zondag 4 november 2012

*108* "JAHOEAH" de Naam van God.

Ken je de Naam van God ? Of vind je het niet belangrijk om Zijn Naam te weten en blijf je God de Vader liever "Meneer" noemen. Misschien  omdat je dat nu eenmaal gewend bent en iedereen Hem 'Here' noemt.
In de Bijbel vinden we de tekst: 'Een ieder die de Naam van God aanroept, zal behouden worden' ( Hand. 2: 21 en Joël 2:32) en de Here Jezus Zelf leerde de discipelen het gebed: 'Onze Vader die in de hemelen zijt, Uw Naam worde geheiligd' ( Math. 6:9).  In meer teksten van de Bijbel lezen we dat Gods Naam belangrijk is om uit te spreken, lees b.v.: Psalm 91:14, Exodus 3: 15, Openbaring 14: 1 en 2 Timoteüs 2:19 en vele andere plaatsen.
Maar hoe kunnen we de Naam van God eren als we niet weten hoe deze uitgesproken moet worden ?
Overal in de Bijbel waar het woord: HEERE staat, staan eigenlijk de 4 Hebreeuwse letters: J H W H. In het Hebreeuws de letters: Jod, He Waw en nog een He. ( in dit blog kan ik geen Hebreeuwse letters typen, dus dat maakt het extra moeilijk)
Sommigen zeggen dat de 4 Hebreeuwse letters als: JaHWeH moeten klinken ( uit de Rooms Katholieke kant),   anderen zeggen:  JAHOVA. Deze laatste uitspraak komt van het Hebreeuwse woord 'Adonai'  ( = Here) met dezelfde klinkers.
Sinds meer dan 2000 jaar wordt de 'Naam van God' niet meer uitgesproken, dus moeten we Zijn Naam verder terug in de tijd vinden; in het Oude Testament.
In sommige namen in de Bijbel komen we de HEERE tegen b,v, in de naam van Elia.  In het Hebreeuws heet hij: 'Eelie-jahoe'. Met de betekenis: (Mijn) God is de HEERE) .
-  Hiskia heet: 'Chizkie-jahoe'  ( Kracht van de HEERE).
- Jesaja heet: 'Je sja-jahoe' ( Redding van de HEERE)
- Josia heet:  'Josjie-jahoe' ( Die de HEERE geneest).
-  Micha heet: 'Miega-jehoe'  ( Wie is de HEERE gelijk).
Valt je iets op als je de namen leest ?  Overal waar de naam 'HEERE'  staat, is dat de vertaling van 'Jahoe'. In Hebreeuwse letters zijn dit de:  Jod, de He en de Waw, dus de J de H en de W. De eerste 3 letters van Zijn Naam werden in de oudheid dus uitgesproken als:  JAHOE.
We kunnen ook kijken naar de naam Juda, want in deze naam vinden we de 4 letters van Gods Naam terug.
Juda heet in het Hebreeuws: 'Jahoedah'.
Dit zijn 5 Hebreeuwse letters:  Jod, He, Waw, Dalet, He.  
In het Nederlands:  de J,H,W,D en de H.  Als we de 'D' er tussen uit halen, houden we de 4 letters van Gods Naam over met als uitspraak: J-AH-OE-AH.
De Jod wordt uitgesproken als bij ons de J.
De He wordt uitgesproken als AH of EH.
De Waw draagt de klinker: OE  en de laatste HE als: AH.
Samen vormen ze Gods Naam: JAHOEAH of JEHOEAH.
Mozes vraagt in Exodus 3: 13 naar de Naam van God de Almachtige en God maakt hier Zijn Naam bekend  met de 4 Hebreeuwse letters: JHWH .  'Dit is 'Mijn Naam' voor eeuwig en zo wil Ik aangeroepen worden van geslacht tot geslacht'  (vers 14 en 15). De vraag die ik neer leg is of Hij er in deze tijd anders over zou denken.
Ik heb over de 'Naam van God' een kleine brochure geschreven, waarin ik de Naam en de betekenis van Gods Naam verder uitleg. Als je je naam en adres mailt, kan ik het je toe sturen.
Mail dan naar: riekjeuitleek@xs4all.nl

zondag 5 augustus 2012

* 107* Kopje thee.

We lezen in Gods Woord over alle 'geestelijke' zegeningen die God ons wil geven. Hij zet ons als ware een kopje thee voor en het enige wat we hoeven te doen, is het aanpakken en op te drinken. Alleen zo krijgen we deel aan die 'rijkdom van genade', die God ons in Zijn Zoon wil geven.
Dit 'kopje thee' zet Hij voor alle gelovigen neer, maar velen hebben er geen idee van wat God in Zijn genade voor een ieder heeft voorbereid.
We zijn als gelovigen zeer bevoorrecht dat we in deze periode van Gods Heils-Plan leven. Het enige wat God van ons verlangt is onze dankbaarheid voor de (geestelijke) zegenigen die voor ons liggen.
Als je je af vraagt wat God je in Zijn genade ons wil geven, dan lezen we dat in de late brieven van Paulus, die hij geschreven heeft na de Handelingen tijd.
Alles wat we in deze brieven lezen mogen we met alle zekerheid aanvaarden en tot ons nemen.
Ik zou zeggen: "Pak het kopje thee aan,  dat God speciaal voor jou heeft neer gezet."
* Hij heeft ons voor Zich uitgekozen in Zijn Zoon om ons aan te nemen in het zoonschap.
* Hij heeft ons volkomen verlost door het bloed van Christus en al onze overtredingen vergeven door Zijn genade.
* In Christus hebben we een een erfdeel  ontvangen en wij zijn verzegeld met de Heilige Geest der belofte.
* Hij heeft ons doen Leven met Christus en we zijn gered in Zijn genade !
* Hij heeft ons (geestelijk)  met Christus Jezus opgewekt  en gezet in de bovenhemelse (plaatsen).
* Hierdoor zijn wij medeburgers en huisgenoten van God geworden.
* We zijn Zijn maaksel geworden en zijn één gemaakt met Christus als de Nieuwe Mens
* Hij heeft ons mede-erfgenaam en deelgenoot gemaakt van Zijn belofte in de Christus.
* Wij zijn een Samen-lichaam geworden met Hem.
* Hierdoor hebben wij vrijmoedig de toegang gekregen door het geloof van Christus.
* Hij wil dat wij vernieuwd worden in ons denken, zodat wij de Nieuwe Mens kunnen aandoen en navolgers van God worden.
* Als licht in de Heer zijn wij  leden van Het 'Lichaam van Christus' geworden.
* God heeft onze Hoop voor ons weggelegd in de hemelen.
* Hij heeft ons overgezet tot  in het 'Koninkrijk van de Zoon van Zijn liefde'.
* Hij heeft ons weder-verzoend en ziet ons heilig en onberispelijk (zonder aanklacht)  voor Zich staan;      volmaakt in Christus Jezus.
* Hij doet ons Leven samen met Christus, want wij zijn mede-opgewekt met Hem vanuit de doden.
* Daardoor zijn wij afgestorven aan ons (oude) leven en is ons leven nu verborgen met Christus in God en  wanneer Christus verschijnt, zullen ook wij met Hem verschijnen in Heerlijkheid.
* God heeft ons geroepen in dat ene  Lichaam: 'Het Lichaam van Christus'.
* Hij heeft ons vervuld met de vruchten van de rechtvaardigheid.
* Voor ons is weggelegd de 'Prijs van de Boven- roeping'  van God  in Christus Jezus, (dit is het doelwit waarnaar wij jagen).
* Ons burger-rijk is in de hemelen, vanuit wij onze 'Redder' verwachten, onze Here Jezus Christus.
* Na onze dood zal God ons vernederd lichaam omzetten, zodat het aan het Verheerlijkt Lichaam van Christus gelijkvormig wordt.
* God heeft ons geroepen om de goede strijd van het geloof te strijden om het eeuwige Leven  te pakken.
* Hij heeft ons losgekocht van alle wetteloosheid, om ons voor Zichzelf te plaatsen.
* Hij heeft ons gered door het 'bad van de wedergeboorte' en vernieuwd met 'heilige geest' (kracht).
* Hij heeft ons gerechtvaardigd in genade, zodat wij erfgenamen zouden worden met de Hoop van het 'Leven van de eeuwen'.
* Hij wil ons in alles inzicht geven in Zijn betrouwbaar Woord en Hij heeft ons 'een geest' van kracht liefde en gezond denken gegeven.
* Voor ons heeft God de 'kroon van de rechtvaardigheid' weggelegd, die Hij ons als rechtvaardige Rechter zal geven op de 'Dag van Christus'.
* Hij zal ons redden tot in Zijn boven-hemelse Koninkrijk.
Daarom komt Hem alle eer en  heerlijkheid toe, tot in de eeuw van de eeuwen.
Amen !
Op al deze zegeningen en beloften mogen we onze hand leggen. Wat een geweldige toekomst is ons deel geworden.
Wij geloven niet alleen dat Christus voor onze zonden gestorven is  en dat Hij de dood voor ons overwonnen heeft,  maar wij geloven ook, dat wij nu reeds (geestelijk)  met Hem opgewekt zijn  en een plaats gekregen hebben in  'Zijn Lichaam' op de plaats waar Hij nu leeft in de rechterhand van God.
Dat is het kopje thee dat God voor ons heeft neergezet.
( Lees over deze zegeningen ook de blogs van 9 en 11 mei 2011, blog: 37 en 38)woensdag 11 juli 2012

*106* Gods einddoel.

In het vorige blog heb ik het gehad over 'Gods Plan' door de eeuwen ( aionen) heen. God heeft een voornemen ( vertaling van 'Plan'), dat Hij uitwerkt door de eeuwen en tijden heen. Door de eeuwen heen is  God niet veranderd,  maar wel Zijn handelen met Zijn schepping en de mensheid.
Iedereen is het er mee eens dat God nu andere maatstaven hanteert, dan in de tijd van b.v. Mozes of in de tijd van de richteren en koningen. In die tijd was het: 'wie goed doet krijgt lekkers en wie stout is de roe', om in Sinterklaas-termen te spreken. Handelde Gods volk naar Gods wil, dan ging het goed in hun leven en handelden ze naar hun eigen wil dan liet God hun leven overheersen door buitenlandse heersers met alle gevolgen van dien.
Dit principe van 'wie goed doet goed ontmoet' gaat nu niet meer op. Een gelovige in deze tijd die oprecht naar de wil van God zou  leven, overkomt evenveel onheil, ziekte en kwaad in de wereld, als zijn ongelovige buurman. Gods 'rijkdom van genade' van deze tijd gaat niet over ons dagelijks leven, maar over ons 'Leven in de toekomende aionen'. En wij mogen nu reeds de blijdschap hierover tot ons nemen. Alles wat we lezen in de late brieven van Paulus over 'het geheimenis', de 'verborgenheid' ( Efz. 3: 3) , de Gemeente die Zijn Lichaam is ( Efz. 1: 21,22) , het 'uitverkoren' zijn voor de nederwerping van de wereld( Efz. 1: 14) en de geestelijke zegeningen die daarbij horen, zullen letterlijk ons deel worden.
Het is een glorierijke geestelijke waarheid, een onnaspeurlijke 'rijkdom van Christus' waar wij deel aan hebben.
Paulus maakt in zijn brieven aan Efeze en aan Kolossenzen een bijzondere waarheid bekend van 'Gods eeuwig voornemen' (Gods Plan der eeuwen),  die daarmee compleet  geworden is en tot zijn 'volheid' is gekomen. Dit zijn de laatste brieven uit Gods Woord, speciaal gericht aan de gelovigen van deze tijd, die leven in de 'tussen periode' die ontstaan is tussen Israëls terzijde stelling (Handelingen 28: 28) en Israëls aanneming in de toekomst, als God de draad met Zijn volk weer opneemt.
Tussen  Handelingen en de Openbaring ingeschoven loopt nu reeds bijna 2000 jaar lang de 'Bedeling der verborgenheid'.  Hierin vinden we een andere hoop dan de b.v. de hoop op de wederkomst en de daarbij gepaard gaande opstanding  der doden en opname. We vinden een  'roeping', 'beloften' en 'zegeningen', die in God verborgen waren en die te maken hebben met 'een positie'  in het 'boven (over) hemelse'  in Christus; de 'Nieuwe Mens', het 'Lichaam van Christus', waarvan Hij het Hoofd is.
Gods einddoel is niet het 1000 jarig Vrede-rijk, de periode van de wedergeboorte ( Math 19: 28). Gods einddoel is ook niet de Nieuwe hemel en aarde, de nieuwe schepping, waarbij het oude is voorbijgegaan en het nieuwe is gekomen ( 2 Cor. 5: 17) . Gods einddoel in Zijn Verlossingsplan breekt aan, als God  na de toekomende aionen,   alles zal zijn en in allen ( 1Cor. 15: 28). Dit einddoel is nu reeds in 'Het Lichaam van Christus',  met Hem als Hoofd bereikt, met de gelovigen van deze tijd ( Efz. 1: 22-23) En wij mogen ons daarover verblijden,  omdat wij weten dat wij daar bij horen.

woensdag 4 juli 2012

*105* Gods Plan der Eeuwen..

Als we een boek gaan lezen, beginnen we normaal altijd op de eerste bladzijde. Dat kunnen wij  natuurlijk ook doen met de Bijbel, maar de Bijbel is geen gewoon boek. In de Bijbel vinden we verschillende boodschappen,  voor verschillende tijden  en aan verschillende groepen gelovigen.
In de Bijbel maakt God 'Zijn voornemen', Zijn Verlossingsplan bekend.  'Gods Plan der eeuwen'  ( aionen) wordt hierin ontvouwd. ( Efz. 3: 11). Het is een fasen-plan, een stappen-plan,  waarin God de mensheid en de gehele kosmos,  fase-gewijs in de verlossing voert en zo brengt in  gemeenschap met Hemzelf op grond van het volbrachte werk van Onze Heer en Heiland Jezus Christus, op het kruis van Golgotha.
De Bijbel laat zien hoe dit 'voornemen', dit Plan als een boekrol steeds verder uitgerold wordt, totdat de uitrol compleet is.
Gods Woord dat begonnen was met de oudste boeken geschreven door Mozes, vindt zijn voltooiing in de laatste brieven die geschreven zijn door Paulus na Handelingen 28. ( plm. 62 na Christus)
De brieven aan Efeze, Colossenzen, Filemon, Filippenzen, 1Timotheüs, Titus en 2 Timotheüs zijn de laatste brieven die geschreven zijn in de Bijbel en met deze laatste ontvouwing van 'Gods voornemen' (Heils-Plan) maakt het God' Woord compleet.
Maar als niemand ons de opbouw van 'Gods Verlossingsplan der eeuwen'  uitlegt en we beginnen de Bijbel te lezen vanaf de eerste bladzij, dan lopen wij de kans, dat we dit 'fasen-plan' niet begrijpen en allerlei zaken uit de verschillende fasen op onszelf gaan toepassen. We zouden binnen de kortste keren vastlopen in allerlei voor ons schijnbare tegenstellingen en de moed verliezen om nog verder het Woord van God te bestuderen.
Velen ploegen kriskras door de Bijbel en passen alles lukraak op iedereen toe, net zoals het uitkomt. Het gevolg is dat de Gods Woord dan een uitermate moeilijk boek gevonden wordt. Veel sprekers hebben naast de 'Evangelieboodschap' voor de ongelovigen,  helaas maar een beperkte boodschap aan de gelovigen zelf, doordat zij de rijkdom van Gods booschap van genade voor vandaag ( het Evangelie der verborgenheid ( Efz. 6: 19-20) niet verstaan, zoals die door de Apostel Paulus in zijn 7 late brieven,  van ná Handelingen 28: 28 bekend is gemaakt. Men kent deze 'Waarheid', deze 'Gezonde Leer' niet.
De Schrift is de enige correcte toetsteen die we hebben. Het gevoel die we daarbij krijgen is heel bedrieglijk. Christus dient door het geloof in onze harten woning te maken en daardoor raken  we steeds meer geworteld en gegrond in Hem.
Vervuld tot 'al de volheid Gods', dienen we alles wat tot ons komt bereidwillig aan te nemen en te toetsen aan Gods Woord of al deze dingen zo zijn ( als de Bereërs van Handelingen 17: 11), voordat wij onze hand erop leggen en het ons toeëigenen als een boodschap van God. Dat is 'geestelijke volwassenheid'.

maandag 4 juni 2012

* 104* De maaltijd.

Op T.V. is tegenwoordig een aardig programma dat 'Het Familiediner' heet.
De presentator probeert te bemiddelen tussen twee familie leden,  die ruzie met elkaar hebben. Tijdens het programma wordt een maaltijd  (een diner) klaar gemaakt door een familie-lid  van één de ruzie makende familie's. Dit familie lid vindt dat de ruzie tussen de strijdende partijen lang genoeg heeft geduurd en de presentator gaat op stap met de uitnodiging voor 'het familiedinner' ;  met de vraag 'de strijd te staken', zodat de familie's weer in harmonie met elkaar verder kunnen gaan. In Bijbelse termen heet dit: Verzoening.
Als het 'diner' klaar is komen de twee strijdende familie leden  bij elkaar.  De ruzie is dan  nog vaak niet voorbij en  zijn er verwijten naar elkaar toe en soms is het  een misverstand dat uit de weg geruimd moet worden. Er moet gepraat worden en zaken opgehelderd worden, voordat de strijdende partijen elkaar weer recht in de ogen kunnen  (willen)  kijken. Harde woorden die tegen elkaar gezegd zijn, worden terug genomen en men is gewillig om naar elkaar te luisteren.  In Bijbelse termen heet dit: Vergeving.
Men gaat aan tafel en het eten wordt geserveerd en als het goed gaat kan men elkaar weer omhelzen en blij met elkaar zijn. De harmonie is weer hersteld.  De strijd is voorbij en het conflict is opgelost. In Bijbelse termen heet dit: Verlossing.
      In de Bijbel staat een tekst dat  God in Christus de wereld met Zichzelf verzoenende was en aan hen hun overtredingen niet toerekende. En dan volgt de opdracht: : Laat u met God verzoenen.( 2 Kor. 5: 19+20)
Van nature is de mens zelf-zuchtig  en hij staat vijandig tegenover God en  Zijn liefde, maar God steekt Zijn hand uit en nodigt de mens  uit Zijn liefde aan te nemen. Als men gaat  geloven in die Christus, en men in gaat zien dat een leven zonder God en zonder Hoop op niets uitloopt en Christus  aanneemt als Zijn persoonlijke Verlosser, dan zal de relatie met God hersteld worden....... Dit is Verzoening.
De mens zal zich bewust moeten worden van zijn zelf-zuchtige houding, om de hand van God te kunnen aan nemen, zodat 'de kracht' van Gods Geest  de mens levend kan maken in Christus.
Het is onmogelijk om in dit leven te staan zonder fouten te maken. We leven in een niet bevrijde wereld en zijn op veel manieren gebonden. Wij nemen vaak beslissingen die fout zijn,  maar in Christus zijn wij 'vrij gekocht' door het volbrachte werk van Christus aan het kruis en onze misstappen worden ons niet toegerekend.  De harmonie is weer hersteld en God heeft ons rechtvaardig verklaard.  Met het danken hiervoor,  doen we Gods wil en verheerlijken we Hem.......Dit is  Vergeving.
Voor de gelovige in deze 'genade tijd' geldt dat hij uit de rijkdom van Gods genade behouden is. In Christus is hij een medeburger geworden in 'Het Heilige ' ( = het Over-hemelse)  en een huisgenoot van God. ( Efz. 2: 19) en deelgenoot in het 'Lichaam van Christus'.
Men leeft nu uit vergeving en deze vergeving kent gaan beperking. In Christus ziet God de gelovige,  rein en onberispelijk voor Zich in Christus Jezus.  De harmonie is weer hersteld. Het conflict is opgelost........Dit is  Verlossing.
Bij 'verlossing'  gaat het niet over schuld, maar om onvrijheid. Verlossing geschiedt door een losgeld. De Here Jezus  Zelf, heeft deze 'losprijs' betaald,  daarom is in Christus Jezus onze bevrijding gewaarborgd en hebben we de 'Heilige Geest der belofte' als onderpand gekregen ( Efz. 1: 14).
Verzoening, vergeving en verlossing zijn onderdeel van 'Gods Heils-Plan',  dat Hij op dit moment uitwerkt in Zijn Zoon,  opdat 'alles'  in de toekomende eeuwen, in Christus bijeen gebracht kan worden, zowel wat in de hemel,  als wat op aarde is ( Efz. 1 10) en wij zijn daar onderdeel van geworden. Onze vrijheid is tot stand gebracht door het volbrachte werk van Christus aan het kruis en dan kunnen wij alleen nog maar ons hoofd buigen en danken.
woensdag 16 mei 2012

*103* JEHÓSHUA haMASHIACH

De Naam van de Zoon van God kennen wij als 'Jezus Christus'.
Hij is onze Heer en Heiland. Hij heeft Zijn grote liefde voor ons getoond, door Zijn plaats in de Hemel te verlaten, en  'Heiland'  te worden voor de wereld. 'Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem geloofd, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe' ( Johannes 3: 16).
Ook mijn zonden heeft hij op zich genomen, door gewillig  aan het kruis sterven. Het offer dat de Here Jezus bracht, geeft vergeving voor al mijn fouten; mijn ongehoorzaamheid;  mijn menselijkheid. 
De Zoon van God, die mens werd om onze diepste gevoelens en pijn te kennen, die leefde om te sterven, zodat wij het eeuwige leven zou kunnen ontvangen, na onze dood.
Bij zijn geboorte zei de Engel tegen Maria: "Gij zult hem de naam Jehóshua geven, want Hij is het die Zijn volk zal verlossen".( Math. 1: 21)
De naam 'Jehóshua' betekend: de HEERE is redding.  De eerste twee letters: 'Je' is afgeleid van de Naam van God: JHWH  en 'hoshua'  komt van het Hebreeuwse woord: 'hóshia' dat vertaald kan worden met:  bevrijden, verlossen of losmaken.  En dat is wat de Here Jezus voor ons is. Hij is onze Bevrijder, onze Verlosser en Hij heeft ons losgemaakt van de claim die satan op ons had.
Omdat het 'Nieuwe Testament' in het Grieks is geschreven,  komen wij de naam: Jehóshua niet tegen.
Wij kennen de Zoon van God onder de naam van 'Jezus', maar Maria kende Hem onder Zijn Hebreeuwse naam: 'Jehóshua'. ( uitspraak: je- hó- sjoe- á )
Hij is onze Verlosser. Verlossen gaat verder dan vergeving en verzoening.  Woorden die in de Bijbel  vaak door elkaar gebruikt worden. Bij vergeving en verzoening wordt de gestoorde relatie hersteld, maar bij verlossing wordt de oorzaak van de verstoring weggenomen.
We worden bevrijd van onze rebelse geest, bevrijd uit het krachtenveld van de tegenstander (de satan)  en los gemaakt van onze geestelijke gevangenschap. 
Misschien denk je dat je niet gevangen zit en niet zo veel zondigt, maar zondigen, volgens de Bijbelse betekenis' is geen kwestie van falen of tekort schieten.  Het is niet zo dat wij, die van goede wil zijn, helaas per ongeluk gestruikeld zijn, toevallig door het rode licht gereden hebben.
Nee,  de Bijbel zegt dat wij  verkocht zijn onder de zonde: 'het goede dat ik wil, dat doe ik niet, maar het kwade, dat ik niet wil, dat doe ik' ( Rom. 7: 15
Wij kunnen ons zelf niet ontrekken aan de satanische machten. Wij leven onder de heerschappij  van 'de god van dezer eeuw' (2 Kor. 4: 4).   De mens leeft in een natuurlijke rebellie tegen Gods gezag.
Maar Jehóshua  haMashiach ( Jezus de Christus),  Die onze zonde op Zich nam, heeft ons bevrijd uit de greep van de rebelse geest: de satan.
Zijn Geest van Heiligheid staat ons nu ter beschikking. Het paas-gebeuren ( Zijn opstanding uit de dood), is de basis van het Pinkster-gebeuren ( de uitstorting van Gods Geest over ons) en dat geeft ons de radicale vernieuwing voor ons 'mens zijn',  zodat de zonde niet langer als koning over ons zal heersen ( Rom. 6: 11-12).

zondag 13 mei 2012

*102* stand houden.

Een zegen ontvangen of geven,  is niet een gangbaar begrip in ons taal gebruik. Menigéén zal niet begrijpen wat je bedoeld met de opmerking dat je 'gezegend bent'.  "Met wat ?".   zal de vraag zijn. Met een goed huwelijk of een mooi lichaam ? Met een talent of gave?  Je kunt allerlei aardse zegeningen bedenken.
In de Bijbel echter komen we zegeningen of het gezegend zijn verschillende keren tegen. b.v. in Efz. 1: 3. waar staat:  'Gezegend zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, Die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegen, in het Over-Hemelse in Christus'.
Na dit vers volgen de  7 aspecten van de zegen,  die we in Christus hebben ontvangen,  in het het Over-hemelse,  waar Christus zit ter 'rechter-hand Gods'.
Van deze 'geestelijke zegen'  merken we niets in ons dagelijks leven op aarde. Zij zullen ook pas werkelijkheid worden als  wij daadwerkelijk onze plaats hebben ingenomen in Het Lichaam van Christus in de toekomende eeuw (aioon).
Er is echter 'iemand'  die deze geestelijke zegen aan ons wel opmerkt. En dat is Gods tegenstander : 'de satan', en hij  zal niet nalaten ons aan te vallen. Op zeker  4 manieren kunnen we dat van hem verwachten. 1- hij  is altijd bezig twijfel te zaaien in ons geloofs-leven. 2- hij laat ons Gods Woord verkeerd gebruiken en misbruiken, 3- hij zal verdeeldheid scheppen onder de gelovige en 4- hij speelt in op de behoeften (gevoelens) van de mens.
Daarom heeft God ons Zijn wapenrusting gegeven. Niet om aan te vallen maar om stand te houden. ( Efz. 6: 13- 19). Deze 'wapenrusting Gods'  heeft alles te maken met de '7 zegeningen' die we  kunnen lezen in Efz. 1: 3: 14.
* Vers 3: Hij zegent mij met alle geestelijke zegen in de hemelse gewesten ( = Over-hemelse)  in Christus Jezus.
Daarom doe ik al de 'wapenen Gods' aan,  om stand te houden tegen de methodes van de duivel en tegen de machten en krachten en boze geesten in de 'hemelse gewesten'. (Efz. 6: 10).
* Vers: 4: God  heeft mij uitverkoren vóór de nederwerping van de wereld,  in Christus.
Daarom stel ik mij op, mijn middel omgord met de Waarheid, zodat ik daarmee beschermd wordt. ( Efz. 6: 14)
* Vers 5: In liefde heeft Hij mij voorbestemd,  om in het  zoon-schap te worden aangenomen, door Jezus Christus.
Daarom bekleed ik mij met het pantser van de gerechtigheid om mij te beschermen, want God heeft mij rechtvaardig verklaard in Zijn Zoon. ( Efz. 6: 14)
* Vers 6: Ik ben begenadigd in de Geliefde, want Hij is onze vrede.
Daarom heb ik mijn voeten geschoeid met de bereidheid te wandelen met het 'Evangelie van de vrede'. ( Efz. 6: 15)
* Vers: 7: In Hem heb ik de verlossing door Zijn bloed en de vergeving van mijn overtredingen en fouten,  naar de rijkdom van Zijn genade.
Daarom handel ik boven al met het schild van het geloof, waarmee ik de brandende pijlen van de boze kan blussen, die mij doen twijfelen.
* Vers: 9: God heeft mij  Het Geheimenis van Zijn wil ( Zijn wens) bekend gemaakt, dat Hij in Christus heeft voorgenomen.
Daarom neem ik de helm des Heils aan, waarmee ik verzegeld en apart gezet ben. ( Efz. 6: 17)
* Vers: 11: In Christus ben ik het erfdeel geworden,  waartoe ik tevoren bestemd was.
Daarom verdedig ik mij met het zwaard van de Geest, dat zijn de woorden van God. ( Efz. 6: 17)
* Vers14: Ik ben verzegeld met de Heilige Geest der belofte, die het onderpand is van mijn erfenis.
Daarom bid ik in de geest met aanhoudend bidden en smeken in elke gelegenheid door de dag heen.
     Het zijn 'deze zegeningen'  die de voorrechten vormen van ons 'Hemels-burgerschap'' .
Daarom moeten we vast houden  wat we ontvangen hebben, zodat het ons niet afgenomen kan worden wat ons erfdeel is geworden.