woensdag 22 juni 2011

*48* Gods zwijgen.

Sinds eeuwen zwijgt God. Hij spreekt niet meer door profeten,  niet door apostelen, noch door enig ander openbaring tot ons. Hij zwijgt bij alles wat er gebeurd op aarde. Als mensen elkaar overheersen en hun wil opleggen, als volken elkanders land betreden en moorden,  als de goddeloosheid de wereld overheerst, als 'het weerloze' prooi wordt van gewetenloze zondaren,  als natuur-geweld de aarde teisterd,  ja als dit alles meer en meer toeneemt.....dan zwijgt God ! ! En de gelovige vraagt zich af: Waarom ? Waarom  grijpt God niet in ?
Vele gelovigen menen dat God zwijgt omdat er te weinig geloof is. Als we maar meer één waren, als we maar meer om de Heilige Geest baden, als we maar meer heilig leefden, dan zou God wel spreken zo als vroeger, dan zouden  de gaven weer terug keren zoals die in 'de Handelingentijd' zo gewoon waren:  spreken in tongen, genezingen bij ziekte, blinden die  weer ziende werden, doven die weer horen, uitlegggingen van profetieën en voorspellingen in dromen..... enzovoort, enzovoort.
Anderen gaan twijfelen. Zij weten geen oplossing voor dit ongekende lange zwijgen. Zij menen dat God wel had moeten ingrijpen, want Hij is toch de 'Heer der heren' en de 'Konng der koningen' ? !  Hij moet Zich laten horen, de goddelozen verpletteren, Hij moet recht spreken.
Toch ondanks allerlei boosheid en zonden, zwijgt God in onze tijd en dat doet Hij al bijna 2000 jaar. Hij spreekt niet tot de wereld. Hij schijnt doof, als een slapende. Hij antwoordt niet door zichtbaar in te grijpen. Is het een wonder, dat aan het bestaan van God getwijfeld wordt ?
Dit zwijgen is te verklaren als we de Schrift onderzoeken. Het Woord geeft twee redenen voor het stilzwijgen van God. De eerst reden is dat God de mens zijn gang laat gaan en kansen geeft in het leven.  Het is thans de 'Dag des mensen'. De mens krijgt alle mogelijkheden het leven te beproeven, alle zonden kunnen worden uitgeleefd. God kijkt zwijgend toe. En God zal blijven zwijgen tot 'de mens uit de aarde' ( de anti-christus) opstaat, om zichzelf als god te laten eren, in de nog te bouwen Tempel in Jeruzalem.
Dit is de nagatieve zijde. De Here zwijgt echter ook om  genade te kunnen geven  en dat is de positieve kant van het zwijgen van God. Want allen hebben gezondigd en derven ( missen) de Heerlijkheid Gods. Hij spreekt niet zichtbaar of hoorbaar, maar Hij spreekt door Zijn Woord. Niet tot de wereld, maar tot de gelovigen, tot hen die naar Zijn Woord willen horen. En niet alleen door het Woord, maar ook door de werking van Zijn Geest. Tegenover de geest, die nu werkt in 'de kinderen der ongehoorzaamheid', en de zonde, zet Hij de werking van Zijn Geest in. God werkt thans in het verborgene.
Eenmaal zweefde de Geest Gods op de wateren ( Gen 1:2). zo werkt Gods Geest thans in op de mensen, om daar zaden Gods toe te bereiden, die eenmaal in 'de opstanding' (in zijn Wederkomst)  zullen komen met een door God gegeven  opstandings lichaam. ( 1Cor. 15:36 ).
En dat niet alleen, God zwijgt, omdat Hij in de lange periode een 'Bedeling' geeft, waarin Hij de gelegenheid heeft 'een organisme': De Gemeente toe te bereiden, dat zichzelf even zondig weet als de boze wereld ( al wil het niet in de zonde leven),  maar dat niet alleen gerechtvaardigd wordt,  maar dat ook met Christus gezet wordt  'in het Over-Hemelse' als Lichaam van Christus, om daar te spreken van Gods veelvuldige wijsheid, en in de komende eeuw een  toonbeeld te worden van de uitnemende Rijkdom van Zijn genade. ( Efz. 3: 10).
Dit is een samenvatting van een artikel uit het tijdschrift: 'Uit de Schriften' van het jaar: 1929.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten