dinsdag 30 augustus 2011

*60* Geestelijke positie.

Ja.....we zijn terug van een heerlijke vakantie,  goed weer,  veel gezien,  genoten van de prachtige vergezichten en genoten van de rust in de tuin met een boekje in een hoekje. En nu een blog schrijven, niet over de vakantie, maar over de boeken die we gelezen hebben.
We zijn in bezit gekomen van bijna 20 jaar-gangen van het tijdschrift:  'Uit de Schriften'. Uitgegeven in de jaren: 1946 tot 1963. Deze maandelijkse tijdschriften  stonden onder redactie van S. van Mierlo en G. J. Pauptit. Ons, als gelovigen die behoren tot 'Het Lichaam van Christus',  zijn deze 2 leraren van het eerste uur, zeer goed bekend. 
In deze tijdschriften staan verschillende onderwerpen, die voor ons nog zeer leerzaam zijn. Zo las ik in het tijdschrift een overzicht over de 'geestelijke positie van de gelovige'  in de tussen-periode,  waarin wij nu leven.
Eerst is er de natuurlijke mens. Deze kan er door Gods genade toe komen het bestaan van een 'goddelijke Schepper'  te erkennen en zich tot de onbekende God te keren, om hulp en verlossing uit de duisternis.
Hierop kan volgen:  de geboorte 'van Boven' en het geloof in Christus als 'goddelijke Heiland' en wordt men zich bewust dan men een zondaar is. Niet alleen dat men zondige daden doet, maar dat men nog steeds in zekere mate vast houdt aan de gedachte 'zelf iets te zijn en te kunnen'.  Dit is in werkelijkheid de vijandschap tegen God.  (Dit zijn de wedergeborenen, de (kleine) kinderen Gods genoemd).
De volgende stap bestaat dan ook in het volkomen afstand doen van elke gedachte van autonomie ( = zelf iets te willen doen).    We moeten dan niet slechts geloven dat Christus gestorven is voor ons, maar ons door God met Hem laten kruisigen en doden. De 'oude mens' moet dood.   Dan komt men van wedergeboorte tot een nieuwe schepping,  van vergeving tot rechtvaardiging,  van kindschap tot zoonschap. Men is dan een 'rechtvaardige in Chirstus'. Dat wil niet zeggen dat er geen zondige daden meer bedreven worden,  maar men is geen slaaf meer onder de wet der zonde. (Dit zijn de in Christus gerechtvaardigden; de  zonen Gods). Veel gelovigen  in deze tussentijd, blijven hierin hun  geloof beleven.
Al betaat er dan een ware 'geestelijike gemeenschap met Chirstus', toch is er nog geen volmaaktheid. (geen 'volkomen man'  in geloof)   Over het  in Chirstus volmaakt zijn  handelt Paulus slechts in zijn latere brieven.  Hij spreekt dan over mede gezet zijn met Christus aan Gods rechterhand, het mede erfgenaam zijn met Hem en het 'lid zijn van het Lichaam waarvan Christus zelf het Hoofd is'.   (Dit zijn de in Christus volmaakten die gekomen zijn tot mannelijke rijpheid).
Kennis hier over is niet voldoende. Het gaat hier over een geestelijk leven en hoe verder we voortschrijden in dit gelovig leven, hoe grotere kennis we zullen hebben van die geestelijke werkelijkheid.  
Maar... hoe hoger de positie, hoe groter onze verantwoordelijkheid, hoe meer God van ons verlangt, omdat Hij ons, door Zijn inwerking, in staat stelt  meer in overeenstemming met Zijn wil te leven  en Hem te verheerlijken. We moeten dus (steeds bij alles in ons leven) bewust zijn van de positie waarin we door God geplaatst zijn. En dat is juist de grote moeilijkheid. Een menselijk 'kennen' wat de Schrift leert is niet voldoende, er moet  een 'ware gemeenschap' zijn met God en ons geloof moet ons gehele wezen ( lichaam, ziel en geest)  in beslag nemen en dit is de 'weg van nederigheid'.
Tot zover dit artikel: 'Uit de Schriften'.  Toen ik het gelezen had, moest ik wel even slikken.  Dacht ik vol overgave te kunnen zeggen dat ik 'volmaakt in Christus' ben, moet ik nu inzien, dat ik aan Gods eisen  van volmaaktheid zeer te kort schiet. Gelukkig las ik dat het 'een voortschrijdende weg'  is van vallen en opstaan.
Ik moet mij telkens weer bewust zijn,  dat God mij  het vermogen geeft een leven te leiden, die zal voldoen aan de vereiste en verwachting van mijn  'positie in Christus Jezus'  (geen eigen werken),  zodat  ik kan zeggen: ' Christus is mijn leven' ( Filp. 1: 21,  Kol. 3: 4),  want Hij moet in mijn hart 'woning' maken.

zaterdag 6 augustus 2011

*59* Boekje.

