donderdag 26 mei 2011

*41* Over-Hemelse.

Al een paar keer is de uitdrukking:  'Over-Hemelse' gevallen, en omdat dit woord in de Bijbel niet  voorkomt, is het misschien goed dit woord eens te verduidelijken. 
Het 'Over-Hemelse' is de vertaling van het Griekse woord: 'epouranios'.  Dit woord kun je verdelen in twee stukken:  epi = boven ( of: over) en ouranios =  het hemelse.     In de Bijbel wordt 'epouranios' vertaald met: 'Hemelse gewesten', waarbij het woord 'gewesten' eingenlijk heel misleidend is, want dit woord houdt in dat er meerdere gebieden zouden zijn in 'het Hemelse'. Maar het Over-Hemelse  is de plaats waar Christus zit aan de rechter hand (macht) van God en waar wij verborgen zijn in Hem.
Het is dus de plaats van het 'ontoegankelijke licht', dat geen mens kan zien, of gezien heeft. ( 1Tim. 6: 16)  Het is de plaats waar God woont en troont. 
'Ver boven alle hemelen',  in het Grieks:  'huperanoo pas ton ouranos', is Christus opgevaren om bij God alles tot volheid te brengen. ( Efz.4:10)  Dit is ver boven de twee geschapen hemelen, die wij met ons blote oog kunnen waarnemen. De 'eerste hemel' begint al boven het kleinste grasprietje op aarde. De hemel waarin de vogels vliegen en waarin wij de vliegtuigen hoog in de lucht zien. Na de dampkring begint de 'tweede hemel', namelijk de sterrenhemel. Buiten deze  geschapen hemelen is een 'geestelijke sfeer'  waar God zich bevind.  Het is een plaats die niet aan tijd en ruimte onderhevig is, want  het bevind zich buiten de ganse schepping en dat is misschien nog wel het moeilijkst te begrijpen.  Het Over-Hemelse kan zowel boven ons zijn, maar even goed kan het de aardse sfeer doordringen  en  in- en om ons heen zijn,  in een tijdloze (eeuwig durende)  toestand.
Het Over-Hemelse is de 'ruimte'  vóór dat de schepping er was  en  het zal tevens de 'ruimte' zijn dat overblijft als hemel en aarde  hun taak hebben volbracht en  'God alles in allen zal zijn',  ná de tijden der aionen.
Wij mogen nu reeds weten dat wij deel zullen uitmaken van het 'Over- Hemelse', want wij bezitten het Hemels-burgerschap (Filp. 3: 20), en God heeft ons mede levend gemaakt met Christus en mede -opgewekt en mede- een plaats gegeven  in het Over-Hemelse:  in Christus Jezus, om  in de komende aionen (eeuwen)  de overweldigende  rijkdom van Zijn genade, die over ons is gekomen, te laten zien, (te tonen).( Efz. 2: 6).
Wij moeten als gelovigen van de Gemeente, het 'Lichaam van Christus' steeds onze geweldige positie in het Over-Hemelse realiseren.  Dat wat geestelijk nu al een feit is, zal straks, na onze dood zichtbaar voor ons worden, want dit is de plaats waar Christus zal Verschijnen, voordat Hij Wederkomt  op aarde. En wij zullen daarbij zijn op 'Die Dag': de 'Dag van Christus'. Want...als Hij verschijnt in Heerlijkheid, zullen ook wij met Hem verschijnen en deel krijgen aan Gods onbegrensde veelheid van genade.  Reeds nu mogen wij ons hier in verblijden. Wij leven feitelijk nog wel in deze wereld,  maar behoren in geestelijk opzicht reeds tot de realiteit  van Gods Hemelse Heerlijkheid.

zondag 22 mei 2011

*40* Apocalyps.

'22 Mei',  oef.... we zijn er nog ! !
Aardbevingen, overstromingen; 'de aarde zal vergaan op 21 Mei 2011', was de waarschuwing van een  Amerikaanse evangelist aan de wereld. Billborden in alle grote steden werden opgehangen om de mensen te waarschuwen.  Op T.V. zag je een gezin dat huis en haard had verkocht.  Hun grootste zorg was hun ongeboren kind, want ze wisten niet zeker of hun zoon in de buik van de moeder wel mee opgnomen zou worden in de lucht, als zij Jezus tegemoet gingen.   Dit is het zoveelste eind-doem senario. Geen wonder dat mensen niets meer te maken willen hebben met gelovigen die zich christenen noemen, en deze onzin uitkramen. 
'Mijn Volk gaat tegronde aan gebrek aan kennis' zegt God in Zijn Woord. (Hosea 4:6)  Het werd gezegd tegen het Volk Israël, maar het is nu nog even actueel.  Want hoeveel christenen van nu denken niet dat de Here Jezus spoedig weder komt. Want dat staat immers in de Bijbel !  En wat in de Bijbel staat is waarheid.  Elke generatie heeft gedacht dat ze het mee zouden maken, maar dat heeft de gelovigen van nu niet aan het denken gezet.  Na 2000 jaar kun je toch niet meer spreken van een 'spoedige wederkomst'.  Een regel bij Bijbelstudie is: 'alle schrift is wel voor ons, maar gaat niet over ons'.  Wij kunnen uit het gehele Woord van God lering trekken, maar in de Bijbel gaat het over verschillende groepen mensen in verschillende tijden en in verschillende bedelingen. En als je daar geen onderscheid in maakt, denk je dat alles wat in de Bijbel staat, voor jou van toepassing is. Dan denk je dat alles wat de Here Jezus tegen zijn discipelen gezegd heeft,  ook voor jouw geldt. Dan denk je dat de wonderen en tekenen die gedaan zijn in de Handelingen tijd, ook nu nog gebeuren.  Dan denk je dat elk moment de bazuin zal klinken en dat je op de wolken in een oogwenk weggevoerd kan worden, de Here tegemoet. Want dat staat in Tessalonicenzen 4: 17 .
Wat ben ik blij dat ik door Bijbel studie meer inzicht heb gekregen in Gods Woord.  Dat ik geleerd heb 'de dingen die verschillen.... te onderscheiden'  (Filp.1:10, St. Vert.).  En één onderscheid is, dat God voor de gelovigen van deze tijd, een veel hogere positie in gedachten heeft. 'Vergeet hetgeen achter je ligt'  zegt Paulus 'en strek je uit naar de kennis van Christus Jezus , onze Heer, opdat je  Christus, die Boven is  mag winnen'.( Filp. 3: 8-14) 
Wij als gelovigen van het Lichaam van Christus zullen  na onze dood  de 'Uit-opstanding tussen de doden uit'  meemaken, om in een 'Verheerlijkt Lichaam' dat gelijk is aan Zijn Lichaam, de overweldigende rijkdom van Zijn genade te tonen, in het Over-Hemelse, in  de komende eeuwen = aionen. 
'En de bazuin, de opname en Wederkomst van Christus dan'... zul je denken ?  Laat dat staan voor die groepen voor wie het gechreven is.  Christus Jezus, de beloofde Messias zal voor Zijn Volk op aarde wederkomen en zij zullen het 'Evangelie van Bekering'  verkondigen over de gehele wereld. Als  koningen en priesters zullen zij rond gaan, en de velden zullen wit zijn om te oogsten. Zij zullen aan de slip vast gehouden worden en de mensen zullen zeggen: "Breng ons naar Het Koninkrijk van Christus in Jeruzalem".  God houdt alles in zijn Hand en zal de wereld niet laten vergaan.  Meer dan duizend jaar zal de Christus op aarde heersen en dan zal er een Nieuwe Hemel en Aarde onstaan, waar God tussen hen zal wonen. ( Openbaring 21: 3-5) God zal dan alles in allen kunnen zijn. De Hemel en Aarde zullen in één vloeien en wij mogen dat, vanaf het begin, in Gods genade, allemaal meemaken als 'Lichaam van Christus'.

maandag 16 mei 2011

*39* Huis van God.

Stel je voor een prachtig groot huis met hoge ramen. Om bij de voordeur te komen ga je een brede trap op naar een groot bordes. De voordeur van het grote land-huis staat open. Boven de deur is een  bord opgehangen  waarop staat: 'Welkom aan ieder die hier binnen gaat'. Vol verbazing ga je naar binnen. In de hal zijn veel mensen en je had niet verwacht dat het zo druk zou zijn. Je vraagt je af, 'van wie is dit Huis?' Je hoort een stem en iemand zegt: 'Dit is het Huis van God.  Wij zijn de tweede bewoners van het huis. Vroeger woonde hier een heel Volk, maar toen God het beheer van zijn huis aan zijn Zoon had gegeven, is het Volk vertrokken. Maar zal ik je een geheim vertellen:  eens zal God zijn Volk weer terug halen van de uiteinden van de wereld en weer terug brengen in Zijn Huis, zodat wij allen één grote familie zullen vormen'.
De hal waar je in staat, is ruim en je ziet veel deuren die op de hal uitkomen. Je ziet een trap naar boven, maar het meest verbaast ben je als je achterom kijkt, want boven de deur waar je net door naar binnen bent gekomen, lees je een ander bord waar op staat:  'Uitverkoren !  'Slaat dat op mij ?'  vraag je je af. Er staat direct iemand naast je, die zijn arm om je heen slaat en je verzekerd dat een ieder die geloofd in het bloed van de Here Jezus Christus, uitverkoren is voor God.  Je bent een kind van God geworden en behoort nu tot het 'huis-gezin' van de Almachtige God.  'Treedt binnen in het Huis van God' zegt de stem. 'Ik ben benieuwd welke kamer je binnen gaat, want je kunt niet in de gang blijven staan.  Maak een keuze !' Je ziet drie deuren en één deur ziet er wel heel mooi uit.  Prachtig versierd met gouden ornamenten en beelden. In de kamer is het nog mooier. De wanden vol met beelden en schilderijen in het warme licht van tientallen, nee, honderden kaarsen. Je hoort prachtige grogoriaanse muziek. Mensen met schitterende gewaden lopen rond en de sfeer is vol eerbied en plechtigheid. Voor één beeld branden heel veel kaarsen en mensen knielen neer. 'Dit is het beeld van Maria'  hoor je zeggen, Onze heilige moeder Gods'  Hier steek een kaars voor haar aan ! !'  Je draait je om, en loopt weg.
In de hal vind je een andere deur, niet zo prachtig versierd, maar toch indrukwekkend. Je loopt de kamer binnen. Hier geen pracht en praal. Alleen een kruis aan de wand. Er speelt een orgel en mensen zitten op brede banken. Boven de mensen is een preekstoel, waar een dominee op staat, die er voor geleerd heeft. Hij heeft een boek in de hand en zegt: 'We moeten ons aan de regels houden, laten we de wet nog eens doornemen ! Iemand tikt je op de schouder en zegt: 'Je moet blijven, anders kom je in de hel'. Je draait je om en loopt de hal weer in.
