zaterdag 30 juli 2011

*58* En daarna ?

Ik las eens een verhaaltje over een jongen die in gesprek was met de professor van zijn studie. Hij vertelde  trots over zijn plannen. De professor luisterde geduldig en vroeg uiteindelijk: "En wat ga je doen als je klaar bent met je studie ?" "Dan word ik advocaat "  antwoordde de jongen.  "En daarna ?" vroeg de professor. "Dan hoop ik naam te maken als advocaat".  "En daarna ?"  herhaalde de professor. De jongen dacht na en zei:  "Misschien ben ik intussen rijk geworden en hoop ik een gelukkig leven te hebben en te genieten van mijn pensioen".   "En daarna ?"  "Wel uiteindelijk zal ik sterven zoals ieder mens".  De professor vroeg:  "En daarna ?"  De jongen bleef stil. Hij had niet verwacht dat er een vraag zou komen over het Leven na de dood. 
Ik denk dat de mens in deze tijd zich ook niet erg druk maakt over het Leven na dit leven.  Veel mensen hebben zo hun eigen idee gevormd over Leven na de dood. Sommigen  denken dat alles dan afgelopen is en anderen denken te reïncarneren in een nieuw lichaam en zich zo verder ontwikkelen naar het 'Nirwana'.  Terwijl de Bijbel toch duidelijk antwoord geeft over het Leven na de dood.  De Bijbel spreekt over 'Het Lichaam van Christus' dat gevormd wordt door de gelovigen uit deze tijd,  in het 'Over-Hemelse' waar Christus zit ter rechterhand Gods.
De vraag of je tot het Lichaam van Christus behoort, kan alleen gesteld worden door diegenen die reeds christen zijn. Iemand die niet weet wie Christus is en Hem niet als Verlosser en Heer heeft aanvaart, heeft ook geen weet van  'De Gemeente', die  'Het Lichaam van Christus' vormd.  Zelfs christenen die elke zondag naar een kerk gaan weten niet van 'de hogere weg' die God hen wil geven    En als dit hen nooit wordt uitgelegd en verkondigd, dan zullen zij  ook nooit streven naar Gods volmaakte Plan, dat God ook voor hen heeft voorbereid.
Dit is  Het Geheimenis, dat Christus, als de Verheerlijkte Heer niet alleen is gezet in het Overhemelse, maar dat in die zelfde positie ook 'een Gemeente' een plaats  is gegeven,  die  'Zijn Lichaam' is.  Wij zijn Zijn Lichaam. Wij komen Hem toe ( Efz. 1: 11, Staten Vert.)   Dit Geheimenis is van eeuwen her (= van voor de grondlegging = nederwerping) der wereld, verborgen gebleven in God, de Schepper van alle dingen.
En in dat Lichaam zijn wij *1:  mede ( Grieks: 'sun'  =samen ) levend gemaakt met Christus. ( Efz. 2: 5)  Na de dood hoeft dit niet meer te gebeuren bij de gelovige, want dat is nu al reeds gebeurd.  De dood wordt vaak vergeleken met de slaap. Als de persoon op wil staan, dan moet hij eerst gewekt worden. Dit kan omdat hij al levend is.  Een gestorven persoon is dat niet, die ligt  dood in het graf ( Griek: Hades) .  Het 'levend gemaakt zijn'  is voor ons als gelovige  reeds  een 'waarheid'.  Wij zijn nu reeds 'geestelijk' mede levend gemaakt met Christus. Ik merk daar in mijn dagelijks leven niets van,   maar ik geloof het.  Mijn leven is nu reeds verborgen met Christus in God.
Ook ben ik nu reeds * 2:   mede opgewekt. ( Grieks: sun-egeiro) met Christus. Ook dat is geestelijk aan ons reeds geschied.  En dat moeten wij als een feit aannemen.  Christus is ons leven geworden.  God heeft ons in deze positie geplaatst en niets en niemand kan dat meer veranderen.  Wij zijn nog niet opgestaan ( Grieks: anastasis).  Dit is een toekomstige letterlijke gebeurtenis, die nog moet plaats vinden  na onze dood uit het graf,  als Christus ons een Verheerlijkt Lichaam schenkt.  En wij onze plaats mogen innemen in  'het Lichaam van Christus'  in het  Over-Hemelse.
God heeft ons nu reeds * 3:  mede een plaats gegeven. (Efz. 2:6)  Vanuit Gods standpunt zijn wij nu reeds in het Over-hemelse.  Dit is onze verzekerde positie die God ons gegeven heeft.  Daar wordt thans 'Het Lichaam van Chritus' opgebouwd en Gods veelkleurige wijsheid getoont  aan de Overheden en Machten die daar zijn.( Efz. 3:10)  En straks als  'Het Lichaam'  voltallig is zal 'Gods overweldigende  rijkdom van genade'  getoont worden. Wij mogen met zekerheid weten dat wij een plaats hebben gekregen in het 'Lichaam van Christus'.
Want wij zijn * 4:  mede erfgenaam  geworden in de belofte van Christus. (Efz. 3:6)  Wij erven samen met Christus.  Hij is de Erfgenaam.  Alles behoort Hem toe.   Hij is 'Het Hoofd'  boven al wat is  en in die hoedanigheid gegeven aan de Gemeente, die Zijn Lichaam is.
Wij zijn * 5:   mede leden   = 'Samen-lichaam'  van Christus.  Wij vormen de  Nieuwe Schepping:   één Lichaam  samen met de Verhoogde Christus.  Het is een feit dat wij, die samen met Christus als Hoofd, één Lichaam vormen  en wij  delen in dezelfde Boven-hemelse positie.  Het einddoel van God  (dat Gods  'alles in allen' zal zijn: 1 Kor. 15:28)  is voor 'de Gemeente' reeds  een (verborgen)  werkelijkheid geworden.
Wij zijn één Lichaam,  waarvan Hij het Hoofd is en wij de leden, met alle rijkdom die daar bijhoort en alle zegeningen die daaruit voort vloeien ( Efz. 1: 3-14).
Wij zijn * 6:  mede genoten  en hebben deel aan de belofte in Christus Jezus.  Dat is iets wat ten tijde van vroegere geslachten niet bekend is geworden.  Voordat Gods Plan der eeuwen (= aionen)  in werking getreden was, lag daar reeds een belofte van God klaar.  De belofte van genade in Chirstus Jezus.  Pas door de bediening van Paulus, zijn deze dingen  geopenbaard ( = ontsluierd)  en door zijn verkondiging aan ons gegeven.
Dit geeft ons de zekerheid op ons Leven na de dood.  Voor ons is de vraag:  "En daarna ?"   niet zo moeilijk te beantwoorden. Wij weten met zekerheid  wat er na de dood gebeurd. Voor ons is geloof een zeker weten geworden. 
Al hetgeen wij hier bezitten  (of niet)  kan niet in de schaduw staan, bij wat God ons heeft geschonken - en nog schenken zal-  in  Zijn geliefde Zoon. Wij kunnen niets anders doen dan Hem daarvoor  de lof,  dank en eer te brengen.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten