zondag 4 november 2012

*108* "JAHOEAH" de Naam van God.

Ken je de Naam van God ? Of vind je het niet belangrijk om Zijn Naam te weten en blijf je God de Vader liever "Meneer" noemen. Misschien  omdat je dat nu eenmaal gewend bent en iedereen Hem 'Here' noemt.
In de Bijbel vinden we de tekst: 'Een ieder die de Naam van God aanroept, zal behouden worden' ( Hand. 2: 21 en Joël 2:32) en de Here Jezus Zelf leerde de discipelen het gebed: 'Onze Vader die in de hemelen zijt, Uw Naam worde geheiligd' ( Math. 6:9).  In meer teksten van de Bijbel lezen we dat Gods Naam belangrijk is om uit te spreken, lees b.v.: Psalm 91:14, Exodus 3: 15, Openbaring 14: 1 en 2 Timoteüs 2:19 en vele andere plaatsen.
Maar hoe kunnen we de Naam van God eren als we niet weten hoe deze uitgesproken moet worden ?
Overal in de Bijbel waar het woord: HEERE staat, staan eigenlijk de 4 Hebreeuwse letters: J H W H. In het Hebreeuws de letters: Jod, He Waw en nog een He. ( in dit blog kan ik geen Hebreeuwse letters typen, dus dat maakt het extra moeilijk)
Sommigen zeggen dat de 4 Hebreeuwse letters als: JaHWeH moeten klinken ( uit de Rooms Katholieke kant),   anderen zeggen:  JAHOVA. Deze laatste uitspraak komt van het Hebreeuwse woord 'Adonai'  ( = Here) met dezelfde klinkers.
Sinds meer dan 2000 jaar wordt de 'Naam van God' niet meer uitgesproken, dus moeten we Zijn Naam verder terug in de tijd vinden; in het Oude Testament.
In sommige namen in de Bijbel komen we de HEERE tegen b,v, in de naam van Elia.  In het Hebreeuws heet hij: 'Eelie-jahoe'. Met de betekenis: (Mijn) God is de HEERE) .
-  Hiskia heet: 'Chizkie-jahoe'  ( Kracht van de HEERE).
- Jesaja heet: 'Je sja-jahoe' ( Redding van de HEERE)
- Josia heet:  'Josjie-jahoe' ( Die de HEERE geneest).
-  Micha heet: 'Miega-jehoe'  ( Wie is de HEERE gelijk).
Valt je iets op als je de namen leest ?  Overal waar de naam 'HEERE'  staat, is dat de vertaling van 'Jahoe'. In Hebreeuwse letters zijn dit de:  Jod, de He en de Waw, dus de J de H en de W. De eerste 3 letters van Zijn Naam werden in de oudheid dus uitgesproken als:  JAHOE.
We kunnen ook kijken naar de naam Juda, want in deze naam vinden we de 4 letters van Gods Naam terug.
Juda heet in het Hebreeuws: 'Jahoedah'.
Dit zijn 5 Hebreeuwse letters:  Jod, He, Waw, Dalet, He.  
In het Nederlands:  de J,H,W,D en de H.  Als we de 'D' er tussen uit halen, houden we de 4 letters van Gods Naam over met als uitspraak: J-AH-OE-AH.
De Jod wordt uitgesproken als bij ons de J.
De He wordt uitgesproken als AH of EH.
De Waw draagt de klinker: OE  en de laatste HE als: AH.
Samen vormen ze Gods Naam: JAHOEAH of JEHOEAH.
Mozes vraagt in Exodus 3: 13 naar de Naam van God de Almachtige en God maakt hier Zijn Naam bekend  met de 4 Hebreeuwse letters: JHWH .  'Dit is 'Mijn Naam' voor eeuwig en zo wil Ik aangeroepen worden van geslacht tot geslacht'  (vers 14 en 15). De vraag die ik neer leg is of Hij er in deze tijd anders over zou denken.
Ik heb over de 'Naam van God' een kleine brochure geschreven, waarin ik de Naam en de betekenis van Gods Naam verder uitleg. Als je je naam en adres mailt, kan ik het je toe sturen.
Mail dan naar: riekjeuitleek@xs4all.nl

zondag 5 augustus 2012

* 107* Kopje thee.

We lezen in Gods Woord over alle 'geestelijke' zegeningen die God ons wil geven. Hij zet ons als ware een kopje thee voor en het enige wat we hoeven te doen, is het aanpakken en op te drinken. Alleen zo krijgen we deel aan die 'rijkdom van genade', die God ons in Zijn Zoon wil geven.
Dit 'kopje thee' zet Hij voor alle gelovigen neer, maar velen hebben er geen idee van wat God in Zijn genade voor een ieder heeft voorbereid.
We zijn als gelovigen zeer bevoorrecht dat we in deze periode van Gods Heils-Plan leven. Het enige wat God van ons verlangt is onze dankbaarheid voor de (geestelijke) zegenigen die voor ons liggen.
Als je je af vraagt wat God je in Zijn genade ons wil geven, dan lezen we dat in de late brieven van Paulus, die hij geschreven heeft na de Handelingen tijd.
Alles wat we in deze brieven lezen mogen we met alle zekerheid aanvaarden en tot ons nemen.
Ik zou zeggen: "Pak het kopje thee aan,  dat God speciaal voor jou heeft neer gezet."
* Hij heeft ons voor Zich uitgekozen in Zijn Zoon om ons aan te nemen in het zoonschap.
* Hij heeft ons volkomen verlost door het bloed van Christus en al onze overtredingen vergeven door Zijn genade.
* In Christus hebben we een een erfdeel  ontvangen en wij zijn verzegeld met de Heilige Geest der belofte.
* Hij heeft ons doen Leven met Christus en we zijn gered in Zijn genade !
* Hij heeft ons (geestelijk)  met Christus Jezus opgewekt  en gezet in de bovenhemelse (plaatsen).
* Hierdoor zijn wij medeburgers en huisgenoten van God geworden.
* We zijn Zijn maaksel geworden en zijn één gemaakt met Christus als de Nieuwe Mens
* Hij heeft ons mede-erfgenaam en deelgenoot gemaakt van Zijn belofte in de Christus.
* Wij zijn een Samen-lichaam geworden met Hem.
* Hierdoor hebben wij vrijmoedig de toegang gekregen door het geloof van Christus.
* Hij wil dat wij vernieuwd worden in ons denken, zodat wij de Nieuwe Mens kunnen aandoen en navolgers van God worden.
* Als licht in de Heer zijn wij  leden van Het 'Lichaam van Christus' geworden.
* God heeft onze Hoop voor ons weggelegd in de hemelen.
* Hij heeft ons overgezet tot  in het 'Koninkrijk van de Zoon van Zijn liefde'.
* Hij heeft ons weder-verzoend en ziet ons heilig en onberispelijk (zonder aanklacht)  voor Zich staan;      volmaakt in Christus Jezus.
* Hij doet ons Leven samen met Christus, want wij zijn mede-opgewekt met Hem vanuit de doden.
* Daardoor zijn wij afgestorven aan ons (oude) leven en is ons leven nu verborgen met Christus in God en  wanneer Christus verschijnt, zullen ook wij met Hem verschijnen in Heerlijkheid.
* God heeft ons geroepen in dat ene  Lichaam: 'Het Lichaam van Christus'.
* Hij heeft ons vervuld met de vruchten van de rechtvaardigheid.
* Voor ons is weggelegd de 'Prijs van de Boven- roeping'  van God  in Christus Jezus, (dit is het doelwit waarnaar wij jagen).
* Ons burger-rijk is in de hemelen, vanuit wij onze 'Redder' verwachten, onze Here Jezus Christus.
* Na onze dood zal God ons vernederd lichaam omzetten, zodat het aan het Verheerlijkt Lichaam van Christus gelijkvormig wordt.
* God heeft ons geroepen om de goede strijd van het geloof te strijden om het eeuwige Leven  te pakken.
* Hij heeft ons losgekocht van alle wetteloosheid, om ons voor Zichzelf te plaatsen.
* Hij heeft ons gered door het 'bad van de wedergeboorte' en vernieuwd met 'heilige geest' (kracht).
* Hij heeft ons gerechtvaardigd in genade, zodat wij erfgenamen zouden worden met de Hoop van het 'Leven van de eeuwen'.
* Hij wil ons in alles inzicht geven in Zijn betrouwbaar Woord en Hij heeft ons 'een geest' van kracht liefde en gezond denken gegeven.
* Voor ons heeft God de 'kroon van de rechtvaardigheid' weggelegd, die Hij ons als rechtvaardige Rechter zal geven op de 'Dag van Christus'.
* Hij zal ons redden tot in Zijn boven-hemelse Koninkrijk.
Daarom komt Hem alle eer en  heerlijkheid toe, tot in de eeuw van de eeuwen.
Amen !
Op al deze zegeningen en beloften mogen we onze hand leggen. Wat een geweldige toekomst is ons deel geworden.
Wij geloven niet alleen dat Christus voor onze zonden gestorven is  en dat Hij de dood voor ons overwonnen heeft,  maar wij geloven ook, dat wij nu reeds (geestelijk)  met Hem opgewekt zijn  en een plaats gekregen hebben in  'Zijn Lichaam' op de plaats waar Hij nu leeft in de rechterhand van God.
Dat is het kopje thee dat God voor ons heeft neergezet.
( Lees over deze zegeningen ook de blogs van 9 en 11 mei 2011, blog: 37 en 38)woensdag 11 juli 2012

*106* Gods einddoel.

In het vorige blog heb ik het gehad over 'Gods Plan' door de eeuwen ( aionen) heen. God heeft een voornemen ( vertaling van 'Plan'), dat Hij uitwerkt door de eeuwen en tijden heen. Door de eeuwen heen is  God niet veranderd,  maar wel Zijn handelen met Zijn schepping en de mensheid.
Iedereen is het er mee eens dat God nu andere maatstaven hanteert, dan in de tijd van b.v. Mozes of in de tijd van de richteren en koningen. In die tijd was het: 'wie goed doet krijgt lekkers en wie stout is de roe', om in Sinterklaas-termen te spreken. Handelde Gods volk naar Gods wil, dan ging het goed in hun leven en handelden ze naar hun eigen wil dan liet God hun leven overheersen door buitenlandse heersers met alle gevolgen van dien.
Dit principe van 'wie goed doet goed ontmoet' gaat nu niet meer op. Een gelovige in deze tijd die oprecht naar de wil van God zou  leven, overkomt evenveel onheil, ziekte en kwaad in de wereld, als zijn ongelovige buurman. Gods 'rijkdom van genade' van deze tijd gaat niet over ons dagelijks leven, maar over ons 'Leven in de toekomende aionen'. En wij mogen nu reeds de blijdschap hierover tot ons nemen. Alles wat we lezen in de late brieven van Paulus over 'het geheimenis', de 'verborgenheid' ( Efz. 3: 3) , de Gemeente die Zijn Lichaam is ( Efz. 1: 21,22) , het 'uitverkoren' zijn voor de nederwerping van de wereld( Efz. 1: 14) en de geestelijke zegeningen die daarbij horen, zullen letterlijk ons deel worden.
Het is een glorierijke geestelijke waarheid, een onnaspeurlijke 'rijkdom van Christus' waar wij deel aan hebben.
Paulus maakt in zijn brieven aan Efeze en aan Kolossenzen een bijzondere waarheid bekend van 'Gods eeuwig voornemen' (Gods Plan der eeuwen),  die daarmee compleet  geworden is en tot zijn 'volheid' is gekomen. Dit zijn de laatste brieven uit Gods Woord, speciaal gericht aan de gelovigen van deze tijd, die leven in de 'tussen periode' die ontstaan is tussen Israëls terzijde stelling (Handelingen 28: 28) en Israëls aanneming in de toekomst, als God de draad met Zijn volk weer opneemt.
Tussen  Handelingen en de Openbaring ingeschoven loopt nu reeds bijna 2000 jaar lang de 'Bedeling der verborgenheid'.  Hierin vinden we een andere hoop dan de b.v. de hoop op de wederkomst en de daarbij gepaard gaande opstanding  der doden en opname. We vinden een  'roeping', 'beloften' en 'zegeningen', die in God verborgen waren en die te maken hebben met 'een positie'  in het 'boven (over) hemelse'  in Christus; de 'Nieuwe Mens', het 'Lichaam van Christus', waarvan Hij het Hoofd is.
Gods einddoel is niet het 1000 jarig Vrede-rijk, de periode van de wedergeboorte ( Math 19: 28). Gods einddoel is ook niet de Nieuwe hemel en aarde, de nieuwe schepping, waarbij het oude is voorbijgegaan en het nieuwe is gekomen ( 2 Cor. 5: 17) . Gods einddoel in Zijn Verlossingsplan breekt aan, als God  na de toekomende aionen,   alles zal zijn en in allen ( 1Cor. 15: 28). Dit einddoel is nu reeds in 'Het Lichaam van Christus',  met Hem als Hoofd bereikt, met de gelovigen van deze tijd ( Efz. 1: 22-23) En wij mogen ons daarover verblijden,  omdat wij weten dat wij daar bij horen.

woensdag 4 juli 2012

*105* Gods Plan der Eeuwen..

Als we een boek gaan lezen, beginnen we normaal altijd op de eerste bladzijde. Dat kunnen wij  natuurlijk ook doen met de Bijbel, maar de Bijbel is geen gewoon boek. In de Bijbel vinden we verschillende boodschappen,  voor verschillende tijden  en aan verschillende groepen gelovigen.
In de Bijbel maakt God 'Zijn voornemen', Zijn Verlossingsplan bekend.  'Gods Plan der eeuwen'  ( aionen) wordt hierin ontvouwd. ( Efz. 3: 11). Het is een fasen-plan, een stappen-plan,  waarin God de mensheid en de gehele kosmos,  fase-gewijs in de verlossing voert en zo brengt in  gemeenschap met Hemzelf op grond van het volbrachte werk van Onze Heer en Heiland Jezus Christus, op het kruis van Golgotha.
De Bijbel laat zien hoe dit 'voornemen', dit Plan als een boekrol steeds verder uitgerold wordt, totdat de uitrol compleet is.
Gods Woord dat begonnen was met de oudste boeken geschreven door Mozes, vindt zijn voltooiing in de laatste brieven die geschreven zijn door Paulus na Handelingen 28. ( plm. 62 na Christus)
De brieven aan Efeze, Colossenzen, Filemon, Filippenzen, 1Timotheüs, Titus en 2 Timotheüs zijn de laatste brieven die geschreven zijn in de Bijbel en met deze laatste ontvouwing van 'Gods voornemen' (Heils-Plan) maakt het God' Woord compleet.
Maar als niemand ons de opbouw van 'Gods Verlossingsplan der eeuwen'  uitlegt en we beginnen de Bijbel te lezen vanaf de eerste bladzij, dan lopen wij de kans, dat we dit 'fasen-plan' niet begrijpen en allerlei zaken uit de verschillende fasen op onszelf gaan toepassen. We zouden binnen de kortste keren vastlopen in allerlei voor ons schijnbare tegenstellingen en de moed verliezen om nog verder het Woord van God te bestuderen.
Velen ploegen kriskras door de Bijbel en passen alles lukraak op iedereen toe, net zoals het uitkomt. Het gevolg is dat de Gods Woord dan een uitermate moeilijk boek gevonden wordt. Veel sprekers hebben naast de 'Evangelieboodschap' voor de ongelovigen,  helaas maar een beperkte boodschap aan de gelovigen zelf, doordat zij de rijkdom van Gods booschap van genade voor vandaag ( het Evangelie der verborgenheid ( Efz. 6: 19-20) niet verstaan, zoals die door de Apostel Paulus in zijn 7 late brieven,  van ná Handelingen 28: 28 bekend is gemaakt. Men kent deze 'Waarheid', deze 'Gezonde Leer' niet.
De Schrift is de enige correcte toetsteen die we hebben. Het gevoel die we daarbij krijgen is heel bedrieglijk. Christus dient door het geloof in onze harten woning te maken en daardoor raken  we steeds meer geworteld en gegrond in Hem.
Vervuld tot 'al de volheid Gods', dienen we alles wat tot ons komt bereidwillig aan te nemen en te toetsen aan Gods Woord of al deze dingen zo zijn ( als de Bereërs van Handelingen 17: 11), voordat wij onze hand erop leggen en het ons toeëigenen als een boodschap van God. Dat is 'geestelijke volwassenheid'.

maandag 4 juni 2012

* 104* De maaltijd.

Op T.V. is tegenwoordig een aardig programma dat 'Het Familiediner' heet.
De presentator probeert te bemiddelen tussen twee familie leden,  die ruzie met elkaar hebben. Tijdens het programma wordt een maaltijd  (een diner) klaar gemaakt door een familie-lid  van één de ruzie makende familie's. Dit familie lid vindt dat de ruzie tussen de strijdende partijen lang genoeg heeft geduurd en de presentator gaat op stap met de uitnodiging voor 'het familiedinner' ;  met de vraag 'de strijd te staken', zodat de familie's weer in harmonie met elkaar verder kunnen gaan. In Bijbelse termen heet dit: Verzoening.
Als het 'diner' klaar is komen de twee strijdende familie leden  bij elkaar.  De ruzie is dan  nog vaak niet voorbij en  zijn er verwijten naar elkaar toe en soms is het  een misverstand dat uit de weg geruimd moet worden. Er moet gepraat worden en zaken opgehelderd worden, voordat de strijdende partijen elkaar weer recht in de ogen kunnen  (willen)  kijken. Harde woorden die tegen elkaar gezegd zijn, worden terug genomen en men is gewillig om naar elkaar te luisteren.  In Bijbelse termen heet dit: Vergeving.
Men gaat aan tafel en het eten wordt geserveerd en als het goed gaat kan men elkaar weer omhelzen en blij met elkaar zijn. De harmonie is weer hersteld.  De strijd is voorbij en het conflict is opgelost. In Bijbelse termen heet dit: Verlossing.
      In de Bijbel staat een tekst dat  God in Christus de wereld met Zichzelf verzoenende was en aan hen hun overtredingen niet toerekende. En dan volgt de opdracht: : Laat u met God verzoenen.( 2 Kor. 5: 19+20)
Van nature is de mens zelf-zuchtig  en hij staat vijandig tegenover God en  Zijn liefde, maar God steekt Zijn hand uit en nodigt de mens  uit Zijn liefde aan te nemen. Als men gaat  geloven in die Christus, en men in gaat zien dat een leven zonder God en zonder Hoop op niets uitloopt en Christus  aanneemt als Zijn persoonlijke Verlosser, dan zal de relatie met God hersteld worden....... Dit is Verzoening.
De mens zal zich bewust moeten worden van zijn zelf-zuchtige houding, om de hand van God te kunnen aan nemen, zodat 'de kracht' van Gods Geest  de mens levend kan maken in Christus.
Het is onmogelijk om in dit leven te staan zonder fouten te maken. We leven in een niet bevrijde wereld en zijn op veel manieren gebonden. Wij nemen vaak beslissingen die fout zijn,  maar in Christus zijn wij 'vrij gekocht' door het volbrachte werk van Christus aan het kruis en onze misstappen worden ons niet toegerekend.  De harmonie is weer hersteld en God heeft ons rechtvaardig verklaard.  Met het danken hiervoor,  doen we Gods wil en verheerlijken we Hem.......Dit is  Vergeving.
Voor de gelovige in deze 'genade tijd' geldt dat hij uit de rijkdom van Gods genade behouden is. In Christus is hij een medeburger geworden in 'Het Heilige ' ( = het Over-hemelse)  en een huisgenoot van God. ( Efz. 2: 19) en deelgenoot in het 'Lichaam van Christus'.
Men leeft nu uit vergeving en deze vergeving kent gaan beperking. In Christus ziet God de gelovige,  rein en onberispelijk voor Zich in Christus Jezus.  De harmonie is weer hersteld. Het conflict is opgelost........Dit is  Verlossing.
Bij 'verlossing'  gaat het niet over schuld, maar om onvrijheid. Verlossing geschiedt door een losgeld. De Here Jezus  Zelf, heeft deze 'losprijs' betaald,  daarom is in Christus Jezus onze bevrijding gewaarborgd en hebben we de 'Heilige Geest der belofte' als onderpand gekregen ( Efz. 1: 14).
Verzoening, vergeving en verlossing zijn onderdeel van 'Gods Heils-Plan',  dat Hij op dit moment uitwerkt in Zijn Zoon,  opdat 'alles'  in de toekomende eeuwen, in Christus bijeen gebracht kan worden, zowel wat in de hemel,  als wat op aarde is ( Efz. 1 10) en wij zijn daar onderdeel van geworden. Onze vrijheid is tot stand gebracht door het volbrachte werk van Christus aan het kruis en dan kunnen wij alleen nog maar ons hoofd buigen en danken.
woensdag 16 mei 2012

*103* JEHÓSHUA haMASHIACH

De Naam van de Zoon van God kennen wij als 'Jezus Christus'.
Hij is onze Heer en Heiland. Hij heeft Zijn grote liefde voor ons getoond, door Zijn plaats in de Hemel te verlaten, en  'Heiland'  te worden voor de wereld. 'Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem geloofd, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe' ( Johannes 3: 16).
Ook mijn zonden heeft hij op zich genomen, door gewillig  aan het kruis sterven. Het offer dat de Here Jezus bracht, geeft vergeving voor al mijn fouten; mijn ongehoorzaamheid;  mijn menselijkheid. 
De Zoon van God, die mens werd om onze diepste gevoelens en pijn te kennen, die leefde om te sterven, zodat wij het eeuwige leven zou kunnen ontvangen, na onze dood.
Bij zijn geboorte zei de Engel tegen Maria: "Gij zult hem de naam Jehóshua geven, want Hij is het die Zijn volk zal verlossen".( Math. 1: 21)
De naam 'Jehóshua' betekend: de HEERE is redding.  De eerste twee letters: 'Je' is afgeleid van de Naam van God: JHWH  en 'hoshua'  komt van het Hebreeuwse woord: 'hóshia' dat vertaald kan worden met:  bevrijden, verlossen of losmaken.  En dat is wat de Here Jezus voor ons is. Hij is onze Bevrijder, onze Verlosser en Hij heeft ons losgemaakt van de claim die satan op ons had.
Omdat het 'Nieuwe Testament' in het Grieks is geschreven,  komen wij de naam: Jehóshua niet tegen.
Wij kennen de Zoon van God onder de naam van 'Jezus', maar Maria kende Hem onder Zijn Hebreeuwse naam: 'Jehóshua'. ( uitspraak: je- hó- sjoe- á )
Hij is onze Verlosser. Verlossen gaat verder dan vergeving en verzoening.  Woorden die in de Bijbel  vaak door elkaar gebruikt worden. Bij vergeving en verzoening wordt de gestoorde relatie hersteld, maar bij verlossing wordt de oorzaak van de verstoring weggenomen.
We worden bevrijd van onze rebelse geest, bevrijd uit het krachtenveld van de tegenstander (de satan)  en los gemaakt van onze geestelijke gevangenschap. 
Misschien denk je dat je niet gevangen zit en niet zo veel zondigt, maar zondigen, volgens de Bijbelse betekenis' is geen kwestie van falen of tekort schieten.  Het is niet zo dat wij, die van goede wil zijn, helaas per ongeluk gestruikeld zijn, toevallig door het rode licht gereden hebben.
Nee,  de Bijbel zegt dat wij  verkocht zijn onder de zonde: 'het goede dat ik wil, dat doe ik niet, maar het kwade, dat ik niet wil, dat doe ik' ( Rom. 7: 15
Wij kunnen ons zelf niet ontrekken aan de satanische machten. Wij leven onder de heerschappij  van 'de god van dezer eeuw' (2 Kor. 4: 4).   De mens leeft in een natuurlijke rebellie tegen Gods gezag.
Maar Jehóshua  haMashiach ( Jezus de Christus),  Die onze zonde op Zich nam, heeft ons bevrijd uit de greep van de rebelse geest: de satan.
Zijn Geest van Heiligheid staat ons nu ter beschikking. Het paas-gebeuren ( Zijn opstanding uit de dood), is de basis van het Pinkster-gebeuren ( de uitstorting van Gods Geest over ons) en dat geeft ons de radicale vernieuwing voor ons 'mens zijn',  zodat de zonde niet langer als koning over ons zal heersen ( Rom. 6: 11-12).

zondag 13 mei 2012

*102* stand houden.

Een zegen ontvangen of geven,  is niet een gangbaar begrip in ons taal gebruik. Menigéén zal niet begrijpen wat je bedoeld met de opmerking dat je 'gezegend bent'.  "Met wat ?".   zal de vraag zijn. Met een goed huwelijk of een mooi lichaam ? Met een talent of gave?  Je kunt allerlei aardse zegeningen bedenken.
In de Bijbel echter komen we zegeningen of het gezegend zijn verschillende keren tegen. b.v. in Efz. 1: 3. waar staat:  'Gezegend zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, Die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegen, in het Over-Hemelse in Christus'.
Na dit vers volgen de  7 aspecten van de zegen,  die we in Christus hebben ontvangen,  in het het Over-hemelse,  waar Christus zit ter 'rechter-hand Gods'.
Van deze 'geestelijke zegen'  merken we niets in ons dagelijks leven op aarde. Zij zullen ook pas werkelijkheid worden als  wij daadwerkelijk onze plaats hebben ingenomen in Het Lichaam van Christus in de toekomende eeuw (aioon).
Er is echter 'iemand'  die deze geestelijke zegen aan ons wel opmerkt. En dat is Gods tegenstander : 'de satan', en hij  zal niet nalaten ons aan te vallen. Op zeker  4 manieren kunnen we dat van hem verwachten. 1- hij  is altijd bezig twijfel te zaaien in ons geloofs-leven. 2- hij laat ons Gods Woord verkeerd gebruiken en misbruiken, 3- hij zal verdeeldheid scheppen onder de gelovige en 4- hij speelt in op de behoeften (gevoelens) van de mens.
Daarom heeft God ons Zijn wapenrusting gegeven. Niet om aan te vallen maar om stand te houden. ( Efz. 6: 13- 19). Deze 'wapenrusting Gods'  heeft alles te maken met de '7 zegeningen' die we  kunnen lezen in Efz. 1: 3: 14.
* Vers 3: Hij zegent mij met alle geestelijke zegen in de hemelse gewesten ( = Over-hemelse)  in Christus Jezus.
Daarom doe ik al de 'wapenen Gods' aan,  om stand te houden tegen de methodes van de duivel en tegen de machten en krachten en boze geesten in de 'hemelse gewesten'. (Efz. 6: 10).
* Vers: 4: God  heeft mij uitverkoren vóór de nederwerping van de wereld,  in Christus.
Daarom stel ik mij op, mijn middel omgord met de Waarheid, zodat ik daarmee beschermd wordt. ( Efz. 6: 14)
* Vers 5: In liefde heeft Hij mij voorbestemd,  om in het  zoon-schap te worden aangenomen, door Jezus Christus.
Daarom bekleed ik mij met het pantser van de gerechtigheid om mij te beschermen, want God heeft mij rechtvaardig verklaard in Zijn Zoon. ( Efz. 6: 14)
* Vers 6: Ik ben begenadigd in de Geliefde, want Hij is onze vrede.
Daarom heb ik mijn voeten geschoeid met de bereidheid te wandelen met het 'Evangelie van de vrede'. ( Efz. 6: 15)
* Vers: 7: In Hem heb ik de verlossing door Zijn bloed en de vergeving van mijn overtredingen en fouten,  naar de rijkdom van Zijn genade.
Daarom handel ik boven al met het schild van het geloof, waarmee ik de brandende pijlen van de boze kan blussen, die mij doen twijfelen.
* Vers: 9: God heeft mij  Het Geheimenis van Zijn wil ( Zijn wens) bekend gemaakt, dat Hij in Christus heeft voorgenomen.
Daarom neem ik de helm des Heils aan, waarmee ik verzegeld en apart gezet ben. ( Efz. 6: 17)
* Vers: 11: In Christus ben ik het erfdeel geworden,  waartoe ik tevoren bestemd was.
Daarom verdedig ik mij met het zwaard van de Geest, dat zijn de woorden van God. ( Efz. 6: 17)
* Vers14: Ik ben verzegeld met de Heilige Geest der belofte, die het onderpand is van mijn erfenis.
Daarom bid ik in de geest met aanhoudend bidden en smeken in elke gelegenheid door de dag heen.
     Het zijn 'deze zegeningen'  die de voorrechten vormen van ons 'Hemels-burgerschap'' .
Daarom moeten we vast houden  wat we ontvangen hebben, zodat het ons niet afgenomen kan worden wat ons erfdeel is geworden.

woensdag 2 mei 2012

*101* Groei.

Soms hoor je een overdenking of een uitlegging van de Bijbel,  die je graag zou willen onthouden, maar na een poosje weet je niet meer waar het over ging. Ben ik de enige die daar last van heeft, of herken jij dat ook ?  Misschien is 'vergetelheid' wel een ingebakken systeem in ons menselijk brein, want als we alles onthouden wat we zien of horen' zo door de dag heen' dan zouden we na een poosje zeker stapel gek worden.
Ook al kan ik niet meer in detail voor de geest halen waar het de vorige Bijbel-studie over ging, toch heeft het mij geholpen te groeien in mijn geloofs-leven.
Het is net zo als met het 'eten'. Ik weet niet meer wat ik vorige week gegeten heb, maar het is mijn lichaam wel ten goede gekomen. Tenminste als ik gezond heb gegeten. Heb ik mijn lichaam met junk-food gevoed dan was ik zeker ziek geworden. Vul ik mijn geest met slechte gedachten, dan zal ik steeds verder van God weg drijven.
Met elke studie of overdenking  zal ik daarom  groeien in geloof,  zodat God kan werken in mijn hart. Het is niet alleen een kwestie van weten en onthouden, maar even belangrijk is dat onze 'wandel in overeenstemming  met Gods Woord'  is.
Het moet niet alleen een zaak zijn  van ons verstandelijk kennen, maar ook een zaak van het hart. 'Opdat de God van onze Here Jezus Christus , de Vader der Heerlijkheid, u geve de Geest van wijsheid en van openbaring om Hem recht te kennen'.
Wijsheid is meer dan verstandelijk kennen.  Het gaat om de groei naar het 'volwaardig mens-zijn'.
Er is inzicht nodig om 'rechte onderscheidingen' te maken bij het spreken, oordelen en handelen. Daar hebben we 'wijsheid van Boven' voor nodig,  is:  Grieks: epi-gnoosis.  Deze wijsheid van  Boven gaat via het hart naar het verstand en niet andersom. Het is Hemels-licht op de kennis die we reeds bezitten.
Door deze 'Boven-kennis' gaan we onze Roeping verstaan en tegelijk gaan we beseffen wat de Hoop (verwachting) is van die Roeping.  Al heel wat keren zijn de betekenis van 'Roeping en Hoop'  in de vorige blogs beschreven.
De sluier van ons verstand moet worden weggetrokken, zodat we in een vergezicht kunnen  zien op 'Christus alleen',  zodat we mogen bedenken 'de dingen die Boven zijn' ( Col. 3: 1-4).
In deze eeuw van kracht hebben we als mens vele ontdekkingen gedaan,  maar kan een atoomcentrale met al  zijn kracht een gestorvene doen herleven ?  Het valt in het niet bij wat God kan doen.
Hij brengt ons in 'de Hemelse-gewesten'; in het Boven-hemelse.
Velen komen daar nooit aan toe.  Iedere zondag staan ze stil bij het kruis van Christus, maar God zegt ons dat er meer is !  Ken je de Heer ook als de 'opgestane Heer' als 'de Verheerlijkte' ?   en ken je de geestelijke  zegeningen die daar mee verbonden zijn ?
We zullen moeten kiezen in het  geloof.  Net zo als Orpa en Ruth moesten kiezen.
Orpa keerde terug naar 'het vertrouwde', en Ruth koos voor 'het nieuwe', "uw God is mijn God".
Het gaat om 'Hem recht te willen kennen', dat leidt tot  Efz 3: 16+17,   "opdat Hij u geven, naar de rijkdom Zijner Heerlijkheid, met kracht gesterkt te worden door zijn Geest, in de inwendige mens".

woensdag 25 april 2012

*100* 100 !

Ja,  je leest het goed. dit is het honderdste blog.
Een bijzonder getal. 100 is een getal,  dat iets afsluit en een nieuw begin in zich heeft.
Voor mij echter, is het gewoon een getal in een reeks.
Vroeger had ik wel wat met het getal 100. s'Avonds na het eten mocht ik vaak nog buiten spelen ( tot de lantarens  aan gingen) en dan speelden we vaak blik-spuit. en als we geen blik hadden werd het: verstoppertje. Spannend om je te verstoppen en te zorgen dat je niet als eerste gezien werd.  Als je 'hem was', moest je tot 100 tellen voordat je kon zoeken. Ik vond het nooit leuk om 'hem te zijn',  dus als een razende telde ik dan tot 100. Binnen de kortste tijd riep ik dan: "100, wie niet weg is, is gezien.... ik kom ! !
Je zou kunnen denken dat 100 een mijlpaal is.  Maar voor mij heeft een mijlpaal een andere betekenis.
Mijn mijlpaal in het leven, was het moment dat ik besefde dat Gods alles overtreffende liefde ook voor mij was weggelegd. Dat God ook van mij houdt,  ondanks dat Hij weet wie ik ben, met al mijn fouten en misstappen die ik gedaan heb (en nog doe).  
In deze wereld wordt ik vuil en vies, daar kom ik niet onderuit. Deze wereld is onderhevig aan de macht van satan en zijn trawanten. We worden constant gebombardeerd met gedachten en daden die niet naar Gods wil zijn. We kunnen ons zelf niet redden.
Dat is de reden waarom God Zijn Zoon gegeven heeft, Die,  ook voor mij gestorven is en mijn zonde probleem heeft opgelost.
Ik ben een verloste zondaar in deze wereld, met een  Boven-hemelse belofte.
Daarom kan ik vol overgave dit lied zingen:
'Zo lief had God de Vader ons, dat Hij zijn eigen Zoon zond
tot heil van ons gebroken hart, omdat Hij ons zo kostbaar vond.
Hoe diep en schrijnend was Gods pijn, toen Hij zijn Zoon zo lijden zag;
toch is het 'Jezus' bloed dat ons weer dicht in Zijn nabijheid bracht.
O, zie de mens daar aan het kruis, met al mijn schuld beladen;
beschaamd hoor ik mijn eigen stem Hem loochenen en smaden.
Het was mijn zonde die Hij droeg, totdat Hij riep: "Het is volbracht !'
Zijn laatste adem bracht mij hoop, Zijn sterven werd mijn levenskracht.
Ik roem niet meer in eigen kracht, in gaven, in wat wijsheid is;
Ik roem alleen nog in de Heer, Zijn dood en Zijn verrijzenis.
Hoe zou ik delen in Zijn loon, de zege die Hij heeft behaald ?
Maar dit weet ik met heel mijn hart:  Zijn offer heeft mijn schuld betaald.'


woensdag 11 april 2012

*99* de Heilige Geest.

Drie keer vinden we uitspraken over 'de Heilige Geest' in de Efezebrief.  In Efz. 1: 14, 4: 30 en 5: 18, en elke keer laten deze verzen een ander aspect zien van Gods Geest.
 * In het eerste vers lezen we, dat we, toen we tot geloof kwamen, we 'in Christus verzegeld werden met de Heilige Geest der belofte'.  Dat is een waarheid die iedere gelovige zich mag toeëigenen. Het is geen kwestie van gevoel, ervaring of waar we iets voor moeten doen, maar het is een kwestie van geloof.  Door het geloof is het mijn deel geworden. Ik hoef er niet om te bidden, het kan niet meer of minder worden, nee, het is zo omdat God het zegt.
Iedere gelovige is uit genade, in Christus verzegeld met 'de Heilige Geest der belofte'. We zijn gekocht en betaald met de prijs van het dierbaar bloed van onze Heer Jezus Christus toen Hij aan het kruis stierf.  We mogen weten dat 'het zegel' op ons is. We kunnen dit bij ons zelf niet waarnemen en de ander kan het ook niet zien, maar.... het is voor de geestenwereld wel  zichtbaar.
Satan en de overheden en de machten waarmee we een geestelijke strijd hebben,  kunnen 'het zegel' wel zien. Ze weten dat we 'Gods eigendom' zijn en dat we behouden zijn over de dood heen.
Zij zullen de strijd beginnen om het geloof  van de gelovige zwak te laten worden,  zodat zij de 'Boven-hemelse Roeping', waarmee zij geroepen zijn,  niet zullen zien en daardoor niet zullen groeien in geloof.   Satan vindt het niet erg dat we kerkje spelen, als we die plaats in het Over-hemelse naast God maar niet zien. (de plaats die hij had als overdekkende cherub en waar hij uitgegooid was, toen hij hoogmoedig werd tegen God).
 * In Efz. 5: 18 krijgen we de opdracht ons te vervullen met (de) Geest. We zijn met de persoon van de Heilige Geest verzegeld aan de buitenkant, maar het is onze opdracht om ons te vullen met wat de Heilige Geest ons wil geven en dat is:  Geest !  Wordt vervuld met Nieuw Leven:   het 'Opstandingsleven' van Christus. Er staat niet dat we vervuld worden met de 'Persoon van de Heilige Geest',  maar wat de Heilige Geest geeft ( de kracht van de Geest).  Daar is veel verwarring over.
De verantwoordelijkheid ligt geheel bij ons:  Wordt vervuld !  Het is niet iets wat we aan de Heer moeten vragen, het hangt van ons zelf af.  Het komt niet van boven, het moet 'van binnenuit' komen. De Trooster is gegeven en gezonden. 'De Geest'  is uitgestort;  Nieuw Leven  is gegeven en de stromen van levend water, die moeten  niet van boven komen, maar vanuit ons binnenste naar buiten stromen.  Elke gelovige is een fontein, dat opspringt tot in het 'eeuwige leven'  en die zijn omgeving beïnvloed.
De verzegeling met de Heilige Geest is een éénmalige zaak en de vervulling met Geest is een voortdurende zaak, waar we dagelijks  mee bezig zijn.
 * In Efz. 4: 30 worden we opgeroepen om de Heilige Geest Gods niet te bedroeven, door Wie we verzegeld zijn, tot op de dag van onze verlossing,  uit het graf.
De Geest kunnen we bedroeven door onze levenswandel,  door bitterheid,  boosheid en onvergeeflijkheid tegen de ander, waardoor we niet Vol kunnen worden met de kracht van de Heilige Geest en Christus niet in ons kan werken,  zoals Hij zou willen doen.
Het kan tot grote schade zijn, voor je zelf en voor je omgeving,  als de 'Geest'  bedroefd over je is. Wanneer we dingen in ons leven toelaten, die behoren bij de 'oude mens';  de 'oude schepping' en als we dat weigeren  los te laten. Dingen die niet in overeenstemming zijn, met onze 'positie' die we bezitten in Christus.
In Christus woont 'Gods volheid'  lichamelijk.  Christus woont door Gods Geest in ons. Hij maakt woning in 'de Gemeente'  en persoonlijk  in ons. Hij is de 'Nieuwe Mens' in ons en zó komen die stromen van Nieuw Leven  naar buiten.
Ik wil mijn hart ontsluiten voor die 'Geest' en  mijn huis  open zetten voor Hem.
'Opdat Hij u  geve, naar de rijkdom Zijner Heerlijkheid,  met kracht gesterkt te worden,  door Zijn Geest in de inwendige mens, opdat Christus door het geloof, in uw harten woning make. Efz. 3: 16-17.

vrijdag 6 april 2012

*98* De legende van de drie bomen.

Op een bergtop stonden eens drie boompjes te dromen over wat zij wilden worden als ze groot waren.
Het eerste boompje keek omhoog naar de sterren die als diamanten flonkelden en zei "Ik wil met goud overtrokken en met edelstenen gevuld worden zodat ik de mooiste schatkist ter wereld word."
Het tweede boompje keek naar de rivier, die op weg was naar de zee en zei: "Ik wil een sterk zeilschip worden die machtige koningen vervoerd."
Het derde boompje keek naar beneden naar de lager gelegen vallei en zei: "Ik wil op deze bergtop blijven staan en wil groot worden zodat ik de hoogste boom ter wereld word."
Jaren gingen voorbij, tot op een dag houthakkers de berg beklommen en de  bomen omhakten.
"Nu zal er van mij een mooie schatkist gemaakt worden ", zei de eerste boom.
De tweede boom dacht: "Nu zal ik over grote wateren varen" en de derde boom voelde  dat de moed hem in de schoenen zonk, toen de houthakker in zijn richting keek. Met een zwaai van zijn glimmende bijl viel de derde boom.
De eerste boom was blij toen de houthakker hem naar een timmerbedrijf bracht. Maar de boom werd niet overtrokken met goud of gevuld met schatten. In plaats daarvan werd er van de boom een voederbak voor dieren gemaakt. 
De tweede boom glimlachte toen de houthakker hem meenam naar de scheepswerf, maar op die dag werden er geen grote zeilschepen gemaakt, maar eenvoudige vissers boten.
De derde boom stond perplex toen de houthakker hem in stevige balken hakte en hem achter liet bij een houthandel.
Vele, vele dagen en nachten gingen voorbij en de drie bomen vergaten bijna hun dromen.
Maar op zekere avond viel het gouden sterren licht over de eerste boom toen een jonge vrouw haar pasgeboren baby in de voederbak legde.  En plotseling wist de eerste boom  dat hij de grootste Schat ter wereld droeg.
Op zekere avond zaten een vermoeide reiziger en zijn vrienden opgepakt in de oude vissersboot. De reiziger viel in slaap,  toen de tweede boom rustig over het meer voer.  Plotseling stak er een verwoestende storm op. De kleine boom wist dat hij niet sterk genoeg was om zoveel passagiers veilig door storm heen te loodsen.  De vermoeide Man werd wakker, stond op en strekte zijn hand uit  en zei: "Vrede."  De storm ging liggen en de tweede boom wist dat hij de Koning van hemel en aarde vervoerde.
Op een vrijdagochtend, schrok de derde boom, toen haar balken werden weggerukt uit de vergeten houtstapel. Hij kromp ineen toen hij door een boze menigte heen werd gedragen, Hij huiverde toen soldaten de handen van een Man eraan spijkerden.  Hij was het vloek-hout geworden waar een onschuldige Man aan gekruisigd werd.
Maar op zondag morgen, toen de zon opkwam en de aarde van vreugde onder hem beefde, wist de derde boom dat Gods liefde alles veranderd had.
Iedere keer dat de mensen aan de derde boom dachten, zouden ze denken aan  Jezus Christus, de Zoon van God ,  Die de zonde der wereld weg neemt en eeuwig leven schenkt aan een ieder die in Hem geloofd   en... dat was beter dan  de grootste boom van de hele wereld te zijn.

dinsdag 3 april 2012

*97* Genade op genade.

Genade is de onverdiende gunst die God aan ons gegeven heeft,  toen wij gelovig werden. Door deze genade zijn wij behouden voor het 'Leven' over de dood heen. Genade is het werk van God ten behoeve van ons !
Kunnen wij daar zelf iets aan toevoegen ?  Nee, Genade sluit alle menselijke verdienste en inspanning buiten. Het is 'om niet' ons deel geworden.
Maar is het bij die genade gebleven ?  Is ons 'alleen maar'  genade gegeven,  zodat wij uit deze genade behouden zijn?  Nee, er is meer.  In Joh. 1: 16 staat: "Immers uit Zijn volheid hebben wij allen ontvangen zelfs genade op genade
De eerste genade ontvingen we toen we oog kregen voor het Lam Gods. Toen de Vader ons trok uit de duisternis en ons liet zien dat de Here Jezus voor  ons op het kruis van Golgotha stierf en daar onze zonden heeft weggedragen.  Door deze genade werden behouden en mochten wij ons een kind van God noemen. Maar kende ik  de Here Jezus toen ?  Herkende ik Hem in Zijn volheid ?  Nee, Net zoals een baby die geboren wordt en zijn eigen ouders nog moet leren kennen en moet wennen aan de klank van de stem van zijn vader en zijn moeder,  zo leert een kind van God,  als hij opgroeit in het geloof  ook steeds beter wie de Here Jezus voor hem is.
Eerst is de Here Jezus niet meer als een schaduw, die door middel van Bijbelverhalen als 'een schaduw'  in het leven van de gelovige komt.  Maar God wil Zich ten volle openbaren en dan komt dat moment, dat ons een 'tweede genade'  in ons leven wordt geschonken. "Opdat gij vervuld wordt tot alle volheid Gods"( Efz. 3: 18)
En in Efz. 4: 13-14 staat: "totdat wij allen de eenheid des geloofs en der 'volle kennis' van de Zoon Gods bereikt hebben, de manlijke rijpheid, de maat van de wasdom der 'volheid van Christus'."
Toen ik pas tot geloof kwam had ik nog lang niet 'de volle kennis van de Zoon' bereikt. Daarom  is ons nog een genade verleent, namelijk:  dat we de Here Jezus niet alleen als schaduw  kennen, maar dat wij de Here 'waarachtig', 'ten volle' hebben leren kennen.
De ware genade is door Jezus Christus gekomen, en de Here stelt ons instaat dat we de volle kennis van de Zoon Gods zullen bereiken, dat we de Verborgenheid van Christus zullen leren kennen en dat we ten diepste weten wie wij zijn:  een 'Verborgen Lichaam' dat niet openbaar is in de wereld,  maar straks openbaar zal worden, als een 'demonstratie' van Gods genade en van Zijn liefde en trouw.
Ken je deze 'genade op genade' ?  Is die Verborgenheid van Christus je geopenbaard ?  Dan heb je oog gekregen voor 'Hét Lichaam van Christus', de 'Nieuwe Mens', dan ben je ook in staat om te gaan wandelen vanuit die 'Nieuwe Mens'.
God is rijk, overweldigend rijk aan genade. Onverdienste genade is ons bewezen. Het is een enorme genade als je tot het 'Lichaam van Christus' mag behoren. Als je oog hebt gekregen in je leven voor die 'Verborgenhied van Christus' en...... daar hoef je niets voor  te doen,  alleen maar door het geloof, je er voor open te stellen, want het is een blijft louter genade.
God roept en Hij wil ons 'genade op genade' geven, het kost je niets, anders is het geen gift;  geen genade meer  (Rom. 11: 6).  God  wil er niets voor terug hebben. Er zijn gelovigen die denken dat ze God toch iets moeten terug betalen. "k Wil U, o God, mijn dank betalen !"  Wij hebben niets te betalen. Zodra we gaan betalen, is het eigenlijk geen gift meer, maar een belediging aan Gods adres.
Als ik Gods genade ontdek, de Verborgenheid zie, mij uitstrek naar Zijn Boven-Hemelse Roeping, weet dat ik behoor tot het Hemels-Burgerschap en Zijn genade hiervoor ontvangen heb, dan mag ik God daar wel voor danken, maar ik hoef niets te betalen. Dus geen genade op afbetaling. Het is een gift.   Door genade zijn wij behouden, en Hij heeft ons mede-opgewekt en ons mede een plaats gegeven in  het 'Over (boven) Hemelse' in Christus Jezus, om in de komende eeuwen  (aionen) de overweldigende rijkdom van Zijn genade te tonen. (aan de overheden en de machten in het Over-Hemelse). ( Efz. 2: 5-7)
Er komt een tijd dat heel de schepping het zal zien.  Hij wil aan de gehele schepping,  'Zijn genade' laten zien en dat Hij mensen,  die aan de verlorenheid waren onderworpen,  in Zijn grote liefde heeft opgezocht, dat Hij Zijn Zoon gegeven heeft en dat Hij niet alleen deze mensen heeft verlost,  maar ze ook opheft in het Over-Hemelse  en één gemaakt heeft met Zijn verheerlijkt Zoon.
Dat is Zijn Plan met ons, de voorbereiding op een geweldige toekomst !

zondag 25 maart 2012

*96* Wakker worden ! !

Daarom heet het ´Ontwaak, gij die slaapt , en sta op uit de doden en Christus zal over u lichten´. (Efz. 4: 14).   Sta op van ´tussen´ de doden uit´.
Een vers over  dood en opstanding,  denk je in eerste instantie, maar daar gaat dit vers niet over. Het is een vers met een vermaning,  gericht aan de gelovigen die behoren tot het Lichaam van Christus. 
De Bijbel maakt in geestelijke zin onderscheid tussen mensen die dood zijn `geestelijk dood´ en mensen die levend zijn:  gelovigen,  maar in wie het Leven slaapt.
Er is een groot verschil tussen een ´slapende´ en een ´dode´. De één heeft het ´leven´en de ander niet. Maar als je naar ze kijkt,  zijn zij precies hetzelfde. Met een dode kun je niet communiceren en met een slapende ook niet,  daarin zijn ze dus gelijk.
Een dode moet worden opgewekt, een slapende moet worden wakker geschud.
Een ´dode´zondaar  (een ongelovige)  moet de Here Jezus Christus aanvaarden, om te gaan vanuit de dood in het leven.
Een 'slapende' gelovige is iemand die behouden is voor het leven na de dood, maar waar het ´Nieuwe Leven´  latend in hem aanwezig blijft;  het slaapt.  Het ´Leven´ komt niet tot ontwikkeling.
´Sta op van tussen de doden uit´ zegt Paulus tegen deze gelovigen. De doden kunnen niet opstaan, daar moet een wonder voor gebeuren, maar een slapende  kan opstaan, als hij wakker is gemaakt,  zodat Christus over hem kan gaan 'lichten'.
Als het in de Bijbel gaat over slapen, dan gaat het altijd over 'gelovigen'.
Gaat het over de doden, dan gaat het over 'ongelovigen'.
Deze wereld is eigenlijk vol met doden.  Dood in zonden  (in ongeloof) en misdaden. De gehele wereld is voor God in de dood,  ze hebben  ´het leven´ niet.
De gelovigen bezitten het ´het leven´, want de Zoon heeft het Leven....maar als dat leven niet openbaar wordt, dan zijn de gelovigen op hetzelfde niveau als de doden.
Paulus probeert de 'slapende gelovigen' wakker te krijgen,  opdat ´het Leven´ dat zij bezitten zich ook in hen zal gaan manifesteren. Dat het vrucht gaat dragen, dat Christus over hen zal lichten en dat ze zullen gaan wandelen in  'het licht'  met Hem en dat het donker dal achter hen zal liggen.
Er zijn heel wat gelovigen, die in slaap zijn gesust en dat is altijd het werk van de duivel. Een gelovige die slaapt is voor de duivel geen enkel gevaar.
Zodra een gelovige 'in het licht'  gaat wandelen en in zijn  Boven- Hemelse Roeping  gaat staan, dan krijgt hij gelijk een strijd. Als hij gaat staan in de Nieuwe Mens, dan opeens valt hij geestelijk op. 
De strijd komt niet van de ongelovigen, maar van de 'mede broeders in geloof', die hen opeens met andere ogen gaan bekijken en hen links laten liggen in het geloofs leven.
Gelukkig dat wij de wapenrusting Gods  tot onze beschikking hebben, om stand te houden en om weerstand te kunnen bieden. ( Efz. 6: 10-18). Een ´slapende gelovige´ kent deze strijd niet, zij gaan mee met de stroom en vallen niet op voor de duivel.  
De gelovigen die hun Boven-Hemelse Roeping verstaan,  wandelen  'in het licht', want  het erfdeel dat de Vader hen toebereid heeft,  is in  'Het Heilige, in het Licht'. ( Col. 1: 12)  Nee we moeten niet in slaap worden gesust tussen de 'slapende gelovigen',  maar wakker blijven!  Want wij kennen hierdoor 'de vrede Gods' die alle verstand te boven gaat en onze harten en gedachten bewaakt in Christus Jezus.

zaterdag 24 maart 2012

*95* Het levende Woord.

Er is in de voorgaande blogs  heel wat te lezen over dé Verborgenheid, onze Roeping, van Gods rijkdom van genade  en vele andere geestelijke zegeningen.
Allemaal zaken die te  maken hebben met de ´Bedeling van het Geheimenis´  die de apostel Paulus ons bekend wil maken.  We  moeten niet alleen met het verstand verstaan, welke zegeningen God aan ons geeft, maar dit ook uitwerken in ons leven,  door te gaan staan in de Nieuwe Mens, die we door genade geworden zijn. 
Dit wordt in de Bijbel uitgedrukt met waardig wandelen. Waardig in de Roeping gaan staan, waarmee we geroepen zijn en dit dagelijks in praktijk brengen. Dat is door het geloof aanvaarden, dat het waar is wat God tegen je zegt in Zijn Woord. Dat is je hand er op  leggen en het je persoonlijk toeëigenen en eruit gaan leven,  je dagelijkse omstandigheden bezien door een hemelse bril.  Anders is het onmogelijk om het 'Samen-Lichaam', wat we individueel én met elkaar zijn,  in praktijk te beleven.
Velen kennen hun ´geestelijke staat´  helaas niet. Waarom  niet ? omdat ze geen oog (willen) hebben voor het Woord van God, dat juist voor deze tijd zo belangrijk is. Men legt tegenwoordig veel nadruk op de ´praktische geestelijke ervaring´.  Juist daarmee ontneemt men vaak de Heilige Geest de kans om de gelovige kennis te laten nemen aan die Boven hemelse Roeping, waar de gelovigen van vandaag door genade deel aan kunnen krijgen.  Hun leven gaat dan voorbij zonder dat ze ooit van die Roeping gehoord hebben en al de zegeningen uit Efz. 1: 3-14, blijven voor hen een gesloten boek. De zegening  b.v. dat ze uitverkoren zijn en  heilig en onberispelijk voor God kunnen verschijnen of dat ze in het zoonschap zijn geplaatst en begenadigd zijn in Christus of dat  hun zonden ( overtredingen van gister, vandaag en morgen) door genade vergeven zijn of dat ze volkomen verlost zijn door het bloed van Christus. Al die zegenigen ontvangen ze niet. Deels omdat het niet gepredikt wordt, maar anderdeels omdat ze er zelf ook niet over lezen in de Bijbel en Gods Woord niet bestuderen. Ze zijn eigenlijk verkeerd gericht in hun leven. Ze willen liever een ´geestelijke ervaring´dan ´geestelijke zegeningen´.
Veel samenkomsten van tegenwoordig zijn er op gericht om in  geestelijke  vervoering te geraken. Om iets te beleven, over getuigennissen en over wonderen te horen, naar visioenen of genezingen te streven. Daar staan heel wat samenkomsten bol van, men verbaast zich erover, prijst de Heer en jubelt en raakt verblijdt. Maat staat dan het Woord van God centraal ? Het levende Woord: Jezus Christus ?
Er is geen geestelijke groei meer. Men organiseert tegenwoordig heel wat samenkomsten waar het Woord van God bijna niet meer opengaat.  Allerlei activiteiten moeten plaats vinden. Kaarsen moeten aangestoken worden,  kindertjes komen binnen en die gaan dan zingen, blijde gebeurtenissen moeten verteld worden  enz enz. . en aan het einde gaat de  Bijbel nog een kwartiertje open. En zo blijft de gelovige eigenlijk in een  soort 'baby-status'.
Men vervangt tegenwoordig  de ´werking van Gods Woord´ door ´de werking van muziek en zang´ en ziet dat als de werking van Gods Geest.  Maar het Woord van God moet een brandend hart geven en van daaruit ga je dan de Here bejubelen en prijzen. Als de reden van de jubel is, dat ik in een blijde stemming moet worden gebracht, dan is dat ´blijdschap van het vlees´, waar God buiten staat.
Innerlijke blijdschap komt door de werking van ´Gods Woord´.  Blijdschap ontstaat door het horen van het Woord Gods. die stromen uit je binnenste naar buiten laat vloeien. Dan ga je zingen, ook als er helemaal geen samenkomst is.

dinsdag 13 maart 2012

*94* Opdat gij weet.

'Opdat gij weet, welke hoop Zijn roeping wekt'.
Paulus bidt  dat je het zult weten.  (Efz. 1: 18).   Dat je het zal snappen,  welke hoop Christus roeping wekt.
De 'Verborgenheid' is,  dat Chritus niet alleen in het 'over-hemelse'  zit aan de rechterhand van de Vader, niet alleen daar geroepen is, maar dat Hij daar zit als 'Hoofd' met een 'Lichaam', een Samen-Lichaam, waar Hij één mee is.
En dat Hij straks niet in Zijn eentje wederkomt op aarde, maar dat Hij als ' de nieuwe Mens' wederkomt. Die 'nieuwe Mens'  bestaat uit een Hoofd en een Lichaam   en dat 'Lichaam'  mogen wij door genade zijn.  Dat moeten wij weten.
Weten we van die hoop die Zijn roeping wekt ?  Dat is: als Hij geopenbaart  zal worden in Heerlijkheid, wij met Hem geopenbaard zullen worden,  in Heerlijkheid.
'Ik bid hiervoor', zegt Paulus, 'dat je het zal weten'. Weet van die Roeping en rijkdom van Christus erfenis in het Heilige.
Hij heeft een geweldige erfenis, wij zijn die erfenis. Wij zijn rijk in Christus geworden. Het is Zijn erfenis en wij mogen daarvan mee profiteren.
'Opdat ik zal weten'.  Veel christenen weten het niet. Zij weten niet hoe overweldigend groot Zijn kracht is die aan ons is gegeven.
Het is Zijn 'opstandings-kracht',  waarmee Hij op kon staan uit de dood. ( letterlijk: tussen de doden uit) . Die kracht heeft Christus niet alleen doen opwekken, maar heeft Hem ook gezet aan de 'rechter-hand ( macht) Gods'  in het over-hemelse.
Daar wacht Hij. Hij zit daar als het 'Hoofd',   ver boven alle  overheid en macht en kracht en heerschappij en alle naam die genoemd wordt. God heeft alles onder Zijn voeten gesteld en Hem als Hoofd gegeven aan de Gemeente, die 'Zijn Lichaam' is.
Nu wordt er gewacht daar in het Over-Hemelse, tot dat het 'Lichaam van Christus'  vol is, volkomen is,  tot die 'nieuwe Mens'  klaar is, om op te treden: Chirstus met zijn Lichaam.
Dát  is dé Verborgenheid.  Niet alleen Christus is daar gezet, maar met Hem ook wij ( als leden van Dé Gemeente) Wij mogen nu al weten dat wij  daar in Christus:   mede-opgewekt,  mede-een plaats gekregen hebben, en mede-( is samen) Lichaam zijn,  in het over-hemelse in Christus Jezus, met als doel, om  in de komende aionen  de 'veelkleurige wijsheid Gods' bekent te maken.
Daarom zijn wij gezegend met 'alle' geestelijjke zegeningen in Christus, in het over-hemelse.
Wij zijn een 'nieuwe schepping', wij zijn tot één nieuwe Mens geschapen en verzoend door het kruis.
Op het kruis van Golgotha heeft Christus dit allemaal bereikt. 
Pas later is dit volgens 'Gods Heils-Plan'  geopenbaard  aan Paulus. Hij mocht dit 'Geheimenis' verkondigen aan de 'kinderen Gods'.
Paulus zegt ( in Efz 3) dat hem de genade te beurt is gevallen,  te vertellen van dat Hoofd en dat Lichaam, die Tempel, die 'woonstede Gods'  in de Geest.
Paulus begint uit te leggen hoe dat 'Samen-Lichaam' precies fuctioneert.
Dit hebben wij niet bedacht. Dit kan geen mens bedenken. Dat heeft God geopenbaard 'in' en 'door' Zijn Zoon.  God geeft het ons door genade, opdat wij het vatten,   begrijpen.... en de liefde van Christus leren doorgronden.

maandag 12 maart 2012

*93* Vis.

De tekening van een 'vis' was al in de vroeg-christelijke tijd een symbool van herkenning onder de vervolgde Christenen. In die tijd was het gevaarlijk om jezelf kenbaar te maken als Christen en met dit vis-symbool herkende men elkaar.
De naam: 'vis' is in het Grieks:  'ICHTHUS' en heeft in het Grieks de volgende betekenis:
     I     =     Iesous        =    Jezus
  CH   =     Christos     =    Christus
  TH    =    THeou        =    God
     U   =     Uios           =    Zoon
     S   =      Soter         =    Verlosser
Jezus Christus, Gods Zoon  is onze Verlosser.
De Here Jezus heeft redding gebracht door de prijs te betalen, om mensen uit de zonde-macht te verlossen. De Prijs die Hij hiervoor betaalde was Zijn kostbaar bloed en daarmee verlost Hij allen, die in Hem geloven !
Gods Zoon moest Zelf daarvoor naar deze aarde komen. Door mens te worden werd Hij onze naaste bloedverwant want alleen door een bloedverwant van ons te worden,  kan Hij ons verlossen.
In het 'Boek Ruth' vinden we hiervan een voorbeeld.
Zoals Boaz voor Ruth als naaste bloedverwant,  de (ver) losser werd van haar bezit,  zo zijn wij het  'bezit van God',  dat Christus verlost uit de macht van de dood en van satan ( de overste van deze aioon  2 Kor. 4:4).    Heel de schepping is in verkeerde handen gekomen.
God wil één worden met Zijn  schepping, zodat Hij op den duur 'alles in allen'  kan zijn en alleen op deze manier kon God zijn 'Heils-Plan met de wereld'  volvoeren.
Een Losser  (Hebreeuws: Choël) is degenen, die het recht heeft terug te kopen,  wat om de één of andere reden uit het ( familie) bezit verloren is geraakt.
Om onze Verlosser te kunnen worden moest  Hij (tijdelijk)  Zijn Goddelijke status afleggen. Op het stof der aarde, waar de slang letterlijk kronkeld, moet Hij als de Losser opreden.
Hij kwam als het Lam Gods, om de 'zonde der wereld'  weg te nemen. Hij is gekomen en heeft het verworven bezit verlost. ( Efz. 1:14)
Wij zijn verlost uit de macht der duisternis en geplaats in het Koningschap van de Zoon Zijner liefde.
Wij bezitten het Burgerschap in de hemelen, opgrond waarvan zij onze Verlosser verwachten.( Filp. 3:20)
Op zichzelf klinkt dat vreemd, omdat wij Hem immers belijden als 'onze Verlosser'. Zo kennen we Hem toch ?
Inderdaad, wij mogen de Here Jezus kennen als 'de Verlosser' van ons leven;  wij zijn gekocht en betaald. Toch verwachten wij Hem als 'Verlosser',  namelijk als Degene, Die ons vernederd lichaam veranderen zal, zodat het aan Zijn verheerlijkt Lichaam gelijkvormig wordt.

zondag 4 maart 2012

*92* Poeriem.

Deze week, op 8 maart,  viert het Joodse volk hun Poeriem feest.
Er zijn veel Joodse feesten verchristelijkt, maar voor het Poeriem feest hebben ze nog niets bedacht. Of het zou het Karnaval moeten zijn, wat de Katholieke-gelovigen rond deze tijd vieren.  Ook het Poeriem-feest is een verkleed feest en ook tijdens dit feest wordt er veel lawaai gemaakt. Het feest is echter geen bras-partij  van eten en drinken en plezier maken met jezelf,  maar een feest  van cadeautjes uitwisselen met familie en vrienden.; een echt familie-feest dus.
Poeriem is een heel oud feest. Het vertlelt het verhaal van het 'Boek Esther'.  (blz. 706 van de Herziene Satenvertaling)   Het Poeriem herinnert aan de gebeurtenissen in het Perzisch-Medische Rijk, ongeveer 200 jaar voor Christus.
Een kwaadaardige man, genaamd Haman had het plan om alle  Joden van die tijd te vermoorden. Hij trok lootjes om de datum te bepalen. Daarom wordt het Poeriem ook wel het 'Loten-feest' genoemd.
Een lot heet in het Hebreeuws: Pur/poer = lotsteentje.  In die tijd een gebruikelijke manier om gebeurtenissen te bepalen.
Zijn plannen werden echter verijdeld door Esther en haar oom: Mordechai. Daarom is Poeriem  een 'vreugde-feest'  geworden,  dat herinnerd aan de redding van het Joode volk.
Zowel op de vooravond als op de dag erna,  wordt in de synagogen de hele Esther-rol gelezen. Iedereen wordt voorzien van iets wat lawaai maakt, zodat elke keer wanneer Hamans naam genoemd wordt, er een overstemd lawaai losbreekt,  zodat de naam Haman niet gehoord kan worden.
Veel woorden in het Hebreeuws hebben overeenkomsten met elkaar. Het woord Pur heeft verband met het werkwoord párar , dat 'verbreken', 'teniet doen'  betekend. ( 'púráh' is bijvoorbeeld:  wijnpers).
Een mooie symboliek dat laat zien, dat door verdrukking iets moois kan onstaan. Dat is ook te zien bij het verhaal van Esther, waar het verdrukte Volk  tijdens de ballingschap,  bevrijding vond en Verlossing van de vijand.
Het is een kenkmerk van het 'Woord van God' dat door de verbrokenheid heen  Verlossing kan onstaat.
De Naam van onze Here Jezus:  in het Hebreeuws: Jêshuáh  = 'bevrijding'  (de Heere is redding),  is daar een voorbeeld van.
En zo is ook de verbrokenheid van onze eigen geest vaak het uitgangspunt van waaruit God met ons kan werken.

zaterdag 3 maart 2012

*91* Boven-Hemelse Roeping.

Morgen  is het zondag. Wat is het een heerlijke gedachte,  dat op deze dag de Almachtige God, de Schepper van hemel en aarde,  die wij:  'onze Vader' mogen noemen,  over de gehele wereld,  geëerd wordt met gebeden en gezangen. Ieder op zijn eigen manier en ieder op zijn eigen niveau. 
Het geloof is als een 'leerschool'.  De ene gelovige bidt niet beter dan de ander en de ene gelovige is niet meer gelovig, in Gods ogen, dan de ander. Gods liefde is voor een ieder  gelijk.
Als iemand tot geloof komt en zich in afhankelijkheid tot Christus wendt, is hij verzekerd dat hij verlost is door het bloed van Christus en dat zijn fouten die hij gemaakt heeft in zijn leven, door genade zijn vergeven. Voor hen wacht een heerlijke toekomst van eeuwig  (altijd durend) leven met Christus na de dood.
Voor veel gelovigen is dit zo'n troostrijke gedachte,  dat ze hun hele leven nodig hebben om God hier voor te aanbidden en te danken. Zij hebben een Vader aan wie ze hun hele leven willen wijden en voelen zich met Hem verweven in  hun leven.  Men bidt voor andermans en eigen welzijn en zingt vol overgave juichend en jubelend voor de Heer. 
Voor veel mensen is dit geloofs-leven genoeg en men heeft geen verlangen om meer van God te willen ontdekken. En als niemand hen verteld dat God hen nog meer wil geven en dat Hij hen roept met een bepaalde Boven-Hemelse Roeping, dan zullen ze altijd tevreden blijven, om zich 'een kind van God'  te weten.
Maar God wil je meer laten zien van Zijn genade.  Hij wil  Zijn  'Rijkdom van genade'  laten zien en de gelovige duidelijk maken dat ze 'begenadigd zijn in de Geliefde'. (in Zijn geliefde Zoon).
In de Bijbel lezen we over de Roeping Gods, die Boven is. En dat deze Roeping Gods voor iedere gelovigen van deze (tussen) tijd  is weggelegd.
Maar als men niet verteld  (in kerken en gemeenten)  wat deze Roeping  inhoudt, dan zal men het nooit leren kennen en zal de Roeping, die God speciaal voor de gelovigen bedoeld heeft, mislopen.
Ken je de 'Roeping Gods' ?   
In de Bijbel komen we deze Roeping  een paar keer tegen. 
  *      In 2 Tim. 1: 9, lezen we dat God ons roept met een heilige Roeping en ons oproept  waardig te wandelen in deze Roeping, waarmee we geroepen zijn ( Efz. 4: 1). 
  *     In Efz. 4: 4, heeft Paulus het over de Hoop van onze Roeping en in Efz. 1: 18, vraagt hij ons steeds voor ogen te houden, wat  de Hoop van Zijn ( Christus)  Roeping inhoudt.
   *    In Filp. 3: 14 verteld Paulus ons dat in de Roeping van God een Prijs te behalen is, die Boven (in Christus) is.
Voor dat je kunt begrijpen dat aan deze Roeping een Hoop en een  Prijs verbonden is , zul je eerst moeten weten wat de Roeping inhoudt.
God  roept de gelovigen op te beseffen dat zij:  'één gemaakt zijn met Hem'  en samen met Hem tot de Nieuwe Mens behoren.
God heeft de gelovigen 'uitverkoren'  tot een Goddelijk doel, tot een bepaalde dienst van God,  want als men geroepen is, dan is men uitverkoren in het dienen van God,  om in de toekomende aionen door de Here gebruikt te worden, om anderen tot heerlijkheid te brengen.
De gelovigen die deze Roeping verstaan,  behoren tot het 'Lichaam van Christus' die boven in het Over-hemelse groeit, totdat het compleet is.  Zij zullen in de toekomende aionen,  in de boven hemelse sfeer, aan de  Machten en Overheden (van geestelijke wezens), de rijkdom van genade  laten zien.
Deze 'Boven-Hemelse Roeping', is voor de gelovigen van deze tijd en was in vroegere tijden verborgen gebleven in God.  Er was voordien niets over te lezen in het oude- en nieuwe Testament.
Paulus is de genade te beurt gevallen om aan de (betrouwbare) gelovigen,  deze onnaspeurlijke rijkdom van Christus te verkondigen  in het licht te stellen en uit te leggen wat de Bedeling van de Verborgenheid inhoudt.
Aan deze Roeping en een Hoop verbonden. Geen hoop van: 'ik hoop dat het morgen mooi weer is',  maar een Hoop die vast staat in het geloof,  als een vaste grond.
De Hoop van de gemeente der Verborgenheid is:  dat ieder lid van 'De Gemeente',  deel krijgt aan een individuele  'uit-opstanding'  vlak na de dood,  in een Verheerlijkt lichaam  om zo met de  anderen het Lichaam van Christus  dat Boven is te  laten groeien tot het voltallig is, om dan, samen met Christus te verschijnen  in Heerlijkheid,  op de 'Dag van Christus'.
Aan deze 'Roeping Gods' die voor alle gelovigen  weggelegd is, is ook een Prijs ( Grieks: brabeion) verbonden.
Een prijs,  als bij een loop-wedstrijd,  met regels hoe men lopen moet, namelijk:  door de regels in acht te nemen ( 2 Tim. 2: 5) en tussen 'het wit' te blijven lopen en niet af te wijken naar links of rechts.
Het doel is niet het behalen van de eindstreep maar het waardig wandelen naar de Roeping waarmee men geroepen is. ( Efz.4:1).  De Prijs is voor diegenen die de goede strijd gestreden hebben en zich vrijwillig overgegeven hebben aan de wil van God.
De Prijs is de Krans der Rechtvaardiging, die je kunt winnen en verliezen. Het behalen van 'de Prijs' staat niet bijvoorbaat vast, zoals dat met 'de Hoop' wel het geval is.
Wie tot het 'Lichaam van Christus' behoren, zullen zonder meer deel hebben aan de 'vóór-uit-opstanding' en zullen met Christus leven,  maar voor de Prijs is volharding nodig.
De Krans houdt namelijk in, dat we met Christus zullen regereren ( heersen) in de toekomende aionen.
Het gaat in de Roeping van God, die Boven is om de Prijs:   de 'Krans der Rechtvaardiging',  door onze behoudenis met vreze en beve uit te werken en de goede strijd te strijden. Dan kan God de prijswinnaars  de Krans der Rechtvaardiging geven en zullen ze  met Hem heersen.
Pas aan het eind van Paulus leven kon hij zeggen  of hij  'de Prijs' behaald had. En zo is het ook met ons. Pas aan het eind van ons leven, kunnen we ons 'geloofs-leven'  overzien. Aan de eindstreep van de wedstrijd zien we of we waardig der Roeping gelopen hebben.
Ik hoop met zekerheid, samen  met Paulus te kunnen zeggen:  "ik heb de goede strijd gestreden, ik  mijn loop tot een einde gebracht en mijn geloof behouden. Voor mij is weggelegd de Krans van de Rechtvaardigheid, die de Heere,  de rechtvaardige Rechter  mij, op de 'Dag van Christus' zal geven, zoals aan allen die uitzien naar Zijn Verschijning.
.

dinsdag 28 februari 2012

*90* Johannes en Paulus.

Het jaar 62 na Christus is een belangrijk jaar in Gods Heils-Plan met de wereld.
30 Jaar heeft God gebrobeerd Zijn Zoon bekend te maken onder het Volk Israël, als hun  Verlosser, opdat 'Het Koninkrijk' op aarde kon worden opgericht en het '1000 jarig Rijk' kon aanvangen,  maar Zijn Volk heeft de Messias niet aan willen nemen. De Farizeeën en Schriftgeleerden hielden het Volk bij Hem weg.
Zelfs in de Handelingen-tijd kwam het Volk niet tot geloof. De Apostelen die de Evangelie boodschap van het Koninkrijk brachten,  werden vermoord.  Aan het eind van de Handelingen- tijd,  in het jaar 62 waren er nog twee Apostelen over:  Johannes en Paulus.
Door monde van Paulus horen we God zeggen dat "het Heil-Gods' aan de heidenen gezonden zal worden, en dat die zullen luisteren" ( Hand. 28: 28). Een belangrijk vers, want van af die tijd beschouwt God het volk Israël: 'Lo-Ammi'  = 'niet mijn Volk'. Hij trekt Zijn handen (tijdelijk) van het volk af, zodat ze hun eigen gang moeten gaan, met gevolg dat het volk al bijna 2000 jaar verstrooït is onder de heiden-volkeren in de wereld.
Daar staan de twee mannen, die zo vurig het Evangelie van het komende Koninkrijk hadden verkondigd onder hun broeders. Van Gods wege  krijgen ze echter een 'nieuwe boodschap' om te verkondigen.
Johannes schrijft zijn Evangelie dat gericht is aan 'de wereld': aan een ieder.
Bijna 80 maal komen we het woord 'wereld' in zijn Evangelie tegen. Joodse gebruiken, namen en feesten worden voor de lezer verklaard, omdat de lezer niet tot zijn volk behoort,  maar 'een ieder' is, in de wereld.
Hij schrijft in hoofdstuk 1 vers 11: 'dat Christus  tot de zijnen kwam, maar dat de zijnen Hem niet aangenomen hadden'. Johannes moet zijn Evangelie wel na de Handelingen-tijd geschreven hebben, want pas na Handelingen ( in het jaar 62 na Christus) wist hij dat zijn broeders de Here Jezus  verworpen hadden.
Johannes schrijft een Evangelie dat toont dat 'God de wereld lief heeft en dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem geloofd, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe'.( Joh. 3:16)
Hij nodigt de mens in deze wereld uit,  om in Chirstus te geloven en om Hem als Verlosser aan te nemen. Zijn Evangelie heeft tot doel,  dat de lezer tot geloof in Christus komt: (20:31) 'opdat u gelooft dat Jezus 'de Christus' (de Messias)  is, 'de Zoon van God', en opdat u ,door te geloven, het (eeuwige) Leven zult hebben,  in zijn Naam'
Johannes vraagt alleen maar: 'geloof',  opdat zij Kinderen Gods genoemd zullen worden.
Dit eenvoudig  Evangelie werd verkondigd buiten Israël,  aan de wereld, aan ieder die het horen wil.
200 Jaar later werd dit geloof vermengd met Joodse en Babelse gebruiken en ontstond er een geloof dat we nu kennen als het Rooms Katholieke geloof.  Met bloed aan de handen werd dit geloof verspreid over de wereld. Uit dit Katholieke monster onstonden de andere geloofs-gemeeenschappen. ( kerken en gemeenten van vandaag) . Het  Evangelie van Johannes dat alleen maar 'geloof' vraagt, werd door dogma's en regels, een juk voor de gelovigen,  tot vandaag toe.
Paulus kreeg een andere boodschap te verkondigen. Hij mocht aan deze 'Kinderen Gods' een hogere weg laten zien.  Als 'kinderen van God'  mogen ze door groeien naar het 'Zoonschap' ( zodat ze kunnen erven)  en zelfs Volwassen kunnen worden,  in het geloof.  Hij mocht aan de 'Kinderen Gods' die tot geloof gekomen waren,  de 'Roeping Gods' bekend maken, die Boven is, waar Christus is gezeten aan Gods rechter-hand.
Hij schreef op Gods gezag  na de Handelingen-tijd:  7 brieven. Hij roept in deze brieven,  de gelovigen op om Hem te vertrouwen,  als hij claimt dat God hem exclusief de bediening van 'Het Geheimenis' gegeven heeft. En dat hij als Gods Rentmeester de 'Rijkdom van Christus' mag proclameren, namelijk:  de geestelijke waarheid:  'dat de gelovige met Christus mede levend gemaakt zijn en gezet zijn in het Lichaam van Christus,  in het Over-hemelse.
Had Johannes een bedeling voor de wereld,namelijk:  een ieder die geloofd in de Here Jezus, ontvangt eeuwig leven en mag zich een 'Kind van God' weten, zo heeft de apostel Paulus  een 'bediening' voor deze gelovigen.  Als 'Kinderen van God' mogen ze groeien in geloof, naar het Zoonschap (zodat ze kunnen erven)  en zelfs Volwassen worden, in het geloof.
Deze twee bedieningen ('Bedelingen') lopen dus naast elkaar. Iedere gelovige van  vandaag heeft de mogelijkheid,  door genade, te mogen behoren bij het 'Lichaam van Christus', maar dan moet hij het zich wel toe-eigenen en Paulus willen volgen ( Filp.3: 17).
Je kunt je dus de vraag stellen: "behoren allen die geloven tot het 'Lichaam van Christus' ?"
In de Romeinen brief lezen we ook over zo'n kwestie. In Rom. 9: 6 lezen we: 'Want niet allen, die van Israël afstammen, zijn: Israël'. Je moet je 'Roeping' wel vast maken. Je zult je moeten openen , zodat God in je kan werken. Je zult je, je erfdeel moeten toe-eigenen, ( Filp. 2: 12-13).
Vandaag zijn er voorgangers en predikers  die willens en wetens de Verborgenheid verwerpen en zelfs de gelovigen verwerpen, die zich wel voor de 'Boven-Roeping'  open stellen.
In Math 23: 13 horen we de Here Jezus zeggen: "Maar wee u, schriftgeleerden en Farizeeën,  gij huigelaars, want gij sluit het Koninkrijk der Hemelen toe voor de mensen. Gij gaat er niet binnen en die trachten binnen te gaan , laat gij niet toe daarin te komen".
Op de vraag: "behoren allen die geloven tot het 'Lichaam van Christus' ?" 
Het antwoord moet zijn:  nee!

maandag 27 februari 2012

*89* Hem recht kennen.

Velen kennen Christus van de buitenkant als Jezus,  als 'de Jezus van Nazareth'.
De naam 'Jezus'  is echter de aardse naam van Christus. En als 'Jezus' kennen de meeste gelovigen Hem.  Men kent Hem met een aardse blik. Men heeft het over Jezus zus.. en Jezus zo.., alsof het een vriend is. 
Om Hem zo te noemen, geeft blijk van een beperkt kennen van Hem. Men kent Hem dan niet ten volle. Men kent hem als de 'Jezus op sandalen'  toen Hij wandelde op aarde.  Zo spreekt men over Hem. Zo zingt men over Hem. Zonder respekt noemt men Hem: 'Jezus', terwijl de 'Here Jezus',  meer op zijn plaats zou zijn.
Het klinkt haast beledigend en oneerbiedig in de oren van hen de Hem hebben leren zien in Zijn verheerlijking  en verhoging, in het over-hemelse,  aan Gods rechter-hand.  Want Christus is veel meer dan Jezus. Na Zijn vernedering als mens op aarde en Zijn gehoorzaamheid tot de dood,  ja tot de dood des kruises, heeft God Hem uitermate verhoogd, en Hem 'de Naam' boven alle naam geschonken.
Door geestelijke groei in het geloof, ga je Hem scherper zien en ontdek je Hem als de Verhoogde, en Verheerlijkte Heer in het over-hemelse en ontdek je dat Christus als 'Hoofd' gegeven is aan een Lichaam. Je ontdekt dan, dat de Verheerlijkte Christus  de 'nieuwe Mens' is en dat in Hem, een hele geloofs-groep is verbonden, namelijk:  'Het Lichaam van Christus'.  En dat Hij niet alleen zit  aan Gods rechter-hand, maar dat er door genade  een hele 'Gemeente' samen met Hem gezet is in het Over-hemelse.
Dan noem je Hem niet meer Jezus  of  Jezus Christus, maar: 'Christus Jezus'.
Hem zo te kennen en ook je eigen  'zegenrijke positie'  in Hem, vinden we tegenwoordig alleen nog maar bij de enkeling. Voor de massa ligt over de Verheerlijkte Christus aan de rechter-hand van de Vader, een sluier van de traditie.
Deze versluiering werd al aan het eind van Paulus leven zichtbaar, toen hij tot de conclusie kwam dat allen uit Asia hem hadden verlaten. (2 Tim. 1: 15)
De christenheid nam Paulus boodschap van 'de Verborgenheid' over Christus en Zijn Gemeente van het Ene Lichaam niet aan. De traditionele uitleg van de Efeze brief  (en de andere brieven die Paulus geschreven heeft na de Handelingentijd)  versluiert Paulus boodschap over 'de Verborgenheid', zodat de meeste gelovigen het niet zien en ontdekken. 
De 'openbaring van Christus'  ligt vaak bedolven  onder een dikke laag stof van de traditie. De prediking is vaak arm en karig.  Uit de liederen blijkt dat men Hem maar tendele kent,  namelijk alleen als Jezus in zijn aardse gestalte. Men ziet Hem nog door een spiegel  in raadselen, terwijl Hij ons na de Handelingen-tijd  'volkomen' is geopenbaard.
De kerken verkondigen niet de 'nieuwe boodschap',  die juist voor deze tijd bedoeld is. Waar hoor je in de prediking  over de 'Hoop Zijner Roeping', en wat de 'rijkdom van de heerlijkheid van Zijn erfenis' is, en wat weet men over de allesovertreffende grootheid van 'Zijn kracht' ?
Men blijft staan bij  de Jezus, die wandelde in de Evangelieën en men neemt  aan, wat Hij toen verkondigde aan Zijn discipelen  (de prediking, die in eerste instantie bestemd was voor Zijn eigen Volk) en men probeert angstvallig te handhaven,  wat  actueel was in de Handelingen-tijd.
Zo blijft Christus:  de 'Heer der Heerlijkhied' en de 'Hoop der Heerlijkheid' voor de meeste gelovigen verborgen.
Daarom waarschuwde Paulus de gelovigen,  dat zij zouden vergeten hetgeen achter hen ligt en dat ze zich uit zouden strekken naar het geen vóór hen ligt:  de 'nieuwe boodschap' over Christus. ( Filp. 3:14)
Christus,  Die als Hoofd gegeven is, aan de Gemeente: die 'Zijn Lichaam' is.
Zodat de gelovige zich zouden zien als de 'Nieuw geschapen Mens'  in Christus en dat zij deelgenoot zijn aan Chirstus Zelf;  mede-opgewekt, mede-gezet, mede-erfgenaam zijn in Christus en  mede-lichaam en medegenoot zijn met Christus in het Over-hemelse. Een boodschap dat nu nog een geestelijke waarheid is en straks, (na de dood) in een verheerlijkt lichaam de realiteit zal zijn.
De gelovige moet groeien van het kind-schap in geloof,  naar het zoon-schap en moet zich uitstrekkend naar de 'Volkomen man'  (volwassen man) in Christus.
Dat is Hem recht kennen. Dat betekent jezelf leren kennen door Gods ogen. Wetende dat je door genade met Christus één gemaakt bent.  Dat is de openbaring van 'De Verborgenheid'.

donderdag 23 februari 2012

*88* Gebrek aan kennis.

In een boekje van een bekend Amerikaans evangeliste las ik de volgende tekst:
'Natuurrampen zijn niet zozeer een oordeel of straf,  maar een wakker schudden tot berouw. Het zijn waarschuwende tekenen. Vanwege Gods grote liefde, blijven de meeste torens staan. een verwoestende overtroming vindt maar eens in de 500 jaar plaats. Tornado's missen de meeste caravan plaatsen. Orkanen hebben geen kracht meer, als ze de stad 'New York' bereiken, en een aardbeving barst los om 4.31 uur in de morgen als de snelweg leeg is.  Zeker Gods is genadig, God is getrouw'.
Kon mijn ogen niet geloven over zoveel onkunde van Gods Woord. En dit is nog wel een bekende evangeliste,  die veel invloed heeft op het gelovig Amerika en daarbuiten.
In het O.T., Hosea lezen we  dat God zegt: "Mijn Volk gaat te gronde door het gebrek aan kennis". Wetende dat Amerikaanse gelovigen  (net zo als de gelovigen van deze tijd)  niet Gods Volk zijn, kan deze uitspraak  van God, zeer goed gelden voor deze tijd.  De gelovigen van nu hebben toataal geen inzicht in Gods Heils Plan. Ze hebben niet in de gaten dat God,  in deze tijd niet regeert en dat de 'overste van deze wereld'  (aioon) 'satan' is ( 2 Kor. 4: 4) 
In het boek:  'Job', (het eerste boek dat geschreven is), lezen we al over 'satan'  die in gesprek is met God.  De HEERE vroeg aan satan: "Waar komt u vandaan?" En satan antwoord: "Van het rondtrekken over de aarde, van van het rondwandelen erover" God kent satan en heeft hem een zekere macht gegeven over de aarde (tot een bepaalde tijd)   Net als tegen Job,  kan hij de mens belagen, aanvallen, pijnigen en door natuurrampen treffen. Dat hoeft hij niet eens persoonlijk te doen, want hij veroorzaakt alleen al door zijn aanwezigheid op aarde:  chaos en wanorde.
Natuurrampen gebeuren op aarde en zullen in hevigheid toenemen.  God grijpt niet in,  hoe zeer de vrome gelovigen ook bidden, dat hun geen ramp zal overkomen. 'Liever niet in mijn straat, maar als het moet dan maar in Japan of een ander land, ver weg'.   Denken ze nu echt dat ze met deze egoistische gebeden God kunnen behagen ? Veel gelovigen zien God als een Sinterklaas, aan wie ze alles kan vragen wat hun hartje begeert.
Te denken dat God natuurampen gebruikt om de mens wakker te schudden als waarschuwings teken, wijst op geen inzicht hebben van het Woord. Terwijl het bidden om inzicht (epi-gnoosis) het belangrijkste gebed is in Gods Woord. ( Efz. 1: 17-19, Filp. 1: 9-11 en Kol. 1: 14)
Wie het 'Plan van God' niet kent en Gods Woord niet recht snijdt,  zal nooit de Bijbel begrijpen en deze onzin blijven verkondigen.  Zo worden zij belemmerd te groeien naar Gods rijkdom van genade en zullen zij nooit de Hoop van Gods Roeping verstaan en kunnen delen in Zijn erfenis, dat God juist voor hen klaar heeft liggen.
Ik heb vorig jaar al verschillende blogs geschreven over dit onderwerp. Lees eens het blog van  22 Mei:   Apocalyps,  7 Maart:  Lijden, 18 Maart:  Opnieuw, 22 Juni: Gods zwijgen of het blog van  7 September:  Boze aioon.

donderdag 16 februari 2012

*87* Ken je Hem ?

Ken jij de Here Jezus,  zoals Hij gekend wil worden in deze tijd,  namelijk als de Verhoogde Verheerlijkte Heer Christus Jezus in het Boven-Hemelse ?
Weet je dat je in  Christus Jezus gezegend bent, met alle geestelijke zegeningen ?
En  weet je dat God Zijn Zoon opgewekt heeft uit de doden en Hem gezet heeft aan Zijn rechterhand ( macht)?
En dat alle dingen aan Zijn voeten onderworpen zijn en dat Hij het Hoofd is over alle dingen ?
Weet je dat Christus in de komende eeuwen in het Boven-Hemelse, de alles overtreffende rijkdom van Zijn genade laat zien, door de gelovigen van het 'Lichaam van Christus' ?
Weet je dat Christus Jezus tevoren goede werken bereid heeft, die jij  vandaag mag uitwerken ?
Ken je Hem als 'de Christus', Die onze vrede is ?
Weet je dat Christus in Zichzelf, je tot een 'Nieuwe Mens' geschapen heeft en je zo verzoend heeft, door het kruis?
Weet je dat naar onze Heere Jezus Christus elk geslacht in de hemelen en op aarde genoemd wordt ?
Weet je dat Christus door het geloof in je hart wil wonen ?
Ken je de liefde van Christus die de kennis te boven gaat ?
Weet je dat Christus ons lief heeft en Zich voor ons heeft overgegeven als offergave en slachtoffer, tot een aangename geur voor God ?
Weet je dat Christus toen Hij opvoer, ver boven alle hemelen ( bij Zijn opstanding), de gevangenis ( = de gevallen engelen in de Tartaris) gevangen heeft en alle dingen vervuld heeft ?
Ken je Christus Jezus,  Die hoewel Hij in de gestalte van God was, Zich ontledigd heeft, door aan de mensen gelijk te worden en gehoorzaam is geworden tot de dood,  ja, tot de kruisdood ?
Weet je dat God Hem bovenmate verhoogd heeft en Hem een Naam geschonken heeft boven alle naam ?
Ken je de 'Naam van Jezus'  waarvoor zich straks elke knie zal buigen en weet je dat straks elke tong zal belijden dat 'Jezus Christus de Heere' is,  tot Heerlijkheid van God, de Vader ?
Ken je de Prijs van de Roeping Gods, die boven is in Christus Jezus ?
Besef je dat de Heere  nabij is ?
Weet je dat alle dingen mogelijk zijn, door Christus Jezus, die je kracht geeft ?
Weet je dat God je getrokken heeft uit de macht van de duisternis en overgezet heeft in het Koninkrijk van Zijn  geliefde Zoon:  Jezus Christus ?
Ken je Jezus Christus,  Die je verlost heeft door Zijn bloed en je zonden vergeven heeft ?
Weet je dat Christus het Beeld is van de 'onzichtbare God', en dat Hij de Eerstgeborene is van heel de schepping ?
En weet je ook, dat door Hem alle dingen geschapen zijn; die in de hemelen en die op de aarde zijn ?
Ken je Christus, Die het Hoofd is van het 'Lichaam van Christus':  'De Gemeente' ?
Weet je dat Christus het begin is; de Eerstgebore uit de doden, opdat Hij in allen de Eerste zou zijn, omdat het de Vader behaagd heeft,  dat in Hem heel de Volheid zou wonen ?
Weet je dat God door Christus alle dingen met Zichzelf verzoenen zal, door vrede te maken door het bloed van Zijn kruis ?
Ken je 'Het Geheimenis' dat God bekend heeft gemaakt namelijk: Chirstus in u, de Hoop der Heerlijkheid ?
Weet je dat ieder mens volmaakt gesteld wordt in Christus Jezus ?
Weet je dat in Christus al de schatten van de wijsheid en van de kennis verborgen zijn, omdat in Hem heel de volheid van de Godheid lichamelijk woont ?
Ken je Chirstus, Die het Hoofd is van iedere overheid in macht ?
Weet je dat Chirstus de aanklachten die tegen je gericht zijn, heeft weggenomen, door het aan het kruis te nagelen en daarmee de overheden en de machten ontwapend heeft ?
Ben jij samen met Christus aan de 'grond-beginselen van de wereld' afgestorven ?
Besef je dat je leven met Christus verborgen is in God ?
Ken jij Christus Die alles en in allen is ?
Woont het Woord van Christus rijkelijk in je, in alle wijsheid en fijngevoeligheid ?
Weet je dat in Christus Jezus de genade zeer overvloedig is met het geloof en liefde ?
Weet je dat Christus Jezus in de wereld is gekomen om zondaars zalig te maken (te redden) ?
Ken je Hem,  als de Middelaar,  tussen God en mensen, namelijk de mens: Christus Jezus ?
Weet je dat Hij Zich gegeven heeft als een losprijs voor allen ?
Weet je dat onze Zaligmaker Jezus Christus de dood teniet heeft gedaan en het onvergankelijke leven aan het licht heeft gebracht ?
Weet je dat Hij bij machte is je pand  (je leven), Die bij Hem is wegegeld, te bewaren tot de 'Dag van Christus' ?
Houd je in gedachten dat Jezus Christus uit de doden is opgewekt, en uit het nageslacht van David is ?
Weet je dat als je met Hem gestorven bent ook met Hem zult Leven en als je volhard in het geloof, je ook met Hem zult regeren, in de Toekomende aionen?
Besef je dat God en de Heere Jezus Christus de levenden en de doden zullen oordelen bij Zijn verschijning (in het Boven-Hemelse) en in Zijn Koninkrijk (op aarde)?
Weet je dat allen die uitzien naar de verschijning van Christus Jezus  de 'Krans van de gerechtigheid' zullen ontvangen van de rechtvaardige  Rechter ?
Ken je de Heere Christus Jezus die je  bevrijdt heeft van alle boze opzet  je verlost heeft, tot de Komst van Zijn Hemels Koninkrijk ?
Geef je Hem de eer en heerlijkheid tot in alle eeuwen ( = tot in de toekomende aionen en daarna) ?
Verwacht jij ook de zalige Hoop en Verschijning van de Heerlijkheid van onze grote God en Zaligmaker:  Jezus Christus ?
Weet je dat Chtistus Zichzelf aan ons gegeven heeft, opdat Hij ons vrij kon kopen van alle wetteloosheid, en dat je gerechtvaardigd  bent door Zijn genade en erfgenaam bent geworden,  overeenkomstig de Hoop van het eeuwige leven ?
        Geloof jij werkelijk in al deze dingen,  die de Heere Jezus Christus voor jou persoonlijk bereid heeft ?
Als je hier volmondig 'Ja' op kunt zeggen,  dan geef je  Hem de eer Die Hem toekomt.
Dan heb je Jezus Christus van harte lief, overeenkomstig het 'geloof van de uitverkorenen van God' en heb je de kennis van de waarheid, die  in overeenstemming is met de Godsvrucht ( Titus 1: 1)

woensdag 15 februari 2012

*86* De vlinder.

Nog even geduld en dan gaat de tuin weer leven. Dan steken de eerste kleine bloemetjes hun kopjes weer boven de grond uit. En ontbotten de blaadjes weer uit de takken van struiken en bomen. Het is elk jaar weer een wonder.
Het meest geniet ik van de zomer,  als alles in bloei staat en ik met een boekje in de tuin zit, want met de handen in de modder is niets voor mij ! Gelukkig heb ik een man die graag in de tuin bezig wil zijn en  niet houdt van zitten in de tuin met een boekje. Zo vullen we elkaar goed aan, vind ik zelf.
Straks zijn er weer de prachtige vlinders, die van bloem naar bloem vliegen en soms uitrusten op een steen in de zon. Ook daar geniet ik van.
Een vlinder is trouwens een wonderbaarlijk dier, als je bedenkt dat het eerst als een rups geleefd heeft in de tuin. Naar een rups kijk ik met andere ogen dan naar een vlinder.
Als ik zie hoe een rups de mooie bladeren van een struik wegknaagd en volgevreten zijn weg volgt, dan denk ik niet  'wat leuk een rups in de tuin'.
In Filp. 3: 21 staat een tekst die mij aan de rups en de vlinder doet denken: 'Die ons vernederd lichaam veranderen zal, zodat het gelijkvormig wordt aan Zijn Verheerlijkt Lichaam, overeenkomstig de werking (de kracht)  waardoor Hij ook alle dingen aan Zichzelf kan onderwerpen'.
Dit vers zegt dat na het aardse leven  van de gelovige,  een gedaante verandering plaats vindt,  van het vernederd 'aards lichaam' in een 'hemels verheerlijkt lichaam',  zoals een rups verandert  in een prachtige vlinder.
Het uiterlijk van de rups vergaat en een leeg omhulsel als cocon blijft achter. De rups wordt veranderd in een vlinder. Het is hetzelfde schepsel, hetzelfde leven als toen het eens een rups was, maar de vlinder is oneindig veel mooier dan de rups, die hij eerst was. Zijn gedaante is veranderd en zijn lichaam heeft nu kwaliteiten, die hij als rups nooit bezeten heeft. en zonder enig probleem vliegt de vlinder weg. Iets wat hij als rups nooit kon.
Over zo'n 'verandering' spreekt Paulus in vers 21 'die ons vernederd lichaam veranderen zal, zodat het aan Zijn Verheerlijkt Lichaam gelijkvormig wordt.
Deze 'transfiguratie' (Grieks: Metaschematizo)  bij de gelovige in een geestelijk Verheerlijkt lichaam, is niet door ons menselijk oog waar te nemen, want het is een 'Geestelijk lichaam'.  Wat achter blijft is een omhulsel in het graf, dat tot stof vergaat, net zo als bij de vlinder een leeg omhulsel als cocon achter blijft.
In deze  uit-opstanding  (die tussen de doden uit  is), staan wij op,  in een volmaakt Geestelijk lichaam. Wij zijn daarin niet te herkennen, aan lichamelijke kenmerken, zoals aardse gebreken of aardse schoonheid, maar zijn te herkennen aan onze persoonlijkheid, (onze ziel) de unieke mens, die wij zijn.
Het is God Zelf, die ons, door Zijn genade, transformeert in het Geestelijk lichaam, zodat wij als persoon 'boven' in het Over-hemelse (waar het Lichaam van Christus zich bevind)  gezet kunnen worden, want wij bezitten nu reeds het 'Hemels-burgerschap'. Ons domicilie (ons thuis) is 'boven'
Als ik straks in de tuin zit te genieten van het zonnetje en zie een vlinder fladderen in de tuin, dan zal ik bedenken, dat ook ik, mij straks in een 'Geestlijk lichaam' vrij zal kunnen bewegen, zonder belemmerd  te worden door de aardse wetten die mij nu nog binden en vast houden.

woensdag 8 februari 2012

*85* Nieuwe Bijbel.

In de loop van de jaren zijn er al  heel wat bijbelvertalingen verkrijgbaar. Hadden de gelovigen vroeger genoeg aan de Staten-Vertaling en de Nieuwe Bijbel Vertaling van 1951, nu kan men onderhand kiezen uit meer dan 6 verschillende Nederlandse vertalingen.
Het oorspronkelijke Woord van God is geschreven in het Hebreeuws ( O.T.) en Grieks ( N.T.). Gelukkig wordt er niet van ons verwacht deze talen machtig te zijn en doen we het met 'een vertaling'.
Ik heb onlangs de Herziene Staten-vertaling aangeschaft.  De Bijbel-studie's die we volgen en  in de diensten van de gemeente waar we heen gaan, wordt uit de 'Herziene Staten-vertaling' gelezen. In het begin dacht ik mijn oude vertrouwde Bijbel te blijven gebruiken,  maar het is toch wel moeilijk de verzen te volgen als de zinnen net even iets anders geschreven zijn.
Ik ben nu al een week bezig om al de aantekeningen die in mijn Bijbel staan,  over te schrijven in mijn nieuwe Bijbel ( en ik ben nog niet klaar).  Bladzij voor bladzij sla ik om (in totaal: 1930 bladzijden) en schrijf mijn gekriebel over in de mooie grote Bijbel.  Soms langs de kantlijn en soms tussen de regels in hele kleine lettertjes. Zo wordt het meer en meer mijn eigen Bijbel.
Er is heel wat te verduidelijken in de teksten.
Soms om een tekst uit te leggen en soms om een foute vertaling te verbeteren. Want denk niet dat de vertalingen van Gods Woord goed is weergeven . Alle vertalingen zijn naar de mens ( de kerk) toe geschreven. 
Zo vinden we al in de eerste zin van de Bijbel al een  foute vertaling, en wordt er in de eerste 2 zinnen van Gods Woord iets anders ingelegd,  dan dat grondtekst bedoeld. Zelfs de 'Herziene Staten-vertaling' heeft de fout mede overgenomen.
De eerste 2 zinnen van de Bijbel luiden:  'In het begin schiep God de hemel en de aarde. De aarde nu was woest en ledig.....'
Alleen al over de eerste woorden:  'het begin' kun je al een hele discussie  houden.  Is het een 'begin'  in één keer (met één knal)  of  een beginsel dat gegroeit is uit Gods hand ?
( visje: 'Eerst was er niets en toen is het nog ontploft ook ! )
In mijn 'nieuwe Bijbel'  heb ik, in de tweede zin,  het woordje  'was' veranderd in 'werd'.  Waarom ?  Omdat het woordje 'was' aangeeft dat  God de Schepper,  de aarde en hemel:   woest en ledig geschapen zou hebben.  En dat is beslist niet zo.
In Jesaja 45 vers 18 lezen we dat God, Die de aarde 'geformeerd' heeft en haar gemaakt heeft, haar niet als en 'baaierd'  geschapen heeft, maar ter bewoning.  Baaierd  is hier de vertaling van het Hebreeuwse woord:  'tohoe wa bohoe'. En dit woord wordt in vers 2 van de Bijbel vertaald in:  'woest en ledig'. 
Als God de aarde niet woest en ledig geschapen heeft,  dan is de aarde dus 'woest en ledig' geworden.
Als God de aarde ter bewoning geschapen heeft; wie heeft de aarde dan bewoont ?  Dat lezen we in Jesaja 14 vers 12.  Daar gaat het over 'de morgenster' ( = lucifer, de andere naam van 'satan' ), 'de zoon des dageraads'. Hoe zijt gij uit de hemel gevallen...geveld op de aarde.
In Ezechiël 28: 13-16 lezen we over deze gevallen beschutte cherub,  die zich door hoogmoed gelijk wilde stellen aan God de Almachtige en uit Gods Heerlijkheid werd gegooit in de schepping. Door zijn aanwezigheid op aarde kwam de schepping onder het oordeel en veranderde Gods volmaakte schepping in 'woest en ledigheid' en was daar door niet meer tot bewoning geschikt. Daarom lezen we in Genesis over de her-schepping van de hemel en aarde in 6 dagen. De schepping was duister geworden en het eerste wat God zei was:  "Er zij licht".
Misschien denk je dat het niet zo belangrijk is of er nu 'was' of 'werd' staat.  Vergis je dan niet. Want het is Gods tegenstander: 'de satan'  alles aan gelegen,  dat je niets weet over zijn val van de berg van Gods Heerlijkheid. (Ezechiël 28: 16)   Dat je niets weet over zijn 'onberispelijke wandel', toen hij nog een beschutte cherub was. En dat je niet weet dat hij nu de 'overste van deze wereld' ( aioon) is, ( 2 Kor. 4: 4)  zodat je God de schuld kan geven,  als je iets vervelends of naars overkomt. 
Om Gods Woord steeds beter te begrijpen en te doorgronden,  ben in nu al meer dan een week bezig de foute vertalingen uit de grondtekst te veranderen.  En ik geniet bij elke bladzij die ik omsla  en elk woord dat ik verander,  als ik zie hoe groot Gods liefde is voor Zijn schepping en voor mij.