vrijdag 27 januari 2012

*82* 3- Wat is het Lichaam van Christus.

Het woord 'lichaam'  kan verschillende beelden oproepen. We kunnen denken aan een fisiek lichaam van vlees en bloed of aan een denkbeeldig lichaam, zoals we kunnen lezen in de brief aan Korintië, (1 Kor. 12: 14-27)  waar de éne gelovige  een voet en de ander een hand of een oog kan betekenen voor de ander.
Met het 'Lichaam van Christus' wordt echter iets geheel anders bedoeld.
'Het Lichaam' waarvan Christus het Hoofd is, kunnen we vergelijken met een elite-corps, zoals dat bijvoorbeeld bij de marine of bij de politie het geval is. Een corps (lichaam) met een hoofd, dat alle macht heeft en waar het lichaam (de uitvoerders) onder dienen. 'Het Lichaam van Christus'  is een georganiseerde en samengevoegde éénheid, volledig vervuld met Christus.  De gelovigen van 'De Gemeente' vormen met elkaar 'Het Lichaam', waarvan Christus Zelf  het Hoofd is.
Het 'Lichaam van Christus' ( Grieks: sooma tou Christos,  Efz. 4: 12,  5: 23,  Col. 1: 24)  is de Nieuwe mens, de woonstede Gods in de Geest, De Gemeente, heilig en onberispelijk in de Here,  als een Tempel waar Christus in wil wonen ( Efz. 4: 21-22) 
     Na de verharding van het Volk Israël ten aanzien van de boodschap die Paulus bracht over de spoedige komst van het Koninkrijk op aarde ( Hand. 28: 25-28),  mocht Paulus een andere boodschap brengen, namelijk:   de 'Bedeling van het Geheimenis' (Verborgenheid),  met daarin de belofte van Het 'Lichaam van Christus' in het Overhemelse, waar de gelovigen deel aan zouden krjgen.
De gelovigen van 'De Gemeente' vormen samen met elkaar Het Lichaam, waarvan Christus het Hoofd is. Zij hebben afstand gedaan van allerlei aardse zegeningen en zich gewend naar Boven  (zij zoeken de dingen die Boven zijn) en beseffen dat zij gezegend zijn met alle geestelijke boven hemelse zegeningen.( Efz. 1: 3-14)  De gelovigen hebben binnen het Lichaam van Christus reeds de toestand bereikt van: God alles in allen, dat voor de mensheid na de 5e aioon bereikt zal woden ( zie vorige blog)
'Het Lichaam'  dat door de tijd wordt opgebouwd,  is nu nog verborgen  in het Over-hemelse;  verborgen met Christus in God, maar straks als de Tegenwoordige aioon ( zie vorige blog) voorbij is gegaan,  dan zal 'Het Lichaam'  tot Heerlijkheid geroepen worden,  om in de Toekomende aionen:  Gods overweldigende rijkdom van genade te tonen aan de 'machten en krachten van engelen-heerschappijen'  in het Over-hemelse. (= Over-boven de geschapen hemelen waar tijd en ruimte geen invloed hebben)
       Of je behoort tot het 'Lichaam van Christus', kan alleen beantwoord worden door degene die Christus reeds toebehoren. Iemand die niet weet wie Christus is en Hem niet als Verlosser en Heer heeft aanvaart, heeft ook geen weet van het 'Lichaam van Christus'.  De gelovige moet zich bewust zijn dat hij als 'kind in geloof'  gegroeit is naar 'het zoonschap' en nu behoort tot het 'volwassen man ( Grieks: aner) zijn'.
Door Gods Geest is hij zich bewust geworden van een hemelse-roeping, en de gelovige beseft dat hij behoort tot de 'Woonstede Gods in de Geest'   en dat hij nu reeds (geestelijk) ingelijft is,  in het Lichaam van Christus, door eenvoudig Gods Woord te geloven. (veel gelovigen van deze tijd zien deze genade boodschap niet en blijven in het kindschap van geloof hangen.  Zij blijven zich bezig houden met de uiterlijkheden,  die behoren bij het Koninkrijk)
     Als de Tegenwoordige bedeling ( zie blog: bedelingen) is afgelopen en de 'Verhoogde Christus'  van Zijn rechter-plaatst naast Gods zijde zal opstaan, dan zal het Lichaam voltallig zijn en zijn taak in het Over-hemelse aanvangen. De 'Dag van Christus'  is dan begonnen  en de gelovigen die tot 'Het Lichaam van Christus'  behoren,  zullen samen met Christus verschijnen in Heerlijkheid
Heel Gods schepping zal dan tot verlossing worden gebracht en.... Gods genade voor de gelovigen van deze tijd, die tot  'De Gemeente' behoren is,  dat God hen daarvoor mede wil gebruiken.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten