maandag 4 juni 2012

* 104* De maaltijd.

Op T.V. is tegenwoordig een aardig programma dat 'Het Familiediner' heet.
De presentator probeert te bemiddelen tussen twee familie leden,  die ruzie met elkaar hebben. Tijdens het programma wordt een maaltijd  (een diner) klaar gemaakt door een familie-lid  van één de ruzie makende familie's. Dit familie lid vindt dat de ruzie tussen de strijdende partijen lang genoeg heeft geduurd en de presentator gaat op stap met de uitnodiging voor 'het familiedinner' ;  met de vraag 'de strijd te staken', zodat de familie's weer in harmonie met elkaar verder kunnen gaan. In Bijbelse termen heet dit: Verzoening.
Als het 'diner' klaar is komen de twee strijdende familie leden  bij elkaar.  De ruzie is dan  nog vaak niet voorbij en  zijn er verwijten naar elkaar toe en soms is het  een misverstand dat uit de weg geruimd moet worden. Er moet gepraat worden en zaken opgehelderd worden, voordat de strijdende partijen elkaar weer recht in de ogen kunnen  (willen)  kijken. Harde woorden die tegen elkaar gezegd zijn, worden terug genomen en men is gewillig om naar elkaar te luisteren.  In Bijbelse termen heet dit: Vergeving.
Men gaat aan tafel en het eten wordt geserveerd en als het goed gaat kan men elkaar weer omhelzen en blij met elkaar zijn. De harmonie is weer hersteld.  De strijd is voorbij en het conflict is opgelost. In Bijbelse termen heet dit: Verlossing.
      In de Bijbel staat een tekst dat  God in Christus de wereld met Zichzelf verzoenende was en aan hen hun overtredingen niet toerekende. En dan volgt de opdracht: : Laat u met God verzoenen.( 2 Kor. 5: 19+20)
Van nature is de mens zelf-zuchtig  en hij staat vijandig tegenover God en  Zijn liefde, maar God steekt Zijn hand uit en nodigt de mens  uit Zijn liefde aan te nemen. Als men gaat  geloven in die Christus, en men in gaat zien dat een leven zonder God en zonder Hoop op niets uitloopt en Christus  aanneemt als Zijn persoonlijke Verlosser, dan zal de relatie met God hersteld worden....... Dit is Verzoening.
De mens zal zich bewust moeten worden van zijn zelf-zuchtige houding, om de hand van God te kunnen aan nemen, zodat 'de kracht' van Gods Geest  de mens levend kan maken in Christus.
Het is onmogelijk om in dit leven te staan zonder fouten te maken. We leven in een niet bevrijde wereld en zijn op veel manieren gebonden. Wij nemen vaak beslissingen die fout zijn,  maar in Christus zijn wij 'vrij gekocht' door het volbrachte werk van Christus aan het kruis en onze misstappen worden ons niet toegerekend.  De harmonie is weer hersteld en God heeft ons rechtvaardig verklaard.  Met het danken hiervoor,  doen we Gods wil en verheerlijken we Hem.......Dit is  Vergeving.
Voor de gelovige in deze 'genade tijd' geldt dat hij uit de rijkdom van Gods genade behouden is. In Christus is hij een medeburger geworden in 'Het Heilige ' ( = het Over-hemelse)  en een huisgenoot van God. ( Efz. 2: 19) en deelgenoot in het 'Lichaam van Christus'.
Men leeft nu uit vergeving en deze vergeving kent gaan beperking. In Christus ziet God de gelovige,  rein en onberispelijk voor Zich in Christus Jezus.  De harmonie is weer hersteld. Het conflict is opgelost........Dit is  Verlossing.
Bij 'verlossing'  gaat het niet over schuld, maar om onvrijheid. Verlossing geschiedt door een losgeld. De Here Jezus  Zelf, heeft deze 'losprijs' betaald,  daarom is in Christus Jezus onze bevrijding gewaarborgd en hebben we de 'Heilige Geest der belofte' als onderpand gekregen ( Efz. 1: 14).
Verzoening, vergeving en verlossing zijn onderdeel van 'Gods Heils-Plan',  dat Hij op dit moment uitwerkt in Zijn Zoon,  opdat 'alles'  in de toekomende eeuwen, in Christus bijeen gebracht kan worden, zowel wat in de hemel,  als wat op aarde is ( Efz. 1 10) en wij zijn daar onderdeel van geworden. Onze vrijheid is tot stand gebracht door het volbrachte werk van Christus aan het kruis en dan kunnen wij alleen nog maar ons hoofd buigen en danken.