Soms lees je mooie zinnen of pakkende woorden in een boek, blad of op een kaart, die je zou willen onthouden en weer zou willen lezen, om er over na te denken. Daarvoor heb ik een klein aantekeningen-boekje bij de hand als ik een boek lees. en ik lees veel ! ! Het boekje is bijna vol en er staan veel waardevolle uitspraken in.  Zo nu en dan, op een stil moment,  pak ik het boekje en lees ik mijn aantekeningen door. Op een kerstkaart las ik eens de volgende tekst: 'De geboorte van Christus bracht God bij de mensen.... Het kruis van Christus brengt mensen bij God.' Deze tekst  past heel goed bij de Kerst, maar even goed bij Pasen, en eigenlijk past de tekst bij elke dag,  als je er over nadenkt. Hier volgen wat teksten uit mijn boekje:
* Je moet de ander niet willen overtuigen, maar juist aan het denken zetten.
* Je leven van vandaag, is een gevolg van de keuze die je gisteren hebt gemaakt.
* Verdriet kijkt achterom. zorgen kijken om zich heen. Geloof kijkt omhoog.
* We riskeren teleurstellingen, omdat we erop vetrouwen dat onze Vader ons altijd zal blijven vasthouden.
* Als je iets terug verwacht voor wat je hebt gegeven, dan was het geen liefde, zelfs geen gift, maar een vooruitbetaling.
* We hoeven ons recht niet op aarde te halen. Ons recht ligt in de Hemel, bij de Verheerlijkte Heer. zo kunnen we iedereen in Christus kennen en aanzien.
* De gelovigen haasten zich niet !
* Vergeving is een beslissing, geen gevoel.
* God, die Geest is en dus onzienlijk is ( 1Joh. 4: 24), heeft Zich geopenbaard in Zijn Zoon ( Joh. 1: 18): de Here Jezus Christus.
* Echte goedheid is, wanneer je iets doet, wat je niet hoeft te doen.
* De verleiding van vandaag wordt morgen: zonde, de volgende dag: een gewoonte, daarna eeuwige scheiding van God.
* Wij zijn niet gerechtvaardigd ( = zondeloos), maar 'rechtvaardig verklaard' op grond van het geloof van Jezus Christus.
* De Here troont in 'den Hoge' en tegelijk bij de nederigen van geest, door Zijn Geest.
* Vrede komt er niet  door weer een verdrag of conferentie. Er komt geen vrede door opnieuw een aantal slechterikken te arresteren. Een gevallen wereld kan zich zelf niet verlossen. Alleen Jezus Christus kan dat !
* Het geeft troost te weten, dat Jezus Christus op een dag de volkomen overwinning, die Hij aan het kruis heeft betaald, ten uitvoer zal brengen.
* Zolang je God niet in je hart toelaat, is er in je hart alleen maar plaats voor jezelf en dat kan op den duur heel eenzaam worden. Pas als je je overgeeft aan Christus Jezus, maakt de rest niet meer uit.
* Tegenslag kan je verwachten. Hoe je er meer omgaat, bewijst je 'volwassenheid in geloof'.
* Niets overkomt ons  dat niet eerst door de handen van God is gegaan.
* Als je krijgt wat je wilt, wil je dan wel, wat je krijgt ?
* Vertrouwen is de vrucht, die voortkomt uit een relatie,  waar binnen je weet dat je geliefd bent.
* Als ik op de drempel van de dood sta, laat ik dan  mijn hand in Uw hand mogen leggen, dan zal mijn dood een geboorte zijn.
* Vrede is datgene waardoor de kracht van God in ons zichtbaar wordt, zodat wij weer anderen gelukkig kunnen maken.
* Als je boosheid in je draagt;  als je zelf-zuchtig bent en ruzie voelt, dan is dat de stem van de aarde, maar als er liefde, vreugde en vrede in je is, dan is dat de adem van God. ( Genesis: 2: 7)
* Waar de genade van God ontbreekt ontstaat bitterheid, maar waar de genade van God wordt verwelkomt, bloeit vergeving.
* Een 'fouten-zoeker' is zo druk met de fouten van zijn broeder bezig, dat hij de genade van de Vader niet opmerkt.
* Je kunt het geloof in Jezus Christus, onze Heer niet erven;  je moet Zijn genade persoonlijk eccepteren.
* In moeilijke tijden bidden om kracht   garandeert niet dat je dan niet meer bang bent, maar dan weet je wel, dat God weet dat je bang bent en dat is het verschil.
* We zijn allemaal verslaafd. er is altijd wel iets wat ons van God afhoudt.
* Oorsprong van tijd:  Tijd uit de toekomst, die nog niet bestaat, komt in het heden, dat nog geen duur kent en reist door naar het verleden, en houdt dan op te bestaan.
* Er zal nooit van je gevraagd worden een ander meer genade te geven, dan dat jij van God ontvangen hebt.
* Niemand komt door het leven zonder verwondingen.
* Wij die het 'Burgerschap in het Overhemelse' bezitten, moeten niet bij de aardse pakken neerzitten, wij behoren immers thuis in de Hemel !
* Ik ben blij dat andere mensen ook fouten maken, anders was ik de enigen die fouten maakt.
* We leven in een wereld waar de chaos heerst, en elke dag dat die chaos jou niet raakt, is een goede dag.
* De eerste keer kwam de Here Jezus als Heiland op aarde, om ons door zijn dood aan het kruis van onze zonden en van oordeel te verlossen.  Voor de tweede maal zal  Hij komen om ons 'vernederd lichaam in het graf' te verlossen.
* Het is geen dwaas die weg geeft wat hij toch niet kan houden, om te krijgen wat hij niet kan verliezen.
* Een heilige is een zondaar, die vergeving heeft gekregen en door Gods genade een 'nieuwe mens' is geworden.
* Niet naar onze werken, maar naar Zijn genade heeft Hij ons behouden.
* De opstanding van de Here Jezus Christus markeert de ommekeer in de geschiedenis en het bestaan van deze wereld.
* Niemand verdient genade, maar in Zijn almacht en barmhartigheid heeft God gekozen grote genade te schenken aan niet perfecte mensen, die het niet verdienen.
* Bid dat God de kloof overbrucht tussen wat de ander nodg heeft en wat jij de ander kan geven.
* Heer ik bid U, dat Uw machtige kracht van Uw aanwezigheid vandaag in mij te zien mag zijn.