Achter de laatste deur hoor je vrolijke muziek. Hier geen orgel, maar een ware muziek-band  met een zwingend koor er bij. De mensen zingen mee en klappen in de handen. Ze zijn blij en heffen hun handen op naar boven en sommigen dansen op de muziek. Je voelt je meteen thuis en doet mee.  Soms staat er iemand op, die verteld hoe hij door God gered is uit de duisternnis en nu tot het verbond behoort en  het eeuwige  leven heeft verkregen. Haleluja, prijs de Heer ! !  Dat maakt de mensen nog blijer en je zingt en jubelt mee en  blijft een poosje. 'Heb je de  Heilige Geest al ontvangen ?' hoor je iemand zeggen.  'Anders kun je niet in tongen spreken !'   Langzaam loop je naar de hal en sluit de deur.
 'Je gaat me toch niet vertlellen dat je al uitgekeken bent' hoor je een stem zeggen. 'Of ben je zo iemand die teleurgesteld de deur uit loopt. Misschien hoor je wel bij de ontevreden mensen, die naar meer zoeken. Deze mensen gaan de trap op, en zoeken het boven, maar ik kan je wel vertellen als je dat doet, hoor je er niet meer bij.  Wij noemen deze mensen: geloofs-fanaten.
Je kijkt naar de trap. Die is helemaal verwaarloosd. De leuning zit los en sommige treden zijn kapot. Voorzichtig ga je de trap op, en als je boven bent sta je met verbazing te kijken.  Het is er zo licht, alsof er helemaal geen dak op het huis zit. Hier geen deuren en kamers, maar één grote ruimte. Geen gezang en muziek, maar rust en stilte. Mensen staan in groepjes met elkaar te praten. Bij andere mensen staat een leraar die het Woord van God uitlegt, zodat het Woord 'recht gesneden' zal worden.  En er zitten mensen alleen, met de Bijbel op schoot.  'Welkom in De Gemeente, het Lichaam van Christus'  hoor je iemand naast je zeggen. 'Wij onderzoeken hier het Woord van God, want alle dingen zijn door het Woord ontstaan en het Woord is vlees geworden en woont onder ons. Ons oog is gericht op onze  Opgestane Verhoogde en Verheerlijkte  Heer en Heiland: Christus Jezus, die ter rechter hand Gods zit. Als je je in Zijn Woord verdiept, dan zal je ontdekken, dat wij hier zijn tot opbouw van het Lichaam van Christus. totdat wij allen de 'eenheid des geloofs' en de volle kennis van de Zoon Gods bereikt hebben. Je bent welkom bij iedere groepje die je ziet, er is geen onderscheid onder ons. 
Je gaat naar een groepje mensen toe, iemand schuift opzij, zodat je er bij kunt zitten en de vrede Gods, die alle verstand te boven gaat vervuld je hart, want je bent  thuis gekomen in het 'Huis van God'.

woensdag 11 mei 2011

*38* Geestelijke zegen.

Opdat we beseffen hoe rijk wij als 'heilige en getrouwe gelovige' in Christus Jezus gezegend zijn met alle geestelijke zegen, heb ik de beloften van "God  hier op een rijtje gezet.  Lees er niet te snel overheen, maar laat tot je doordringen,  hoeveel het de Here Jezus heeft gekost, om dit aan ons te schenken.
* wij zijn uitverkoren in Christus Jezus en in liefde heeft God ons aangenomen als 'zoon' in het zoonschap.* wij zijn begenadigd met genade in de Geliefde.* we zijn volkomen verlost door Zijn bloed, en volledig vergeven naar de Rijkdom van Gods genade.*wij zijn een erfdeel van Christus geworden.*wij zijn tot lof en heerlijkheid van God.* we zijn verzegeld met de Heilige Geest der belofte, dat is de Heilige Geest Gods en we behoren nu reeds tot 'De Gemeente, die Zijn Lichaam is, in het Overhemelse.* door genade zijn wij behouden.*wij zijn mede-levend gemaakt met Christus, mede-opgewekt.. en hebben mede een plaats gekregen in Christus, in het Over-Hemelse.*we zijn een maaksel van God, in Christus Jezus geschapen.*In Christus zijn wij nabij gkomen door Zijn bloed en wij zijn één gemaakt met Christus, tot een Nieuwe Mens geschapen.*wij zijn volkomen verzoend door het kruis en hebben in één geest de toegang tot de Vader.*wij zijn mede-burgers van het Heiligste en huisgenoten Gods.*met elkaar worden wij gebouwd tot een woonstede Gods in de Geest.*wij zijn mede- erfgenaam, mede-leden en mede-deelgenoot geworden van de belofte die aan Christus gegeven is.*wij hebben vrijmoedig de toegang tot Christus Jezus, door het geloof van Hem.*wij worden vervuld tot alle volheid Gods.*wij zijn één Lichaam en één geest en geroepen in de ene hoop van onze roeping.* we hebben genade ontvangen, naar de overweldigende maat waarin Christus Jezus haar schenkt.*wij zijn verjongd en vernieuwd  door de geest van ons verstand.*wij behoren tot de Nieuwe Mens.*wij hebben vrede ontvangen en liefde met geloof, van God onze Vader, Die ons toebereid heeft tot erfdeel der Heiligen in het Licht.*wij zijn verlost uit de macht der duisternis en overgebracht in het ( verborgen) Koningschap van de Zoon Zijner liefde in het Overhemelse.*wij zijn volkomen verzoend in het lichaam van Zijn vlees door de dood.*Hij plaatst ons heilig en onberispelijk voor Zich.*Wij worden met de volkomen kennis van Boven ( epi-gnoosis) vervuld en hebben de volheid verkregen in Hem, die het Hoofd is.* God heeft ons genade betoond door al onze mis-stappen kwijt te schelden.*Met Christus zijn wij afgestorven aan de 'eerste geloofs-beginselen'.*wij zijn (geestelijk) gestorven en ons Leven is verborgen met Christus in God.*God heeft ons uitverkoren als heiligen en geliefden van Hem.*wij hebben van de HERE (de JHWH) ter vergelding van ons werk (ons geloof)  onze erfenis ontvangen.*God heeft ons deelgenoot laten worden van de Genade-Gods en vervuld ons met de vruchten van gerechtigheid.*wij bezitten het Burgerschap in het Over-hemelse.*Wij hebben zeer overvloedig genade, barmhartigheid en vrede ontvangen van God, onze Heiland: Christus Jezus.*wij behoren tot het Huis-Gods, de Gemeente van de levende God.* voor ons is de Genade Gods verschenen.*naar Zijn ontferming heeft Hij ons gered, door het Bad der wedergeboorte, dat is de vernieuwing door de kracht van de Heilige Geest.*God heeft ons naar ons geloof een 'uitverkorene-Gods' gemaakt en ons behouden en geroepen met een heilige Roeping.*God heeft voor ons gereed liggen de 'Krans der Gerechterheid', welke Hij ten dien dage ons zal geven.*wij zijn door de HERE beveiligd tegen alle boos opzet van de satan, en God zal ons behouden in Zijn boven-'Hemels-Koningshap' brengen.
Bijna 40 zegeningen en beloften wil God ons schenken in Zijn liefde en door Zijn genade.  Als je behoort tot het Lichaam van Christus zijn al deze geestelijke zegeningen je deel geworden en als onze tijd is gekomen dat wij de Here Christus Jezus zullen ontmoeten in het Over-Hemelse, zullen wij zien wat wij altijd geloofd hebben.

maandag 9 mei 2011

*37* Zegeningen.

Voor wie geloofd  dat Christus is gegeven als 'Hoofd van de Gemeente, het Lichaam van Christus' en geloofd dat hij daar deel van uit maakt, bezit het Burgerschap in de Hemelen waarvan wij de Here Jezus Christus als Verlosser verwachten.  (Filp. 3:20). Als iemand de Heer wil zoeken, moet hij dus 'Boven' zijn, waar Christus nu is, verborgen in de rechterhand van God.  Veel christenen volgen de Jezus op sandalen  en streven zo te leven, zoals Jezus  leefde op aarde, maar wij zoeken de Verhoogde Verheerlijkte  Christus Jezus in het Over-Hemelse.  Daar ligt onze Roeping. Onze toekomst ligt in het 'Lichaam van Christus', waar wij in de toekomende eeuw ( aioon)  de overweldigende rijkdom van Zijn genade over ons mogen tonen aan de overheden en machten  in de Hemelse Gewesten.  Ons verlangen is niet het Koninkrijk op aarde, of de opname bij Zijn wederkomst, of  hebben het 'Nieuwe Verbond' als uitgangpunt voor het geloof, want deze beloften behoren aan het Volk Israël. Deze beloften laten we staan, aan wie ze toe behoren. Dat is het 'Woord van God recht snijden'.( zie het blog: recht snijden)
Wij hebben andere beloften en zegeningen van God ontvangen. Zegeningen die verder en hoger rijken dan de zegeningen van het Koninkrijk. In het Woordenboek staat onder 'zegeningen':  heil, voorspoed  en... rijk met aardse zegeningen gezegend zijn.  En dat zijn nu juist de zegeningen die God niet geeft. Voor aardse zegeningen moet jezelf zorgen.  De zegeningen die God geeft, zijn 'geestelijk' van aard.  God geeft zegeningen die pas te genieten zijn, na de 'opstanding uit de dood' in het Over-Hemelse, bij onze Heer en Heiland, in het Lichaam van Christus.  Dat je als 'zoon' aangenomen bent in Christus, en in Hem 'uitverkoren' bent, merk je in dit leven op aarde niets van. Tenzij deze zegeningen je blijdschap en vreugde geven, bij het vooruizicht hiervan. Iemand zei eens: 'wat je geloofd, dat krijg je'. En daar zit een kern van waarheid in. Als je Chirstus niet ten diepste kent, zoals God het bedoeld heeft voor deze genade-tijd, kun je niet verwachten dat de zegenigen die daarbij behoren, je deel genoot worden. De gezindheid van Christus moet in ons zijn, om de zegenigen te ontvangen. Je moet geestelijk volwassen worden,  Gods Heils-Plan in de Bijbel onderzoeken,  je moet een navolger van Paulus zijn. De brief die Paulus schreef aan de  Filippenzen  is hiervoor een goede richtlijn. God onze Vader heeft ons met alle geestelijke zegen in het Over-Hemelse gezegend in Christus Jezus. In het volgende blog zal ik de zegeningen die God ons door Zijn genade gegeven heeft  laten zien. Het enige wat God van ons vraagt is je deze zegenigen toe te eigenen, zodat we zekerheid vinden in onze positie in Christus en..... te geloven.
Geloven is 'amen' zeggen op hetgeen God beloofd heeft in Zijn Woord.

donderdag 5 mei 2011

*36* Vrede.

Deze week vieren we, dat we meer dan 65 jaar in vrijheid leven. Ik moet er dan wel bij vertellen dat alleen in het westerlijke deel van de wereld deze vrijheid onder de mensen is.  Een leven zonder oorlog. In de rest van de wereld woedt het vuur van de oorlog nog steeds voort. Dan weer hier en dan weer daar.  Het Joodse Volk kent het woord 'vrede' als  gebruikelijke groet:  Zij zeggen: 'Sjaloom' tegen elkaar als beroeting. En deze 'sjaloom' betekend niet alleen vrede,  maar ook heelheid en harmonie.  En juist deze harmonie is zo moeilijk te vinden in het midden oosten.  Vrede kan alleen maar onstaan als de mens tevreden is met zich zelf, en de ander niet wil overheersen, maar onze 'ik-gerichtheid' zit diep geworteld. En zo lang  de mens aan de macht is in deze wereld, zal er geen vrede zijn.  Maar eens, zal de macht van de mens plaats moeten maken voor de 'Vrede-Vorst' , en.... Die zal 1000 jaren heersen. Dan zal er in Zijn Koninkrijk op aarde vrede zijn. Maar zo ver is het nog niet en moeten we het nog doen met de macht van de mens. De Bijbel roept ons op meer oog te krijgen voor onze eigen 'zelf-zucht', waarvoor we ons zo gemakkelijk verontschuldigen. Naarmate we Gods genade  meer en meer gaan waarderen, veranderen we van ik-gerichte mensen, in mensen die op anderen gericht zijn, en die hun blijdschap uiten door een verlangen om Christus beter te leren kennen. 'God is een beloner voor wie Hem ernstig zoeken'.
Een mooi gebed vind ik in Filippenzen 4: 4, ' Verblijdt u in de HERE te alle tijde ! en laat uw vriendelijkheid bekend zijn aan alle mensen.  De HERE is nabij.  Weest in geen ding bezorgd,  maar laat voor alles, uw wensen door gebed en smeking met dankzegging,  bekend worden bij God.  En de 'vrede Gods', die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten behoeden in  Christus Jezus'. Daar is ons medicijn voor ontevredenheid. Maak al je verlangens bekend bij God. 'O,... maar dat doe ik ook'  zul je wel denken.  Ik heb een rijk gebeds leven. - Als er ziekte is in mijn omgeving,  smeek ik God om genezing, - als ik iets niet kan of wil, vraag ik God om hulp, en - als ik iets nodig heb laat ik het God weten, zodat Hij er iets aan kan doen. Je snapt wel dat dit niet de gebeden zijn waar bij God zijn vrede kan geven.  Gebeden met 'een vraag' woekert onze ontevredenheid alleen maar aan. Omdat je niet tevreden bent met je situatie vraag je God deze te veranderen. Paulus bad ook drie maal voor zich zelf, namelijk of God 'de doorn in zijn vlees' wilde verwijderen. Na drie keer had hij door, dat de Almachtige God zich niet liet gebruiken voor zijn aardse verlangens  En hij kwam tot besef dat de genade Gods hem genoeg was.  Met dit besef kreeg hij de vrede Gods.  En zo moet het ook met ons gaan.  Vertel aan God waar je zorgen over hebt maar vraag Hem niet om hier iets aan te doen, hoe graag je dat ook wilt.  Heb vertrouwen dat God alle dingen doet medewerken ten goede.  Bidt om Zijn kracht en nabijheid de situatie te verdragen. We zijn geen 'kinderen' in geloof meer, die alles aan hun vader moeten vragen, maar beschouw jezelf als volwassen, als een 'medewerker van God', die zelf beslissingen neemt en daar zelf verantwoordelijk voor is.  Toch is er één vraag-gebed waar God zich in zal verheugen,  en dat is de vraag om helder inzicht en fijngevoeligheid om Zijn Woord beter te kunnen onderscheiden, (Filp. 1:9-11) en om kennis van boven = epe-gnoosis, om in alle  wijsheid en geestelijk inzicht,  de HERE 'waardig te wandelen'. ( Kol. 1: 9-12)
God zal je inzicht geven in Zijn Woord, dat nodig is om Zijn liefde en genade te ontdekken. Zodat je ontdekt dat God reeds alles aan je gegeven heeft. Hij heeft je in Zijn zoonschap aangenomen met alle beloften die daarbij behoren.  Als Hij naar je kijkt, ziet Hij zijn Zoon, Die alles volbracht heeft, opdat jij het Leven na de dood in Heerlijkheid zult binnen gaan.  Wat valt er nog te wensen voor dit aardse leven? Wat moeten we God nog meer vragen, als nu reeds de Vrede Gods ons eigendom is.

maandag 2 mei 2011

*35* Opstanding.

Op 4 mei herdenken we de slachtoffers van oorlogsgeweld en in het bijzonder de  gevallenen uit de tweede wereld-oorlog. We staan stil bij  het leed, de pijn, het verdriet dat gedragen wordt door mensen die de oorlog hebben meegemaakt.  Wat mij elke keer weer raakt zijn de beelden uit de vernietigings-kampen. Eén film-beeld blijf mij bezighouden.  Je ziet een rij vrouwen met kinderen aan de hand achter elkaar lopen in het kamp. Alsof ze naar de markt lopen op een mooie zomer dag. Argeloos lopen de kinderen met de moeders mee. Maar wij weten dat ze niet naar de markt lopen, maar naar de dood in de gas-kamers. Binnen een uur zullen al deze mensen vernietigd zijn. Wat een levens die verloren gaan.  Maar voor God zijn zij niet verloren. Hij kent iedere moeder bij naam en kent ieder kind.  Hij ziet de gruwelen waar de mens toe in staat is. Hij was aanwezig bij het lijden in de dood van deze moeders en kinderen en van de andere 6 miljoen vermoorde Joden.  Hij is er bij als ze straks opstaan uit de dood. Want hoewel zij de Here Jezus hun Verlosser nog niet kennen, weten zij  dat ze eenmaal zullen opstaan uit de dood. In Job ( één van de oudste boeken uit de Bijbel) lezen ze al: 'Want ik weet dat mijn Verlosser (Hebr.: Goël) leeft en ten laatste op aarde zal opstaan' = in Zijn wederkomst. ( Job. 19: 25) 'en zo legt een mens zich neer en staat niet weer op; totdat de hemelen niet meer zijn'. (Job 14: 12) en in zo vele teksten uit het Oude Testament spreken over een 'opstanding uit de dood'. b.v. 1 Sam. 2: 6, 'De HERE doodt en maakt levend, Hij doet in de sheool ( het graf) nederdalen en weder opkomen'... En God komt zijn beloften na.  Eén maal zullen mensen die uit Adam geboren zijn  (en dat is ieder mens), opstaan uit de dood en voor Christus gesteld worden. Zeker aan het Joodse Volk  heeft God bijzondere beloften gedaan, die dan vervuld zullen worden. Op dit moment liggen de Joden nog in de sheool = het graf. Hun lichaam  is reeds vergaan, maar hun ziel ligt ( in onwetendheid, als in een slaap toestand) te wachten tot dat Christus wederkomt  op aarde, en de (laatste) bazuin zal klinken. Dan zullen zij de 'opstanding uit de dood' meemaken en het Koninkrijk dat dan opgericht zal worden op aarde, binnengaan.
Wat is een een genade voor ons, gelovigen van het 'Lichaam van Christus',  dat wij onze Heer en Heiland nu reeds hebben mogen leren kennen.  Wij hoeven niet te wachten tot de Wederkomst van Christus, voor dat wij mogen opstaan uit de dood. De opstanding uit het graf van de gelovigen van het Lichaam van Christus is een 'vóór opstanding'.  Een opstanding vóór de andere opstandingen uit. De schrift spreekt over een  'vóór uit-opstanding tussen de doden uit' ( in het Grieks: eis ten ex-anastasis ten ek nekron)  Filp. 3:11. Deze 'vóór uit-uitopstanding' is een individuele opstanding uit het graf, die plaats zal vinden vóór de  'algemene opstandingen der mensheid' ( 1 Kor. 15: 20-22)  in de toekomende eeuw. (na de Wederkomst van Christus op aarde). De gelovigen van het Lichaam van Christus weten zich nu reeds  geestelijk met Christus levend-gemaakt, opgewekt en gezet in het Over-hemelse.  Zij zullen na de 'uit-opstanding uit de dood',  in een 'Verheerlijkt Lichaam' aanwezig zijn op de 'Dag van Christus' als Hij zal verschijnen in Heerlijkheid. Dan zal Hij opstaan van de plaats aan 'Gods rechter-hand' en Verschijnen ( Grieks: epiphaneia)  in Heerlijkheid om te gaan optreden op aarde.