woensdag 16 mei 2012

*103* JEHÓSHUA haMASHIACH

De Naam van de Zoon van God kennen wij als 'Jezus Christus'.
Hij is onze Heer en Heiland. Hij heeft Zijn grote liefde voor ons getoond, door Zijn plaats in de Hemel te verlaten, en  'Heiland'  te worden voor de wereld. 'Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem geloofd, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe' ( Johannes 3: 16).
Ook mijn zonden heeft hij op zich genomen, door gewillig  aan het kruis sterven. Het offer dat de Here Jezus bracht, geeft vergeving voor al mijn fouten; mijn ongehoorzaamheid;  mijn menselijkheid. 
De Zoon van God, die mens werd om onze diepste gevoelens en pijn te kennen, die leefde om te sterven, zodat wij het eeuwige leven zou kunnen ontvangen, na onze dood.
Bij zijn geboorte zei de Engel tegen Maria: "Gij zult hem de naam Jehóshua geven, want Hij is het die Zijn volk zal verlossen".( Math. 1: 21)
De naam 'Jehóshua' betekend: de HEERE is redding.  De eerste twee letters: 'Je' is afgeleid van de Naam van God: JHWH  en 'hoshua'  komt van het Hebreeuwse woord: 'hóshia' dat vertaald kan worden met:  bevrijden, verlossen of losmaken.  En dat is wat de Here Jezus voor ons is. Hij is onze Bevrijder, onze Verlosser en Hij heeft ons losgemaakt van de claim die satan op ons had.
Omdat het 'Nieuwe Testament' in het Grieks is geschreven,  komen wij de naam: Jehóshua niet tegen.
Wij kennen de Zoon van God onder de naam van 'Jezus', maar Maria kende Hem onder Zijn Hebreeuwse naam: 'Jehóshua'. ( uitspraak: je- hó- sjoe- á )
Hij is onze Verlosser. Verlossen gaat verder dan vergeving en verzoening.  Woorden die in de Bijbel  vaak door elkaar gebruikt worden. Bij vergeving en verzoening wordt de gestoorde relatie hersteld, maar bij verlossing wordt de oorzaak van de verstoring weggenomen.
We worden bevrijd van onze rebelse geest, bevrijd uit het krachtenveld van de tegenstander (de satan)  en los gemaakt van onze geestelijke gevangenschap. 
Misschien denk je dat je niet gevangen zit en niet zo veel zondigt, maar zondigen, volgens de Bijbelse betekenis' is geen kwestie van falen of tekort schieten.  Het is niet zo dat wij, die van goede wil zijn, helaas per ongeluk gestruikeld zijn, toevallig door het rode licht gereden hebben.
Nee,  de Bijbel zegt dat wij  verkocht zijn onder de zonde: 'het goede dat ik wil, dat doe ik niet, maar het kwade, dat ik niet wil, dat doe ik' ( Rom. 7: 15
Wij kunnen ons zelf niet ontrekken aan de satanische machten. Wij leven onder de heerschappij  van 'de god van dezer eeuw' (2 Kor. 4: 4).   De mens leeft in een natuurlijke rebellie tegen Gods gezag.
Maar Jehóshua  haMashiach ( Jezus de Christus),  Die onze zonde op Zich nam, heeft ons bevrijd uit de greep van de rebelse geest: de satan.
Zijn Geest van Heiligheid staat ons nu ter beschikking. Het paas-gebeuren ( Zijn opstanding uit de dood), is de basis van het Pinkster-gebeuren ( de uitstorting van Gods Geest over ons) en dat geeft ons de radicale vernieuwing voor ons 'mens zijn',  zodat de zonde niet langer als koning over ons zal heersen ( Rom. 6: 11-12).

zondag 13 mei 2012

*102* stand houden.

Een zegen ontvangen of geven,  is niet een gangbaar begrip in ons taal gebruik. Menigéén zal niet begrijpen wat je bedoeld met de opmerking dat je 'gezegend bent'.  "Met wat ?".   zal de vraag zijn. Met een goed huwelijk of een mooi lichaam ? Met een talent of gave?  Je kunt allerlei aardse zegeningen bedenken.
In de Bijbel echter komen we zegeningen of het gezegend zijn verschillende keren tegen. b.v. in Efz. 1: 3. waar staat:  'Gezegend zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, Die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegen, in het Over-Hemelse in Christus'.
Na dit vers volgen de  7 aspecten van de zegen,  die we in Christus hebben ontvangen,  in het het Over-hemelse,  waar Christus zit ter 'rechter-hand Gods'.
Van deze 'geestelijke zegen'  merken we niets in ons dagelijks leven op aarde. Zij zullen ook pas werkelijkheid worden als  wij daadwerkelijk onze plaats hebben ingenomen in Het Lichaam van Christus in de toekomende eeuw (aioon).
Er is echter 'iemand'  die deze geestelijke zegen aan ons wel opmerkt. En dat is Gods tegenstander : 'de satan', en hij  zal niet nalaten ons aan te vallen. Op zeker  4 manieren kunnen we dat van hem verwachten. 1- hij  is altijd bezig twijfel te zaaien in ons geloofs-leven. 2- hij laat ons Gods Woord verkeerd gebruiken en misbruiken, 3- hij zal verdeeldheid scheppen onder de gelovige en 4- hij speelt in op de behoeften (gevoelens) van de mens.
Daarom heeft God ons Zijn wapenrusting gegeven. Niet om aan te vallen maar om stand te houden. ( Efz. 6: 13- 19). Deze 'wapenrusting Gods'  heeft alles te maken met de '7 zegeningen' die we  kunnen lezen in Efz. 1: 3: 14.
* Vers 3: Hij zegent mij met alle geestelijke zegen in de hemelse gewesten ( = Over-hemelse)  in Christus Jezus.
Daarom doe ik al de 'wapenen Gods' aan,  om stand te houden tegen de methodes van de duivel en tegen de machten en krachten en boze geesten in de 'hemelse gewesten'. (Efz. 6: 10).
* Vers: 4: God  heeft mij uitverkoren vóór de nederwerping van de wereld,  in Christus.
Daarom stel ik mij op, mijn middel omgord met de Waarheid, zodat ik daarmee beschermd wordt. ( Efz. 6: 14)
* Vers 5: In liefde heeft Hij mij voorbestemd,  om in het  zoon-schap te worden aangenomen, door Jezus Christus.
Daarom bekleed ik mij met het pantser van de gerechtigheid om mij te beschermen, want God heeft mij rechtvaardig verklaard in Zijn Zoon. ( Efz. 6: 14)
* Vers 6: Ik ben begenadigd in de Geliefde, want Hij is onze vrede.
Daarom heb ik mijn voeten geschoeid met de bereidheid te wandelen met het 'Evangelie van de vrede'. ( Efz. 6: 15)
* Vers: 7: In Hem heb ik de verlossing door Zijn bloed en de vergeving van mijn overtredingen en fouten,  naar de rijkdom van Zijn genade.
Daarom handel ik boven al met het schild van het geloof, waarmee ik de brandende pijlen van de boze kan blussen, die mij doen twijfelen.
* Vers: 9: God heeft mij  Het Geheimenis van Zijn wil ( Zijn wens) bekend gemaakt, dat Hij in Christus heeft voorgenomen.
Daarom neem ik de helm des Heils aan, waarmee ik verzegeld en apart gezet ben. ( Efz. 6: 17)
* Vers: 11: In Christus ben ik het erfdeel geworden,  waartoe ik tevoren bestemd was.
Daarom verdedig ik mij met het zwaard van de Geest, dat zijn de woorden van God. ( Efz. 6: 17)
* Vers14: Ik ben verzegeld met de Heilige Geest der belofte, die het onderpand is van mijn erfenis.
Daarom bid ik in de geest met aanhoudend bidden en smeken in elke gelegenheid door de dag heen.
     Het zijn 'deze zegeningen'  die de voorrechten vormen van ons 'Hemels-burgerschap'' .
Daarom moeten we vast houden  wat we ontvangen hebben, zodat het ons niet afgenomen kan worden wat ons erfdeel is geworden.

woensdag 2 mei 2012

*101* Groei.

Soms hoor je een overdenking of een uitlegging van de Bijbel,  die je graag zou willen onthouden, maar na een poosje weet je niet meer waar het over ging. Ben ik de enige die daar last van heeft, of herken jij dat ook ?  Misschien is 'vergetelheid' wel een ingebakken systeem in ons menselijk brein, want als we alles onthouden wat we zien of horen' zo door de dag heen' dan zouden we na een poosje zeker stapel gek worden.
Ook al kan ik niet meer in detail voor de geest halen waar het de vorige Bijbel-studie over ging, toch heeft het mij geholpen te groeien in mijn geloofs-leven.
Het is net zo als met het 'eten'. Ik weet niet meer wat ik vorige week gegeten heb, maar het is mijn lichaam wel ten goede gekomen. Tenminste als ik gezond heb gegeten. Heb ik mijn lichaam met junk-food gevoed dan was ik zeker ziek geworden. Vul ik mijn geest met slechte gedachten, dan zal ik steeds verder van God weg drijven.
Met elke studie of overdenking  zal ik daarom  groeien in geloof,  zodat God kan werken in mijn hart. Het is niet alleen een kwestie van weten en onthouden, maar even belangrijk is dat onze 'wandel in overeenstemming  met Gods Woord'  is.
Het moet niet alleen een zaak zijn  van ons verstandelijk kennen, maar ook een zaak van het hart. 'Opdat de God van onze Here Jezus Christus , de Vader der Heerlijkheid, u geve de Geest van wijsheid en van openbaring om Hem recht te kennen'.
Wijsheid is meer dan verstandelijk kennen.  Het gaat om de groei naar het 'volwaardig mens-zijn'.
Er is inzicht nodig om 'rechte onderscheidingen' te maken bij het spreken, oordelen en handelen. Daar hebben we 'wijsheid van Boven' voor nodig,  is:  Grieks: epi-gnoosis.  Deze wijsheid van  Boven gaat via het hart naar het verstand en niet andersom. Het is Hemels-licht op de kennis die we reeds bezitten.
Door deze 'Boven-kennis' gaan we onze Roeping verstaan en tegelijk gaan we beseffen wat de Hoop (verwachting) is van die Roeping.  Al heel wat keren zijn de betekenis van 'Roeping en Hoop'  in de vorige blogs beschreven.
De sluier van ons verstand moet worden weggetrokken, zodat we in een vergezicht kunnen  zien op 'Christus alleen',  zodat we mogen bedenken 'de dingen die Boven zijn' ( Col. 3: 1-4).
In deze eeuw van kracht hebben we als mens vele ontdekkingen gedaan,  maar kan een atoomcentrale met al  zijn kracht een gestorvene doen herleven ?  Het valt in het niet bij wat God kan doen.
Hij brengt ons in 'de Hemelse-gewesten'; in het Boven-hemelse.
Velen komen daar nooit aan toe.  Iedere zondag staan ze stil bij het kruis van Christus, maar God zegt ons dat er meer is !  Ken je de Heer ook als de 'opgestane Heer' als 'de Verheerlijkte' ?   en ken je de geestelijke  zegeningen die daar mee verbonden zijn ?
We zullen moeten kiezen in het  geloof.  Net zo als Orpa en Ruth moesten kiezen.
Orpa keerde terug naar 'het vertrouwde', en Ruth koos voor 'het nieuwe', "uw God is mijn God".
Het gaat om 'Hem recht te willen kennen', dat leidt tot  Efz 3: 16+17,   "opdat Hij u geven, naar de rijkdom Zijner Heerlijkheid, met kracht gesterkt te worden door zijn Geest, in de inwendige mens".