donderdag 29 september 2011

*67* Rosj Hasjanah

Vandaag viert het Joodse Volk de:   rosj hasjanah , het 'Nieuwe jaar'. In het Hebreeuws betekenen de woorden:   rosj:   begin en  hasjanah: van het jaar.  En natuurlijk begint dit Nieuwe jaar in de avond uren ( plm. 6 uur),  zoals elke nieuwe dag voor het joodse volk in de avond begint, als de eeste sterren aan de hemel zichtbaar worden. Als de sjofar (de ramshoorn) geklonken heeft is het Nieuwe jaar begonnen.
Vandaag is het een dag van inkeer en verootmoediging aan de Almachtige God.  Het is een ernstige dag die eindigd in de synagoge.   De joden geloven dat God op deze dag  Zijn  'boek des levens' opent.  In dat boek staan niet alleen de namen van alle mensen, maar ook hun daden. Tien dagen lang gaat God na of de slechte daden van de mens betraft moeten worden. De joden proberen zicht op deze dag te herinneren wat ze in het afgelopen jaar verkeerd hebben gedaan. Hun wens naar elkaar toe op de  rosh-hasjanah  is dan ook:   "Moge u voor een goed nieuw jaar opgeschreven zijn".
Op deze dag wordt er veel zoetigheid gegeten, vooral  'honing met appeltjes', dit als voorbereiding van een nieuw zoet jaar.
Rosj-hasjanah is de eerste van de 10 dagen die voorafgaan aan een ander feest: de Grote Verzoendag in het Hebreeuws: jom kippoer.  Dit is de heiligste dag van de joodse kalender. Op deze dag beslist God over het lot van de mens in het komende jaar.
In Leviticus 23 lezen we over de feesten die God gegeven heeft aan het Volk Israël.  In vers 24 lezen we over het 5e feest:  'In de zevende maand op de eerste der maand, zult gij een rustdag hebben, aangekondigd door bazuingeschal, een heilige samenkomst'.
Het jaartal dat het Joodse Volk aan het nieuwe jaar geven is wel heel bijzonder. Zij (en wij met hen)  leven nu in het jaar: 5772.  De jaartelling gaat terug naar het begin van de mensheid.
De jaartelling is dan ook heel speciaal. De Bijbelse jaartelling is een maan-zon jaartelling. De maan speelt een grote rol en staat centraal in de maand-dagen. Met als gevolg dat een volle maand altijd op de 15e van een Bijbelse maand valt. Grote feesten zoals Pesach en het Loofhutten feest viert Israël dan ook altijd op de 15e dag  van de maand.
De heidens-Christelijke kalender zet de zon centraal. Voor Babylon (in het verleden) en Rome (in onze tijd) is 'de zon' het centrum. De mens is het zonnnetje en het draait allemaal om ons eigen 'ikje'.  In de Bijbelse jaartelling staat 'de maan' centraal. De maan heeft geen licht van zichzelf, maar kan wel licht afgeven. Wie geniet er niet van een mooie volle maan in een duistere nacht.
De mensheid als beeld van de maan kan heel verlicht lijken, maar moet teeds erkennen dat hij afhankelijk is van God Zelf,  Die ook  'Licht'  (hebreeuws: ohr)  wordt  genoemd. Net als de maan moeten we ons van tijd tot tijd 'ontledigen' en onze opgeblazenheid laten varen, om ons tot God te kunnen keren.

woensdag 28 september 2011

*66* Leven.

In Genesis 1 vers 26 lezen we dat God zei: "Laat ons mensen maken naar ons beeld, als onze gelijkenis". Terug rekenend van af nu tot die gebeurtenis, zou je zeggen dat dit ongeveer 6000 jaar geleden zou moeten zijn geweest. De aarde is veel ouder. Hoe oud, daar verschillen de meningen over.  De aarde is als kosmos ( is sieraad) geschapen, maar  kwam onder inloed van 'satan' tot verval en werd woest en ledig en duisternis lag op de vloed. Op Zijn tijd herschiep God de aarde in 6 dagen. en op die laatste dag werd de mens geschapen. 
* 1- De eerst mens noemde Hij: 'Adam'.
Adam kende Gods wil en hij had de opracht de aarde te beheren. Door hem had het Koninkrijk op aarde kunnen aanbreken en het daarmee het aionische- (eeuwege) leven kunnen aanvangen. Doch door hoogmoed gedreven, zonderde hij zich af van God en miste hij daardoor zijn doel. (de eigenlijke betekenis van zonde is 'doel missen') De aarde bleef daardoor onderworpen aan satan (de tegenstander van God), en de mens werd onderworpen aan zonde en de dood.
* 2- Het leven vóór de Wet van Mozes.
Vanaf Adam is er ongeveer 2600 jaar voorbijgegaan en de mens is (als natuurlijk mens) volkomen ontwikkeld, maar mist de 'volkomenheid van God' ( iets wat Adam wel kende vóór de zonde-val). Ze kenden iets van Gods wil, maar er was veel ongerechtigheid, boosheid en daardoor: schuld. Toch was de verantwoordelijkheid en schuld beperkt, want de zonde werd hen niet toegerekend.  Zij kenden 'de Wet' nog niet. De dood heerste als natuurlijk verschijnsel.
* 3- Van Mozes tot het kruis.
De 'zonen Israëls' kregen kennis van Gods wil omdat Mozes 'de 10 geboden' bekend had gemaakt, die hij van God had gekregen. Zij kregen daarmee kennis van de zonde. Toch was er wetteloosheid, overtredingen, ongehoorzaamheid en daardoor schuld. De Wet gaf hen niet de kracht om Gods wil te doen. De zonde bestond o.a. uit  afgoddiensten en afgoderij. Dit werd hen ten volle aangerekend. Als zij afvallig werden tegenover God werden zij gestraft en bij gehooraamheid aan God werden zij beloond.  Zij wilden echter gerechtvaardigd worden door werken en waren hierdoor in slavernij onder de Wet. Men verwachtte de Messias in de zin van een nationale Verlosser.
* 4- Van het kruis tot handelingen 13.
Meer dan 4000 jaar is er voorbijgegaan na Adam. Een deel van de 'zonen van Israël' erkenden de Here Jezus als de Christus. Door Zijn offer aan het kruis,  kwam er vervulling van de Wet en vergeving van zonden. De inzettingen der Wet bleven van kracht, doch konden nu door genade gehouden worden. Door wedergeboorte werden zij (kleine) 'kinderen Gods'. Toch bleef de vijandschap van de 'oude mens' bestaan. Men verwachtte een spoedige 'wederkomst van Christus' als de nationale Verlosser.  God had nog steeds geen bemoeienissen  met de volkeren rondom Israël en liet hen hun eigen wegen bewandelen.
* 5- Van Handelingen 13 tot 28: 28.
Door de verharding van een deel van Israël kreeg Paulus - door openbaring- een nieuwe opdracht. Hij leerde een nieuwe weg des Heils aan: de 'wedergeborene'  uit Israël en uit de volkeren rondom Israël. Zij konden zich nu laten verzoenen met God, met Christus sterven naar de oude mens en daardoor vrijgemaakt worden van de wet der zonde. De gelovige  is nu  'gerechtvaardigd in Christus' en wordt een 'zoon van God' De verwachting van een spoedige 'wederkomst van Christus' bestond onder de gelovigen nog steeds
* 6- Ná Handelingen 28: 28.
Het is nu ongeveer 4170 jaar na het begin van 'de mens'. Door verharding van het volk Israël,  is het Volk voorlopig terzijde gesteld als 'Gods uitverkoren volk'. De Wet van Mozes kan niet meer gehouden worden, omdat er geen Tempel meer is. Paulus maakt een nieuwe openbaring bekend aan de gelovingen in Christus Jezus. Hij verkondigd de nieuwe 'Bedeling der Verborgenheid' en de 'volmaaktheid in Christus' aan een ieder die het horen wil. De wederkomst van Christus en dus ook het Koninkrijk op aarde is uitgesteld tot Hij zijn grote macht aanvaarden zal in de toekomst (Openbaring 5) dan zal Hij  als Koning gaan heersen.
Bijna 2000 jaar is er voorbijgegaan na het einde van Handelingen en  God houdt Zich in deze tussen-tijd verborgen in het Over-hemelse.
Voor een ieder mens op aarde biedt God zijn genade aan, want we lezen in Johannes 3 vers 14: 'dat God de wereld zo lief heeft, dat hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in Hem gelooft niet verloren gaat, maar 'eeuwig leven' zal hebben'.  
We leven  nu ongeveer 6000 jaar nadat de eerste mens: 'Adam'  geschapen werd door God.  De jaartelling van het Joodse Volk begint met deze gebeurtenis. Zij vieren vrijdag dat het 5772 ste jaar gaat beginnen. En daarover gaat mijn volgende blog.

woensdag 21 september 2011

*65* Gemeente.

 Je kunt je afvragen of de gemeenten en Kerken die we nu om ons heen zien met hun pracht en praal en met hun emotionele diensten,  wel in overeenstemming zijn  met Gods bedoeling voor de gelovigen in deze tijd.  Is het Gods verlangen dat we nu een zichtbare Kerk of gemeente stichten tot eer van God ?  Lezen we niet in de Bijbel dat God zelf samen met Israël, (de Heilige natie), een zichtbare eenheid zal vormen in de toekomende aioon ? ( Joh. 17: 21-23).
Volgens de Bijbel heeft God  wat anders op het oog met de gelovigen van deze 'tussen tijd'. ( De tusssen-tijd is de tijd die loopt vanaf plm. 70 na Christus, toen de Tempel verwoest werd tot Christus Wederkomst in de toekomst)   Want hoewel het Koninkrijk toen nabij was, en die zichtbare eenheid toen vorm had kunnen krijgen,  heeft Israël zich als Natie niet bekeerd en is Christus in heerlijkheid niet gekomen en waren de tijden der verkwikking niet aangebroken. De tijden van herstel der dingen waarvan God gesproken had door de mond van zijn heilige profeten waren  nog niet  aangebroken. ( Hand. 3: 19-21). God is in deze tijd alleen nog maar bezig zijn 'drie aangenomen Zonen'  te vormen die Hem tot dienst zullen zijn in de Toekomende aioon, als Hij als Heerser zal optreden in Zijn Wederkomst.  Deze ( aangenomen) zonen vormen dan de Gemeenten waarmee God zal werken.  Op dit moment worden deze gemeenten in stilte gevormd door 'God geroepenen' en 'wedergeborenen'. Het is een universele, algemene verzameling die als Gemeente nu onzichtbaar is. Waar we echter drie trappen in kunnen onderscheiden, drie geestelijke posities waarin God hen plaatst en die we in drie sferen van zegeningen kunnen we onderscheiden.
* 1- de Gemeente, de wedergeborenen. Zij zijn de (kleinen) kinderen ( Grieks: nepios) Gods ( Rom. 8:15, 1 Joh. 3: 9,10) en zij beërven in de toekomende aioon de aardse sfeer.
* 2- de Rechtvaardigen in Christus. Zij zijn de zonen  ( Groeks: huios) Gods ( Rom. 8:14) en vormen de Gemeente der eerstgeborenen. Zij beërven de hemelse sfeer.
* 3- de in-Christus-volmaakten. De volkomen man ( Efz. 4: 13) Zij vormen:  'De Gemeente', die 'het Lichaam van Christus' is en waarvan Hij het Hoofd is. en zij beërven de Overhemelse sfeer van zegeningen.
Dit zijn geestelijke groepen, en dus als zodanig onzichtbaar.
De 'eerste groep' zijn de bekeerde zonen van Israël, die in de toekomende eeuw de zichtbare Gemeente vormt op aarde, waarvan de Here Jezus sprak als "mijn Gemeente" ( Math. 16: 18 ) Zij worden als levende stenen gebouwd tot een geestelijk huis, tot een heilig priesterschap ( 1 Petr. 2: 5). Zij zullen weer Gods Volk zijn, een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap, een heilige natie (ethnos). De vervulling van Ex. 19: 6, Jes. 61: 6, en 66: 21.  Zij zullen Israël en de volkeren van de wereld brengen in het nog op te richten Koninkrijk ( Op. 11:) op 'de Dag des Heren',  in Jeruzalem en wel: duizend jaren lang.
De 'tweede' bijzondere, onzichtbare gemeente wordt gevormd door de rechtvaardigen: de Gemeente der eerstgeborenen.( Hebr. 12: 23)  Zij zijn de 'Gemeente Gods'. Een uitdrukking die alleen Paulus gebruikt in de tijd der Handelingen. Zij zijn gekomen tot het 'Hemels Jeruzalem'  dat op de aarde zal neder dalen ( Op. 21: 4).  Zij zullen Hem tegemoet gaan in de lucht en hun roeping in de hemel vervullen, als zij de Hemelingen tot wedergeboorte brengen, waarnaar de hemelse sfeer van zegeningen de gehele wereld  zal omvatten, als het Hemels Jeruzalem zal nederdalen uit het Over-Hemelse.
De 'laatste groep' is:  De Gemeente, die  'Het Lichaam van Christus' is. ( Efz. 1: 23)  De gelovigen vormen een groep die Christus toebehoort. Door hun gemeenschap met Christus kan God hen in de geest zetten in de overhemelse ( Gieks: epouranios), waar de verheerlijkte Zoon des mensen gezeten is, in Gods rechterhand. ( Efz. 1: 29, 2: 6). Dit Lichaam bevindt zich nu reeds in een geestelijke positie, die overeenstemt met de eindtoestand, waar God alles in allen is. Zij zullen in de toekomende aionen Gods overweldigende rijkdom van genade tonen aan de overheden en de machten in de Hemelse gewesten ( Efz. 2: 7 en 3: 10) en met Christus heersen in Heerlijkheid als Hij wederkomt op aarde.
Het bestaan in onze tijd van allerlei gemeenten en kerken is een natuurlijk verschijnsel, omdat er zoveel verschil bestaat tussen de geestelijke posities van de gelovigen. En men kan niet verwachten in de tegenwoordige aioon dat men tot een éénheid zal komen. 
Pas in de toekomende eeuw zullen de 'opgestane verloste heiligen'  vanuit alle perioden van de wereld geschiedenis met Hem heersen en zal Israël op aarde een zichtbare éénheid vormen en het 'Evangelie van het Koninkrijk' verkondigen tot het eigen Volk en tot de gehele wereld.  Dan zullen de velden wit zijn om te oogsten.
In onze tegenwoordige tijd zou er geen gemeente of  Kerk zich mogen uitgeven als: 'DE Kerk'. Nu bestaat er alleen een algemene eenheid der 'Wedergeborenen'.  Dit zijn  'de rechtvaardigen in Christus' en een kleine groep die behoren tot 'de in-Christus-volmaakten',  namelijk 'Het Lichaam' waarvan Christus zelf het Hoofd is. ( zie: blog van 30 augustus over: geestelijke positie).

woensdag 14 september 2011

*64* Verootmoediging.

Over het gebed zijn al wat boeken geschreven. Er is heel wat keuze.  Van: 'gebed voor mannen', tot de: 'De kracht van de biddende vrouw'  en voor de volhouder:  'Handboek voor het '24 (uur) -7 (dagen)' gebed'. En als het helemaal niet lukt God voor je karretje te spannen, is er ook nog een boek met de titel: 'Als God het gebed niet verhoort'. Want staat er niet  in de Bijbel:  'bid  en het zal u gegeven worden?' Dat geeft toch rechten voor gelovige van deze tijd, niet waar ? ! Niet waar is een mooi einde van de zin, want het is niet waar dat God in deze tijd van  'Genade', al onze gebeden zou verhoren. 
'Gebed moet ons door verootmoediging,   in een hulpbehoevend en afhankelijke positie brengen'  las ik in het tijdschrift: 'Uit de schriften'. Het gebed is bedoeld, ons met ons aangezicht in het stof, voor de Almachtige God te werpen. Maar wat vinden we inplaats daarvan ?  Inplaats van verootmoedigingen nederigheid veranderen we die plaats in 'een troon', van waaruit we God willen voorschrijven,  hoe Hij  t.o.v. onze zaken zou moeten handelen;  hoe Hij ons helpen  kan onze plannen uit te voeren. Dit alles is de vrucht van de 'oudemens' in ons.
Ware kennis van God leidt tot iets geheel anders. De gebeden horen vervuld te zijn met een gevoel van Gods wijsheid,  macht en  goedheid.
We zouden kunnen zeggen:  "Here, wat wilt Gij dat ik doen zal ? 
Verhoor mijn gebeden niet, als Gij ziet dat zij niet goed voor mij zijn.  Geef het mij niet of doe dit of dat niet, al bid ik en denk ik dat het goed voor mij is. Geef het niet, als Gij, Die vanaf het begin  het einde ziet,  ziet dat het niet goed voor mij zou zijn.
Ik ben zo dwaas en onwetend in Uw ogen en Gij kunt doen wat recht,  wijs en goed voor mij is. Zelfs Uw wil is liefde. O... dat ik toch vervuld mag worden met deze kennis van Uw wil,  in alle wijsheid en geestelijk verstand, dat ik die volkomen rust mag vinden, die deze bovenkennis (Grieks: epi-gnoosis)  kan geven".( zie het blog van  16-7,   over het gebed van Kol. 1: 9- 12 )
Naar mate wij deze 'volkomen kennis'  van God en van Zijn wil hebben ontdekt,  zien we dat Hij onze Rots is en dat Hij ons met alle kracht wil bekrachtigen, naar de macht van Zijn Heerlijkheid,  tot alle verharding en geduld. Dan danken we met blijdschap de Vader, die ons toebereid heeft voor het erfdeel in het Heilige ( in het Over-hemelse), in het ontoegankelijk Licht.  Daarom  is het beste onze zaken  in afhankelijkheid, in Zijn hand te leggen.

zondag 11 september 2011

*63* Blogs tot nu toe:

Meer dan 60 blogs zijn er tot nu toe te lezen. Met de datums er voor zijn de blogs makkelijk te vinden.
12-2   Ons burgerschap in het Overhemelse.   * Dit eerste blog gaat over mijn 'thuis' in de toekomst.
15-2   Genade.   * God geeft ons genade om als opgestane mens in een Verheerlijk Lichaam kunnen leven.
16-2   Genoeg.   *  geschreven door Charles Spurgeon; over tevredenheid.
18-2   Tijd.   * wat is tijd? Hoe verloopt de tijd in Gods Plan door de aionen heen.
20-2   Sprookje?   * de eigen wil van de mens tegenover Gods genade.
24-2   Vers. Kol. 3: 3.   * mijn leven verborgen met Christus in God.
25-2   Verdorde blaadjes.   * hoe mijn 'oude mens' veranderd in het Nieuwe Leven.
26-2   de Almacht van God.   * Gods liefde voor ons en onze keuze voor Hem.
28-2   Engelen.   * de invloed van engelen door de aionen heen; van voor de schepping tot in de toekomst.
 3-3   Mijn vriend.   * een verhaaltje over vergeving.
 4-3   het Koninkrijk.   * toen het nog nabij was, nu verborgen is en in de toekomst verschijnt.
 6-3   Recht snijden 2 Tim. 2: 15.  * niet alles uit Gods Woord gaat over ons als gelovigen van deze tijd.
 7-3   Lijden.   * waarom voorkomt God het lijden niet voor ons als gelovigen ? !
 8-3   Ons gebed. Efz. 1: 17-23.   * een gebed naar Gods hart, die Hij zeker zal verhoren.
10-3   Onze zegeningen. Efz. 1: 3-14.   * de 7 geestelijke zegeningen; de basis van ons geloof.
12-3   Waarom ?   * onze keuzes in het leven die God gebruikt, ten goede.
14-3   Een slaaf.   * door Gods genade zijn wij een slaaf (= dienstknecht) van Christus.
15-3   Dank. Efz. 3: 16-17.   * Christus wil wonen in ons hart.
17-3   Jarig.   * een Leven na dit leven in gloria.  Hoera ! !
18-3   Opnieuw.   * Gods geduld met de mens door de aionen heen.
23-3   Lente.   * mijn eigen gerichte 'ik' moet Gods liefde tonen.
29-3   Waterbad Efz. 5: 26.   * Gods Woord reinigt onze binnenkant; ons hart.
 1-4   1 April.   * de leugen van Gen. 3: 4. en ieder mens leugenachtig.
 4-4   Waarheid.    * het Woord van God verandert ons denken.
 5-4   Geloven. Hebr. 11: 1.   * onze positie in Christus: Col. 1: 13-14.
 8-4   40 dagen bezinning.   * afgoden verering van O.T. en rituelen van nu. een gruwel in Gods ogen.
10-4   Dankgebed van 1 Kronieken.   * David dankt God en wij in onze tijd  met hem.
12-4   Waardig wandelen Efz.4: 1.   * onze roeping steeds voor ogen houdend.
14-4   Opofferen.   * het volbrachte werk van Christus aan het kruis; onze Verlosser.
18-4   Ei.   * afgoderij uit de Babylonische tijd en het paasei van deze tijd.
20-4   Verlossing   * het Joodse Passcha  als vooruitschaduw van Christus als Verlosser.
22-4   Pasen. Joh. 20: 15-16.   * opstanding van Christus; onze Hoop.
27-4   Rommel.   * Geloof ! opdat de mens leven in overvloed heeft. Joh. 10:10.
29-4   de Koning Math. 21.  * 'Evangelie van het Koninkrijk' door de discipelen en apostelen.
 2-5   Opstanding.   * de verschillende opstandingen en de uit-opstanding tussen de doden uit van: Filp.3: 11.
 5-5   Vrede. Filp. 4: 4   * ons gebed om de vrede Gods, die aller verstand te boven gaat.
 9-5   Zegeningen.   * onze roeping vast maken en staan in onze positie 'in Christus Jezus'.
11-5   Geestelijke zegen.  * meer dan 40 beloften en zegenigen zijn ons gegeven in Christus Jezus. Geloof het!
16-5   Huis van God.   * in welk deel van het huis ben jij ?
22-5   Apocalyps. Filp. 1:10   * dingen die verschillen in Gods Woord  onderscheiden.
26-5   het Over-hemelse.   * Grieks: 'epouranios'  het ontoegankelijk licht waar God woont en waar geen tijd en ruimte bestaat.
 1-6   Hemelvaart.   * Christus hemelvaart en wederkomst in de toekomst.
 4-6   Baruch ata   * een aanhoudend gebed. 'gezegend zijt Gij'
11-6   Nieuwe mens.  Efz. 4: 24.   * groei tot volkomenheid en opwassen tot volkomen man.
13-6   Gods Heils-Plan.   * opstanding van verschillende gelovigen door de tijden heen.
14-6   Simeon en Hanna. Luc. 2: 22-39.   * heil voor de volkeren en genade voor Israël.
18-6   Zoon-plaats. Efz. 1: 5.   * het Romeins recht in de Handelingentijd en ons zoonschap in Christus.
22-6   Gods zwijgen.   * 2000 jaar zwijgt God om ons genade te kunnen geen.
25-6   Liefdesmaaltijd   * een Shabbat-dienst in een Sinagoge.
29-6   Jezus regeert.   * heerst Hij nu of is satan de god dezer eeuw ? 2 Kor. 4: 4.
 4-7   Onze Vader.   * gebed voor deze tijd !
 5-7   Verstaan.   * Roeping Gods begrijpen en inzicht hebben in onze Hoop.
13-7   Iets doen.   * wat is onze taak in het Lichaam van Christus in het Overhemelse ?
16-7   Gebed. Kol. 1: 9-12.   * de vraag om 'epi-gnoosis',de volkomen kennis van Christus.
17-7   Kennen.   * onze persoonlijke omgang met God.
18-7   Heilige Geest der belofte. Efz. 1: 13.   * Gods eigendomsmerk op ons die geloven.
23-7   Handelingen-tijd.   * het Koninkrijk nabij ? Al meer dan 2000jaar verborgen.
30-7  En daarna ?   * Efz. 2: 5 verteld waar we zijn en Efz. 3: 6, wie we zijn in Christus Jezus.
 6-8   Boekje.   *  aantekeningen uit mijn opschijf-boekje.
30-8   Geestelijke positie.   * in Christus Jezus.
 7-9   Boze aioon.   * de god dezer eeuw.
 9-9   Huis des Heren   * het Huis des Heren van David is het Koninkrijk van de Zoon Zijner liefde.
Met die blog kun je niet naar een bepaald blog toe gaan om het te openen.
Om een blog te kunnen lezen ga je naar het jaar 2011 ( rechts naast dit blog) en tik je op het jaar.
De blogs van 2011 worden zichtbaar en je kiest de maand waarin het blog geschreven is.
Daarna klik je op het uitgekozen blog om te kunnen lezen.

vrijdag 9 september 2011

*62* Huis des HEREN.

'Ik zal in het Huis des HEREN verblijven tot in lengte van dagen'.
Dit is het laatste vers van Psalm 23.  David zou willen verblijven in het Huis des HEREN, echter, in zijn dagen was er geen zichtbaar Huis des HEREN; er was geen Tempel om heen te gaan. De Tabernakel in Silo was verbrand en de Ark stond twintig jaar bij Abimelech ( 1Sam. 7: 1) Toen de Ark door David naar Jeruzalem was vervoerd, zette hij haar onder een tent ( 2 Sam. 6: 7) Hij mocht er geen Huis voor bouwen, dit zou eerst zijn zoon doen. ( 2 Sam. 7:13). Toch wenst David in het Huis des HEREN te verblijven tot in lengte van dagen. Hiermee bedoeld hij niet de weinige dagen van zijn leven,  maar het leven in de 'Toekomende aioon'.( Als Christus wederkomt op aarde)  Hij weet dat God hem dan zal doen opstaan uit het graf en hij keek uit naar de tijd, dat de HERE personlijk in Jeruzalem, in Zijn Huis zal verblijven en dat de troon van David opgericht zal worden, te midden van de kinderen Israëls ( Ez. 43: 7 en 48: 35).  Dan zal David met de Here omgaan zoals een man met zijn vriend en Hem in volkomenheid dienen.
David zegt in Psalm: 16 vers 11: "Gij maakt mij het pad des levens bekend; overvloed van vreugde is bij Uw aangezicht, liefelijkheid is in Uw rechterhand, voor eeuwig ".
De reden waarom  David dit vers uitspreekt, ligt besloten in 'het Nieuwe Leven' dat God in plant in het hart van iedere gelovige. Ieder heeft het verlangen naar 'de God des Levens'. Voor de O.T. gelovigen was Deze de HERE, voor ons in het bizonder: Christus Jezus, de Here.
Wij weten dat Christus alles volbracht heeft wat nodig was, om ons heilig en onberispelijk voor Hem te kunnen stellen. Daarom kunnen ook wij met vreugde dit vers uitjubelen.
David wist dat het verblijven in het Huis des HEREN pas in de toekomst zal gebeuren. God heeft dit echter naar het nu gebracht.  Hij geeft ons nu reeds de in-woning van Christus door het geloof in ons hart ( Efz. 2: 17). Geestelijk mogen wij bij Hem wonen op de plaats waar Christus nu is; aan Gods rechterhand in de Overhemelse en door Zijn Geest komt Hij nu al bij ons inwonen.
Het 'verblijven in het Huis des HEREN' wat voor David pas in de toekomst werkelijkheid zou worden,  is voor ons vervangen door eerst geestelijk en na de dood met een Verheerlijk lichaam overgezet te worden in het 'Koninkrijk van de Zoon Zijner liefde'. We moeten ons dan ook te allen tijde verblijden in de Here,  Die deze weg voor ons heeft bereid, opdat wij opwassen  (groeien) tot een Tempel en zelf een geestelijke woonstede Gods in de Geest mogen zijn. (Efz. 2: 22).

woensdag 7 september 2011

*61* Boze aioon.

Paulus noemt de aioon (tijdperk)  waarin we  nu leven , in de grondtekst: een 'boze aioon'  ( tegenwoordige boze wereld: Gal. 1: 4). In dit tijdperk werd de Here Jezus gekruisigd, en na Zijn volbrachte werk en Zijn opstanding, werd Hem alle macht in de hemel en op aarde gegeven, ( Math 28: 18), maar die macht zal Hij niet eerder uitvoeren dan bij Zijn wederkomst, als Hij ook zijn Koningschap zal aanvaarden ( Openbaring 11: 17). De Schrift leert ons dat de boze machten wel overwonnen zijn, doch dat ze desondanks nog steeds werkzaam zijn. Hetgeen we trouwens dagelijks kunnen waarnemen in ondervinden op alle gebieden Niet alleen voor wat betreft de zichtbare dingen, doch vooral in verband met de geestelijke. Immers onder de dekmantel van religie, vooruigang, menslievendheid, enz. wordt de gehele wereld meer en meer gevoerd tot het uitwerken van de fundamentele zonde: de vijandschap van het schepsel tegen God.  Want de mens beweert zelf iets te zijn en te kunnen, zich zelf te redden en heeft daarom dan ook geen behoefte aan een 'Goddelijke Heiland'.
Volgens de Schrift kan er geen sprake van zijn, dat Christus nu reeds het wereldgebeuren zou besturen, al beweert men van wel. Dit is een vreselijke vergissing waarbij men de Here (althans ten dele) verantwoordelijk stelt voor het kwaad dat onze tegenwoordige aioon kenmerkt.
De Schrift leert ons ook niet dat er reeds in het tegenwoordige tijdperk  éne zichtbare, goed georganiseerde Kerk zou moeten bestaan, die de plaats zou innemen van het Volk Israël, of waarin Israël een plaatsje zou kunnen verkrijgen. De genadegave en de roeping Gods zijn onberouwelijk en daarom mag men zich niet toeëigenen wat aan Israël als volk en natie toebehoort.  ( b.v. de  verbonden, de eredienst en de beloften ( Rom. 9: 4). Het is Israël, dat in de toekomende aioon de 'zichtbare gemeente' zal zijn, door de verheerlijkte Here gebouwd. De twaalf stammen zullen door de opgestane twaalf Apostelen der besnijdenis geleid worden, als ze met Christus zullen heersen ( Math. 19:28). Dan zullen ook de dagen gekomen zijn, dat de Here, voor het 'huis Israël' en het 'huis Juda' een  nieuw verbond  zal voleindigen ( Hebr, 8: 8).
Zoals blijkt uit de latere brieven van Paulus, zijn het vooral: 'individuele gelovigen', die God wil gebruiken in ons tijdperk: vertrouwde mensen, die bekwaam zullen zijn om ook anderen te onderrichten ( 2 Tim. 2: 2). De Apostelen schreef in zijn gevangenschapbrieven over de grote Verborgenheid, die van aionen her verborgen was gebleven in God ( Efz. 3: 9).  Het gaat hier in deze brieven over:  alle geestelijke zegeningen in de Overhemelse (Grieks: 'en tois epouraniois')  in Christus (Efz. 1: 3) en  het mede-gezet zijn in die 'overhemelse', in Christus Jezus ( Efz. 2: 6) dat is in 'Gods rechterhand' ( Efz. 1: 20).
Deze Verborgenheid betreft het einddoel van God met de mens. In de geest, in Christus Jezus, kan de gelovige reeds nu, door Gods genade geplaatst worden in de volkomen gemeenschap met Christus, waartoe het mensdom in het algemeem eerst zal komen aan het einde der aionen, als God zal zijn ' alles in allen'.