Heer en Heiland Jezus Christus, op het kruis van Golgotha.
De Bijbel laat zien hoe dit 'voornemen', dit Plan als een boekrol steeds verder uitgerold wordt, totdat de uitrol compleet is.
Gods Woord dat begonnen was met de oudste boeken geschreven door Mozes, vindt zijn voltooiing in de laatste brieven die geschreven zijn door Paulus na Handelingen 28. ( plm. 62 na Christus)
De brieven aan Efeze, Colossenzen, Filemon, Filippenzen, 1Timotheüs, Titus en 2 Timotheüs zijn de laatste brieven die geschreven zijn in de Bijbel en met deze laatste ontvouwing van 'Gods voornemen' (Heils-Plan) maakt het God' Woord compleet.
Maar als niemand ons de opbouw van 'Gods Verlossingsplan der eeuwen'  uitlegt en we beginnen de Bijbel te lezen vanaf de eerste bladzij, dan lopen wij de kans, dat we dit 'fasen-plan' niet begrijpen en allerlei zaken uit de verschillende fasen op onszelf gaan toepassen. We zouden binnen de kortste keren vastlopen in allerlei voor ons schijnbare tegenstellingen en de moed verliezen om nog verder het Woord van God te bestuderen.
Velen ploegen kriskras door de Bijbel en passen alles lukraak op iedereen toe, net zoals het uitkomt. Het gevolg is dat de Gods Woord dan een uitermate moeilijk boek gevonden wordt. Veel sprekers hebben naast de 'Evangelieboodschap' voor de ongelovigen,  helaas maar een beperkte boodschap aan de gelovigen zelf, doordat zij de rijkdom van Gods booschap van genade voor vandaag ( het Evangelie der verborgenheid ( Efz. 6: 19-20) niet verstaan, zoals die door de Apostel Paulus in zijn 7 late brieven,  van ná Handelingen 28: 28 bekend is gemaakt. Men kent deze 'Waarheid', deze 'Gezonde Leer' niet.
De Schrift is de enige correcte toetsteen die we hebben. Het gevoel die we daarbij krijgen is heel bedrieglijk. Christus dient door het geloof in onze harten woning te maken en daardoor raken  we steeds meer geworteld en gegrond in Hem.
Vervuld tot 'al de volheid Gods', dienen we alles wat tot ons komt bereidwillig aan te nemen en te toetsen aan Gods Woord of al deze dingen zo zijn ( als de Bereërs van Handelingen 17: 11), voordat wij onze hand erop leggen en het ons toeëigenen als een boodschap van God. Dat is 'geestelijke volwassenheid'.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten