woensdag 29 juni 2011

*50* Jezus regeert.

Het voordeel van het werken in een 'evangelische boekwinkel' is,  dat je van alle boeken en tijdschriften op het Christelijk gebied, op te hoogte bent. Zo las ik in een blaadje 'de Stem' een artikel over de Here Jezus met als titel:  'Jezus is Overwinnaar!'  Daar kan ik 'amen'  op zeggen.
Hij is Overwinnaar over zonde en dood door het volbrachte verlossingswerk aan het kruis en Hij zal straks bij Zijn wederkomst op aarde Zijn overwinnaars-macht laten zien, als de 'zevende bazuin' klinkt in de Hemel en luide stemmen zullen klinken, zeggende: 'Het Koningschap is gekomen aan onze Heer' ( Openbaring 19)
Nu is Christus Jezus nog verborgen in 'Gods rechter-hand'  in het Overhemelse  en kijkt Hij zwijgend toe wat de mens op aarde doet met Zijn genade.  "Mijn genade is u genoeg" zei God tegen Paulus. 
Maar.....de redaktie van in het blad: 'de Stem'  zou het hier niet mee eens zijn. Onder het kopje: 'Jezus regeert !' las ik dat de koninklijke heerschappij van Jezus Christus nu al 'alles en allen' omvat...dat Hij  alle ups en downs van ons persoonlijke leven in de hand heeft, en achter alle stormen van de wereldgeschiedenis staat, om dat aan Hem alle macht in de hemel en op aarde gegeven is.  Aan Hem is op dit moment alles onderworpen,  volgens het artikel,  want toen Hij voor de laatste keer met Zijn discipelen sprak heeft Hij gezegd: "Mij is gegeven alle macht in de hemel en op aarde" ( Math. 28: 18). Daarna is Hij opgestegen naar de Hemel waar Hij op dit moment alle macht uitoefend,  volgens het blaadje 'de Stem'. Alles, zelfs satan en zijn demonische machten zijn onderworpen aan de Verhoogde Christus. Zij kunnen niets doen wat ze willen; ze moeten doen wat Jezus zegt', volgens  het artikel. Zelfs de aardse heersers:   koningen, presidenten, ministers, moeten doen wat Christus wil.   En dat geldt uiteindelijk ook voor de rampen die gebeuren  in de natuur.  Maar veeg je tranen uit je ogen, zegt het blad: 'de Stem',  want in  Romeinen 8:28 staat: "...dat God alle dingen doet medewerken ten goede voor hen, die God liefhebben". 
Als je het Woord van God niet 'recht snijdt' ( zie blog over rechtsnijden van het Woord)  kom je van zelf tot deze uitspraken en inzichten.  Dat Christus  op dit moment niet regeert, maar dat 'satan' de god dezer eeuw is, hebben ze even niet gelezen in 2 Korintië 4 vers 4.  Satan heeft van God de autoriteit gekregen om op dit moment over de schepping te heersen, zodat de mens uit liefde, zich tot God zal wenden. De mens is zelf verantwoordelijk voor zijn daden. Het 'Woord van God' beïnvloed ons, in 'ons denken' door de 'kracht van de  Heilige Geest' om goede beslissingen te nemen en God heeft ons Zijn wapenrusting gegeven ( Efz. 6: 10- 18)  om de aanvallen van de satanische demonen te weerstaan.
Door zo te denken als beschreven staat in het blaadje  'de Stem', zou je God verantwoordelijk maken voor daden, die je zelf, of anderen te weeg hebben gebracht. Mensen vragen zich dan ook in wanhoop af:  'Waarom God, waarom ? Waarom overkomt mij dit ?  U zou toch voor mij zorgen, als ik in U geloof ? Ze komen tot de conclusie dat God niet bestaat, en dat is nou net wat satan in de harten van mensen wil leggen, zodat zijn macht groter wordt.  Wat ben ik blij dat het Woord van God ook heel andere inzichten geeft, dat ik door 'Gods geest van wijsheid en geestelijk inzicht'( Kol. 1: 9-10)   het Plan van God heb leren kennen. en in alle rust mijn  hand in Zijn hand kan leggen en weet dat uiteindelijk alles goed komt,  in de toekomende aionen.  (met mij... en met Zijn schepping).

Geen opmerkingen:

Een reactie posten