dinsdag 28 februari 2012

*90* Johannes en Paulus.

Het jaar 62 na Christus is een belangrijk jaar in Gods Heils-Plan met de wereld.
30 Jaar heeft God gebrobeerd Zijn Zoon bekend te maken onder het Volk Israël, als hun  Verlosser, opdat 'Het Koninkrijk' op aarde kon worden opgericht en het '1000 jarig Rijk' kon aanvangen,  maar Zijn Volk heeft de Messias niet aan willen nemen. De Farizeeën en Schriftgeleerden hielden het Volk bij Hem weg.
Zelfs in de Handelingen-tijd kwam het Volk niet tot geloof. De Apostelen die de Evangelie boodschap van het Koninkrijk brachten,  werden vermoord.  Aan het eind van de Handelingen- tijd,  in het jaar 62 waren er nog twee Apostelen over:  Johannes en Paulus.
Door monde van Paulus horen we God zeggen dat "het Heil-Gods' aan de heidenen gezonden zal worden, en dat die zullen luisteren" ( Hand. 28: 28). Een belangrijk vers, want van af die tijd beschouwt God het volk Israël: 'Lo-Ammi'  = 'niet mijn Volk'. Hij trekt Zijn handen (tijdelijk) van het volk af, zodat ze hun eigen gang moeten gaan, met gevolg dat het volk al bijna 2000 jaar verstrooït is onder de heiden-volkeren in de wereld.
Daar staan de twee mannen, die zo vurig het Evangelie van het komende Koninkrijk hadden verkondigd onder hun broeders. Van Gods wege  krijgen ze echter een 'nieuwe boodschap' om te verkondigen.
Johannes schrijft zijn Evangelie dat gericht is aan 'de wereld': aan een ieder.
Bijna 80 maal komen we het woord 'wereld' in zijn Evangelie tegen. Joodse gebruiken, namen en feesten worden voor de lezer verklaard, omdat de lezer niet tot zijn volk behoort,  maar 'een ieder' is, in de wereld.
Hij schrijft in hoofdstuk 1 vers 11: 'dat Christus  tot de zijnen kwam, maar dat de zijnen Hem niet aangenomen hadden'. Johannes moet zijn Evangelie wel na de Handelingen-tijd geschreven hebben, want pas na Handelingen ( in het jaar 62 na Christus) wist hij dat zijn broeders de Here Jezus  verworpen hadden.
Johannes schrijft een Evangelie dat toont dat 'God de wereld lief heeft en dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem geloofd, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe'.( Joh. 3:16)
Hij nodigt de mens in deze wereld uit,  om in Chirstus te geloven en om Hem als Verlosser aan te nemen. Zijn Evangelie heeft tot doel,  dat de lezer tot geloof in Christus komt: (20:31) 'opdat u gelooft dat Jezus 'de Christus' (de Messias)  is, 'de Zoon van God', en opdat u ,door te geloven, het (eeuwige) Leven zult hebben,  in zijn Naam'
Johannes vraagt alleen maar: 'geloof',  opdat zij Kinderen Gods genoemd zullen worden.
Dit eenvoudig  Evangelie werd verkondigd buiten Israël,  aan de wereld, aan ieder die het horen wil.
200 Jaar later werd dit geloof vermengd met Joodse en Babelse gebruiken en ontstond er een geloof dat we nu kennen als het Rooms Katholieke geloof.  Met bloed aan de handen werd dit geloof verspreid over de wereld. Uit dit Katholieke monster onstonden de andere geloofs-gemeeenschappen. ( kerken en gemeenten van vandaag) . Het  Evangelie van Johannes dat alleen maar 'geloof' vraagt, werd door dogma's en regels, een juk voor de gelovigen,  tot vandaag toe.
Paulus kreeg een andere boodschap te verkondigen. Hij mocht aan deze 'Kinderen Gods' een hogere weg laten zien.  Als 'kinderen van God'  mogen ze door groeien naar het 'Zoonschap' ( zodat ze kunnen erven)  en zelfs Volwassen kunnen worden,  in het geloof.  Hij mocht aan de 'Kinderen Gods' die tot geloof gekomen waren,  de 'Roeping Gods' bekend maken, die Boven is, waar Christus is gezeten aan Gods rechter-hand.
Hij schreef op Gods gezag  na de Handelingen-tijd:  7 brieven. Hij roept in deze brieven,  de gelovigen op om Hem te vertrouwen,  als hij claimt dat God hem exclusief de bediening van 'Het Geheimenis' gegeven heeft. En dat hij als Gods Rentmeester de 'Rijkdom van Christus' mag proclameren, namelijk:  de geestelijke waarheid:  'dat de gelovige met Christus mede levend gemaakt zijn en gezet zijn in het Lichaam van Christus,  in het Over-hemelse.
Had Johannes een bedeling voor de wereld,namelijk:  een ieder die geloofd in de Here Jezus, ontvangt eeuwig leven en mag zich een 'Kind van God' weten, zo heeft de apostel Paulus  een 'bediening' voor deze gelovigen.  Als 'Kinderen van God' mogen ze groeien in geloof, naar het Zoonschap (zodat ze kunnen erven)  en zelfs Volwassen worden, in het geloof.
Deze twee bedieningen ('Bedelingen') lopen dus naast elkaar. Iedere gelovige van  vandaag heeft de mogelijkheid,  door genade, te mogen behoren bij het 'Lichaam van Christus', maar dan moet hij het zich wel toe-eigenen en Paulus willen volgen ( Filp.3: 17).
Je kunt je dus de vraag stellen: "behoren allen die geloven tot het 'Lichaam van Christus' ?"
In de Romeinen brief lezen we ook over zo'n kwestie. In Rom. 9: 6 lezen we: 'Want niet allen, die van Israël afstammen, zijn: Israël'. Je moet je 'Roeping' wel vast maken. Je zult je moeten openen , zodat God in je kan werken. Je zult je, je erfdeel moeten toe-eigenen, ( Filp. 2: 12-13).
Vandaag zijn er voorgangers en predikers  die willens en wetens de Verborgenheid verwerpen en zelfs de gelovigen verwerpen, die zich wel voor de 'Boven-Roeping'  open stellen.
In Math 23: 13 horen we de Here Jezus zeggen: "Maar wee u, schriftgeleerden en Farizeeën,  gij huigelaars, want gij sluit het Koninkrijk der Hemelen toe voor de mensen. Gij gaat er niet binnen en die trachten binnen te gaan , laat gij niet toe daarin te komen".
Op de vraag: "behoren allen die geloven tot het 'Lichaam van Christus' ?" 
Het antwoord moet zijn:  nee!

maandag 27 februari 2012

*89* Hem recht kennen.

Velen kennen Christus van de buitenkant als Jezus,  als 'de Jezus van Nazareth'.
De naam 'Jezus'  is echter de aardse naam van Christus. En als 'Jezus' kennen de meeste gelovigen Hem.  Men kent Hem met een aardse blik. Men heeft het over Jezus zus.. en Jezus zo.., alsof het een vriend is. 
Om Hem zo te noemen, geeft blijk van een beperkt kennen van Hem. Men kent Hem dan niet ten volle. Men kent hem als de 'Jezus op sandalen'  toen Hij wandelde op aarde.  Zo spreekt men over Hem. Zo zingt men over Hem. Zonder respekt noemt men Hem: 'Jezus', terwijl de 'Here Jezus',  meer op zijn plaats zou zijn.
Het klinkt haast beledigend en oneerbiedig in de oren van hen de Hem hebben leren zien in Zijn verheerlijking  en verhoging, in het over-hemelse,  aan Gods rechter-hand.  Want Christus is veel meer dan Jezus. Na Zijn vernedering als mens op aarde en Zijn gehoorzaamheid tot de dood,  ja tot de dood des kruises, heeft God Hem uitermate verhoogd, en Hem 'de Naam' boven alle naam geschonken.
Door geestelijke groei in het geloof, ga je Hem scherper zien en ontdek je Hem als de Verhoogde, en Verheerlijkte Heer in het over-hemelse en ontdek je dat Christus als 'Hoofd' gegeven is aan een Lichaam. Je ontdekt dan, dat de Verheerlijkte Christus  de 'nieuwe Mens' is en dat in Hem, een hele geloofs-groep is verbonden, namelijk:  'Het Lichaam van Christus'.  En dat Hij niet alleen zit  aan Gods rechter-hand, maar dat er door genade  een hele 'Gemeente' samen met Hem gezet is in het Over-hemelse.
Dan noem je Hem niet meer Jezus  of  Jezus Christus, maar: 'Christus Jezus'.
Hem zo te kennen en ook je eigen  'zegenrijke positie'  in Hem, vinden we tegenwoordig alleen nog maar bij de enkeling. Voor de massa ligt over de Verheerlijkte Christus aan de rechter-hand van de Vader, een sluier van de traditie.
Deze versluiering werd al aan het eind van Paulus leven zichtbaar, toen hij tot de conclusie kwam dat allen uit Asia hem hadden verlaten. (2 Tim. 1: 15)
De christenheid nam Paulus boodschap van 'de Verborgenheid' over Christus en Zijn Gemeente van het Ene Lichaam niet aan. De traditionele uitleg van de Efeze brief  (en de andere brieven die Paulus geschreven heeft na de Handelingentijd)  versluiert Paulus boodschap over 'de Verborgenheid', zodat de meeste gelovigen het niet zien en ontdekken. 
De 'openbaring van Christus'  ligt vaak bedolven  onder een dikke laag stof van de traditie. De prediking is vaak arm en karig.  Uit de liederen blijkt dat men Hem maar tendele kent,  namelijk alleen als Jezus in zijn aardse gestalte. Men ziet Hem nog door een spiegel  in raadselen, terwijl Hij ons na de Handelingen-tijd  'volkomen' is geopenbaard.
De kerken verkondigen niet de 'nieuwe boodschap',  die juist voor deze tijd bedoeld is. Waar hoor je in de prediking  over de 'Hoop Zijner Roeping', en wat de 'rijkdom van de heerlijkheid van Zijn erfenis' is, en wat weet men over de allesovertreffende grootheid van 'Zijn kracht' ?
Men blijft staan bij  de Jezus, die wandelde in de Evangelieën en men neemt  aan, wat Hij toen verkondigde aan Zijn discipelen  (de prediking, die in eerste instantie bestemd was voor Zijn eigen Volk) en men probeert angstvallig te handhaven,  wat  actueel was in de Handelingen-tijd.
Zo blijft Christus:  de 'Heer der Heerlijkhied' en de 'Hoop der Heerlijkheid' voor de meeste gelovigen verborgen.
Daarom waarschuwde Paulus de gelovigen,  dat zij zouden vergeten hetgeen achter hen ligt en dat ze zich uit zouden strekken naar het geen vóór hen ligt:  de 'nieuwe boodschap' over Christus. ( Filp. 3:14)
Christus,  Die als Hoofd gegeven is, aan de Gemeente: die 'Zijn Lichaam' is.
Zodat de gelovige zich zouden zien als de 'Nieuw geschapen Mens'  in Christus en dat zij deelgenoot zijn aan Chirstus Zelf;  mede-opgewekt, mede-gezet, mede-erfgenaam zijn in Christus en  mede-lichaam en medegenoot zijn met Christus in het Over-hemelse. Een boodschap dat nu nog een geestelijke waarheid is en straks, (na de dood) in een verheerlijkt lichaam de realiteit zal zijn.
De gelovige moet groeien van het kind-schap in geloof,  naar het zoon-schap en moet zich uitstrekkend naar de 'Volkomen man'  (volwassen man) in Christus.
Dat is Hem recht kennen. Dat betekent jezelf leren kennen door Gods ogen. Wetende dat je door genade met Christus één gemaakt bent.  Dat is de openbaring van 'De Verborgenheid'.

donderdag 23 februari 2012

*88* Gebrek aan kennis.

In een boekje van een bekend Amerikaans evangeliste las ik de volgende tekst:
'Natuurrampen zijn niet zozeer een oordeel of straf,  maar een wakker schudden tot berouw. Het zijn waarschuwende tekenen. Vanwege Gods grote liefde, blijven de meeste torens staan. een verwoestende overtroming vindt maar eens in de 500 jaar plaats. Tornado's missen de meeste caravan plaatsen. Orkanen hebben geen kracht meer, als ze de stad 'New York' bereiken, en een aardbeving barst los om 4.31 uur in de morgen als de snelweg leeg is.  Zeker Gods is genadig, God is getrouw'.
Kon mijn ogen niet geloven over zoveel onkunde van Gods Woord. En dit is nog wel een bekende evangeliste,  die veel invloed heeft op het gelovig Amerika en daarbuiten.
In het O.T., Hosea lezen we  dat God zegt: "Mijn Volk gaat te gronde door het gebrek aan kennis". Wetende dat Amerikaanse gelovigen  (net zo als de gelovigen van deze tijd)  niet Gods Volk zijn, kan deze uitspraak  van God, zeer goed gelden voor deze tijd.  De gelovigen van nu hebben toataal geen inzicht in Gods Heils Plan. Ze hebben niet in de gaten dat God,  in deze tijd niet regeert en dat de 'overste van deze wereld'  (aioon) 'satan' is ( 2 Kor. 4: 4) 
In het boek:  'Job', (het eerste boek dat geschreven is), lezen we al over 'satan'  die in gesprek is met God.  De HEERE vroeg aan satan: "Waar komt u vandaan?" En satan antwoord: "Van het rondtrekken over de aarde, van van het rondwandelen erover" God kent satan en heeft hem een zekere macht gegeven over de aarde (tot een bepaalde tijd)   Net als tegen Job,  kan hij de mens belagen, aanvallen, pijnigen en door natuurrampen treffen. Dat hoeft hij niet eens persoonlijk te doen, want hij veroorzaakt alleen al door zijn aanwezigheid op aarde:  chaos en wanorde.
Natuurrampen gebeuren op aarde en zullen in hevigheid toenemen.  God grijpt niet in,  hoe zeer de vrome gelovigen ook bidden, dat hun geen ramp zal overkomen. 'Liever niet in mijn straat, maar als het moet dan maar in Japan of een ander land, ver weg'.   Denken ze nu echt dat ze met deze egoistische gebeden God kunnen behagen ? Veel gelovigen zien God als een Sinterklaas, aan wie ze alles kan vragen wat hun hartje begeert.
Te denken dat God natuurampen gebruikt om de mens wakker te schudden als waarschuwings teken, wijst op geen inzicht hebben van het Woord. Terwijl het bidden om inzicht (epi-gnoosis) het belangrijkste gebed is in Gods Woord. ( Efz. 1: 17-19, Filp. 1: 9-11 en Kol. 1: 14)
Wie het 'Plan van God' niet kent en Gods Woord niet recht snijdt,  zal nooit de Bijbel begrijpen en deze onzin blijven verkondigen.  Zo worden zij belemmerd te groeien naar Gods rijkdom van genade en zullen zij nooit de Hoop van Gods Roeping verstaan en kunnen delen in Zijn erfenis, dat God juist voor hen klaar heeft liggen.
Ik heb vorig jaar al verschillende blogs geschreven over dit onderwerp. Lees eens het blog van  22 Mei:   Apocalyps,  7 Maart:  Lijden, 18 Maart:  Opnieuw, 22 Juni: Gods zwijgen of het blog van  7 September:  Boze aioon.

donderdag 16 februari 2012

*87* Ken je Hem ?

Ken jij de Here Jezus,  zoals Hij gekend wil worden in deze tijd,  namelijk als de Verhoogde Verheerlijkte Heer Christus Jezus in het Boven-Hemelse ?
Weet je dat je in  Christus Jezus gezegend bent, met alle geestelijke zegeningen ?
En  weet je dat God Zijn Zoon opgewekt heeft uit de doden en Hem gezet heeft aan Zijn rechterhand ( macht)?
En dat alle dingen aan Zijn voeten onderworpen zijn en dat Hij het Hoofd is over alle dingen ?
Weet je dat Christus in de komende eeuwen in het Boven-Hemelse, de alles overtreffende rijkdom van Zijn genade laat zien, door de gelovigen van het 'Lichaam van Christus' ?
Weet je dat Christus Jezus tevoren goede werken bereid heeft, die jij  vandaag mag uitwerken ?
Ken je Hem als 'de Christus', Die onze vrede is ?
Weet je dat Christus in Zichzelf, je tot een 'Nieuwe Mens' geschapen heeft en je zo verzoend heeft, door het kruis?
Weet je dat naar onze Heere Jezus Christus elk geslacht in de hemelen en op aarde genoemd wordt ?
Weet je dat Christus door het geloof in je hart wil wonen ?
Ken je de liefde van Christus die de kennis te boven gaat ?
Weet je dat Christus ons lief heeft en Zich voor ons heeft overgegeven als offergave en slachtoffer, tot een aangename geur voor God ?
Weet je dat Christus toen Hij opvoer, ver boven alle hemelen ( bij Zijn opstanding), de gevangenis ( = de gevallen engelen in de Tartaris) gevangen heeft en alle dingen vervuld heeft ?
Ken je Christus Jezus,  Die hoewel Hij in de gestalte van God was, Zich ontledigd heeft, door aan de mensen gelijk te worden en gehoorzaam is geworden tot de dood,  ja, tot de kruisdood ?
Weet je dat God Hem bovenmate verhoogd heeft en Hem een Naam geschonken heeft boven alle naam ?
Ken je de 'Naam van Jezus'  waarvoor zich straks elke knie zal buigen en weet je dat straks elke tong zal belijden dat 'Jezus Christus de Heere' is,  tot Heerlijkheid van God, de Vader ?
Ken je de Prijs van de Roeping Gods, die boven is in Christus Jezus ?
Besef je dat de Heere  nabij is ?
Weet je dat alle dingen mogelijk zijn, door Christus Jezus, die je kracht geeft ?
Weet je dat God je getrokken heeft uit de macht van de duisternis en overgezet heeft in het Koninkrijk van Zijn  geliefde Zoon:  Jezus Christus ?
Ken je Jezus Christus,  Die je verlost heeft door Zijn bloed en je zonden vergeven heeft ?
Weet je dat Christus het Beeld is van de 'onzichtbare God', en dat Hij de Eerstgeborene is van heel de schepping ?
En weet je ook, dat door Hem alle dingen geschapen zijn; die in de hemelen en die op de aarde zijn ?
Ken je Christus, Die het Hoofd is van het 'Lichaam van Christus':  'De Gemeente' ?
Weet je dat Christus het begin is; de Eerstgebore uit de doden, opdat Hij in allen de Eerste zou zijn, omdat het de Vader behaagd heeft,  dat in Hem heel de Volheid zou wonen ?
Weet je dat God door Christus alle dingen met Zichzelf verzoenen zal, door vrede te maken door het bloed van Zijn kruis ?
Ken je 'Het Geheimenis' dat God bekend heeft gemaakt namelijk: Chirstus in u, de Hoop der Heerlijkheid ?
Weet je dat ieder mens volmaakt gesteld wordt in Christus Jezus ?
Weet je dat in Christus al de schatten van de wijsheid en van de kennis verborgen zijn, omdat in Hem heel de volheid van de Godheid lichamelijk woont ?
Ken je Chirstus, Die het Hoofd is van iedere overheid in macht ?
Weet je dat Chirstus de aanklachten die tegen je gericht zijn, heeft weggenomen, door het aan het kruis te nagelen en daarmee de overheden en de machten ontwapend heeft ?
Ben jij samen met Christus aan de 'grond-beginselen van de wereld' afgestorven ?
Besef je dat je leven met Christus verborgen is in God ?
Ken jij Christus Die alles en in allen is ?
Woont het Woord van Christus rijkelijk in je, in alle wijsheid en fijngevoeligheid ?
Weet je dat in Christus Jezus de genade zeer overvloedig is met het geloof en liefde ?
Weet je dat Christus Jezus in de wereld is gekomen om zondaars zalig te maken (te redden) ?
Ken je Hem,  als de Middelaar,  tussen God en mensen, namelijk de mens: Christus Jezus ?
Weet je dat Hij Zich gegeven heeft als een losprijs voor allen ?
Weet je dat onze Zaligmaker Jezus Christus de dood teniet heeft gedaan en het onvergankelijke leven aan het licht heeft gebracht ?
Weet je dat Hij bij machte is je pand  (je leven), Die bij Hem is wegegeld, te bewaren tot de 'Dag van Christus' ?
Houd je in gedachten dat Jezus Christus uit de doden is opgewekt, en uit het nageslacht van David is ?
Weet je dat als je met Hem gestorven bent ook met Hem zult Leven en als je volhard in het geloof, je ook met Hem zult regeren, in de Toekomende aionen?
Besef je dat God en de Heere Jezus Christus de levenden en de doden zullen oordelen bij Zijn verschijning (in het Boven-Hemelse) en in Zijn Koninkrijk (op aarde)?
Weet je dat allen die uitzien naar de verschijning van Christus Jezus  de 'Krans van de gerechtigheid' zullen ontvangen van de rechtvaardige  Rechter ?
Ken je de Heere Christus Jezus die je  bevrijdt heeft van alle boze opzet  je verlost heeft, tot de Komst van Zijn Hemels Koninkrijk ?
Geef je Hem de eer en heerlijkheid tot in alle eeuwen ( = tot in de toekomende aionen en daarna) ?
Verwacht jij ook de zalige Hoop en Verschijning van de Heerlijkheid van onze grote God en Zaligmaker:  Jezus Christus ?
Weet je dat Chtistus Zichzelf aan ons gegeven heeft, opdat Hij ons vrij kon kopen van alle wetteloosheid, en dat je gerechtvaardigd  bent door Zijn genade en erfgenaam bent geworden,  overeenkomstig de Hoop van het eeuwige leven ?
        Geloof jij werkelijk in al deze dingen,  die de Heere Jezus Christus voor jou persoonlijk bereid heeft ?
Als je hier volmondig 'Ja' op kunt zeggen,  dan geef je  Hem de eer Die Hem toekomt.
Dan heb je Jezus Christus van harte lief, overeenkomstig het 'geloof van de uitverkorenen van God' en heb je de kennis van de waarheid, die  in overeenstemming is met de Godsvrucht ( Titus 1: 1)

woensdag 15 februari 2012

*86* De vlinder.

Nog even geduld en dan gaat de tuin weer leven. Dan steken de eerste kleine bloemetjes hun kopjes weer boven de grond uit. En ontbotten de blaadjes weer uit de takken van struiken en bomen. Het is elk jaar weer een wonder.
Het meest geniet ik van de zomer,  als alles in bloei staat en ik met een boekje in de tuin zit, want met de handen in de modder is niets voor mij ! Gelukkig heb ik een man die graag in de tuin bezig wil zijn en  niet houdt van zitten in de tuin met een boekje. Zo vullen we elkaar goed aan, vind ik zelf.
Straks zijn er weer de prachtige vlinders, die van bloem naar bloem vliegen en soms uitrusten op een steen in de zon. Ook daar geniet ik van.
Een vlinder is trouwens een wonderbaarlijk dier, als je bedenkt dat het eerst als een rups geleefd heeft in de tuin. Naar een rups kijk ik met andere ogen dan naar een vlinder.
Als ik zie hoe een rups de mooie bladeren van een struik wegknaagd en volgevreten zijn weg volgt, dan denk ik niet  'wat leuk een rups in de tuin'.
In Filp. 3: 21 staat een tekst die mij aan de rups en de vlinder doet denken: 'Die ons vernederd lichaam veranderen zal, zodat het gelijkvormig wordt aan Zijn Verheerlijkt Lichaam, overeenkomstig de werking (de kracht)  waardoor Hij ook alle dingen aan Zichzelf kan onderwerpen'.
Dit vers zegt dat na het aardse leven  van de gelovige,  een gedaante verandering plaats vindt,  van het vernederd 'aards lichaam' in een 'hemels verheerlijkt lichaam',  zoals een rups verandert  in een prachtige vlinder.
Het uiterlijk van de rups vergaat en een leeg omhulsel als cocon blijft achter. De rups wordt veranderd in een vlinder. Het is hetzelfde schepsel, hetzelfde leven als toen het eens een rups was, maar de vlinder is oneindig veel mooier dan de rups, die hij eerst was. Zijn gedaante is veranderd en zijn lichaam heeft nu kwaliteiten, die hij als rups nooit bezeten heeft. en zonder enig probleem vliegt de vlinder weg. Iets wat hij als rups nooit kon.
Over zo'n 'verandering' spreekt Paulus in vers 21 'die ons vernederd lichaam veranderen zal, zodat het aan Zijn Verheerlijkt Lichaam gelijkvormig wordt.
Deze 'transfiguratie' (Grieks: Metaschematizo)  bij de gelovige in een geestelijk Verheerlijkt lichaam, is niet door ons menselijk oog waar te nemen, want het is een 'Geestelijk lichaam'.  Wat achter blijft is een omhulsel in het graf, dat tot stof vergaat, net zo als bij de vlinder een leeg omhulsel als cocon achter blijft.
In deze  uit-opstanding  (die tussen de doden uit  is), staan wij op,  in een volmaakt Geestelijk lichaam. Wij zijn daarin niet te herkennen, aan lichamelijke kenmerken, zoals aardse gebreken of aardse schoonheid, maar zijn te herkennen aan onze persoonlijkheid, (onze ziel) de unieke mens, die wij zijn.
Het is God Zelf, die ons, door Zijn genade, transformeert in het Geestelijk lichaam, zodat wij als persoon 'boven' in het Over-hemelse (waar het Lichaam van Christus zich bevind)  gezet kunnen worden, want wij bezitten nu reeds het 'Hemels-burgerschap'. Ons domicilie (ons thuis) is 'boven'
Als ik straks in de tuin zit te genieten van het zonnetje en zie een vlinder fladderen in de tuin, dan zal ik bedenken, dat ook ik, mij straks in een 'Geestlijk lichaam' vrij zal kunnen bewegen, zonder belemmerd  te worden door de aardse wetten die mij nu nog binden en vast houden.

woensdag 8 februari 2012

*85* Nieuwe Bijbel.

In de loop van de jaren zijn er al  heel wat bijbelvertalingen verkrijgbaar. Hadden de gelovigen vroeger genoeg aan de Staten-Vertaling en de Nieuwe Bijbel Vertaling van 1951, nu kan men onderhand kiezen uit meer dan 6 verschillende Nederlandse vertalingen.
Het oorspronkelijke Woord van God is geschreven in het Hebreeuws ( O.T.) en Grieks ( N.T.). Gelukkig wordt er niet van ons verwacht deze talen machtig te zijn en doen we het met 'een vertaling'.
Ik heb onlangs de Herziene Staten-vertaling aangeschaft.  De Bijbel-studie's die we volgen en  in de diensten van de gemeente waar we heen gaan, wordt uit de 'Herziene Staten-vertaling' gelezen. In het begin dacht ik mijn oude vertrouwde Bijbel te blijven gebruiken,  maar het is toch wel moeilijk de verzen te volgen als de zinnen net even iets anders geschreven zijn.
Ik ben nu al een week bezig om al de aantekeningen die in mijn Bijbel staan,  over te schrijven in mijn nieuwe Bijbel ( en ik ben nog niet klaar).  Bladzij voor bladzij sla ik om (in totaal: 1930 bladzijden) en schrijf mijn gekriebel over in de mooie grote Bijbel.  Soms langs de kantlijn en soms tussen de regels in hele kleine lettertjes. Zo wordt het meer en meer mijn eigen Bijbel.
Er is heel wat te verduidelijken in de teksten.
Soms om een tekst uit te leggen en soms om een foute vertaling te verbeteren. Want denk niet dat de vertalingen van Gods Woord goed is weergeven . Alle vertalingen zijn naar de mens ( de kerk) toe geschreven. 
Zo vinden we al in de eerste zin van de Bijbel al een  foute vertaling, en wordt er in de eerste 2 zinnen van Gods Woord iets anders ingelegd,  dan dat grondtekst bedoeld. Zelfs de 'Herziene Staten-vertaling' heeft de fout mede overgenomen.
De eerste 2 zinnen van de Bijbel luiden:  'In het begin schiep God de hemel en de aarde. De aarde nu was woest en ledig.....'
Alleen al over de eerste woorden:  'het begin' kun je al een hele discussie  houden.  Is het een 'begin'  in één keer (met één knal)  of  een beginsel dat gegroeit is uit Gods hand ?
( visje: 'Eerst was er niets en toen is het nog ontploft ook ! )
In mijn 'nieuwe Bijbel'  heb ik, in de tweede zin,  het woordje  'was' veranderd in 'werd'.  Waarom ?  Omdat het woordje 'was' aangeeft dat  God de Schepper,  de aarde en hemel:   woest en ledig geschapen zou hebben.  En dat is beslist niet zo.
In Jesaja 45 vers 18 lezen we dat God, Die de aarde 'geformeerd' heeft en haar gemaakt heeft, haar niet als en 'baaierd'  geschapen heeft, maar ter bewoning.  Baaierd  is hier de vertaling van het Hebreeuwse woord:  'tohoe wa bohoe'. En dit woord wordt in vers 2 van de Bijbel vertaald in:  'woest en ledig'. 
Als God de aarde niet woest en ledig geschapen heeft,  dan is de aarde dus 'woest en ledig' geworden.
Als God de aarde ter bewoning geschapen heeft; wie heeft de aarde dan bewoont ?  Dat lezen we in Jesaja 14 vers 12.  Daar gaat het over 'de morgenster' ( = lucifer, de andere naam van 'satan' ), 'de zoon des dageraads'. Hoe zijt gij uit de hemel gevallen...geveld op de aarde.
In Ezechiël 28: 13-16 lezen we over deze gevallen beschutte cherub,  die zich door hoogmoed gelijk wilde stellen aan God de Almachtige en uit Gods Heerlijkheid werd gegooit in de schepping. Door zijn aanwezigheid op aarde kwam de schepping onder het oordeel en veranderde Gods volmaakte schepping in 'woest en ledigheid' en was daar door niet meer tot bewoning geschikt. Daarom lezen we in Genesis over de her-schepping van de hemel en aarde in 6 dagen. De schepping was duister geworden en het eerste wat God zei was:  "Er zij licht".
Misschien denk je dat het niet zo belangrijk is of er nu 'was' of 'werd' staat.  Vergis je dan niet. Want het is Gods tegenstander: 'de satan'  alles aan gelegen,  dat je niets weet over zijn val van de berg van Gods Heerlijkheid. (Ezechiël 28: 16)   Dat je niets weet over zijn 'onberispelijke wandel', toen hij nog een beschutte cherub was. En dat je niet weet dat hij nu de 'overste van deze wereld' ( aioon) is, ( 2 Kor. 4: 4)  zodat je God de schuld kan geven,  als je iets vervelends of naars overkomt. 
Om Gods Woord steeds beter te begrijpen en te doorgronden,  ben in nu al meer dan een week bezig de foute vertalingen uit de grondtekst te veranderen.  En ik geniet bij elke bladzij die ik omsla  en elk woord dat ik verander,  als ik zie hoe groot Gods liefde is voor Zijn schepping en voor mij.

woensdag 1 februari 2012

*84* 5- Waar is het Overhemelse ?

Reeds in het Oude Testament wist men dat er een 'ruimte' is, die zich buiten de hemelen uitstrekt en zich aan de waarneming ontrekt. In 1 Kon. 8: 27 vroeg Salamo zich af:  "Zou God dan waarlijk op aarde wonen? Zie de hemel, zelfs de hemel der hemelen, kan U niet bevatten , hoeveel te min dan dit huis dat ik gebouwd heb." en in Kor. 12: 2 heeft Paulus het over de 3e hemel. Het is de 'plaats over (boven)  de geschapen hemelen (= lucht en sterren-hemel).
In Efz. 4: 10 wordt gesproken over 'ver boven alle hemelen' (Grieks: huperanoo panton toon ouranios). Daar is de plaats waar God, buiten de schepping woont en troont, waar Christus gezet is in de rechter-macht van God en waar het 'Lichaam van Christus'  opgebouwd wordt.
Het Griekse woord: 'ouranios'  wordt in de Bijbel vertaald met 'hemelse gewesten', maar het is meer dan dat. Het is over- boven alle overheden en machten van engelen heerschapppijen ( Efz. 1: 20),  in het ontoegankelijk licht, dat geen mens kan zien of gezien heeft ( 1 Tim. 6: 16).
Deze plaats -ruimte is een sfeer van de tegenwoordige 'Verborgenheid' van de gelovige in Christus, waar hij verborgen is met Christus in God, want de gelovige van 'De Gemeente': het 'Lichaam van Christus'  is nu reeds geestelijk met Christus verbonden,  op de plaats waar Hij zich bevind.
Wij leven nog  wel op aarde,  maar zijn in Christus gesteld tot  Burgers van een rijk in de hemelen. 1- wij leven uit hemelse zegeningen, 2- verkeren in een hemelse positie en 3- wij hebben een hemelse roeping.
Daaom is het belangrijk dat wij de vergankelijke aardse zaken meer en meer laten voor wat zij zijn en ons richten op de onvergankelijke hemelse dingen, daarin ligt immers onze troost en hoop.
Het 'Overhemelse'  is buiten de schepping en is niet aan tijd en ruimte onderhevig. Zo kan de het boven de schepping zijn, maar even goed kan het de aardse sfeer doordringen en in en om ons heen zijn,  in een tijdloze toestand. (met ons menselijk begrip niet te bevatten).
De Overhemelse is 'de ruimte' die er was vóór de schepping en zal 'de ruimte' zijn,  die overblijft als hemel en aarde hun taak hebben volbracht en God 'alles in allen' zal zijn, na de tijden der aionen. ( zie blog: eeuwen)
Wij zijn Burgers van een Rijk in de Hemelen  = de Overhemel ( Filp. 3: 20), om in de Toekomende aionen (eeuwen)  Gods overweldigende rijkdom van Genade te tonen aan de Heerschappijen en machten  van geestelijke wezens ( Efz. 2: 7) die zich bevinden in het Overhemelse.
Reeds nu mogen wij in ons vernederd lichaam leven uit Gods genade. Wij leven feitelijk mog wel in deze wereld, maar behoren in geestelijk opzicht tot de realiteit van Gods hemelse Heerlijkheid.