dinsdag 31 januari 2012

*83* 4- Wat wordt bedoeld met: Uit-opstanding uit de doden ?

De uitdrukking:  Uit-opstanding uit de doden = Grieks: "eis ten ex-anastasis ten ek nekron" vinden we  in de brief van Paulus aan de Filippenzen 3: 11. Letterlijk staat er: "tot de uit-opstanding van tussen de doden uit." Deze uitdrukking van Opstanding komt maar 1x in de Bijbel voor, en alleen hier in de Filippenzen brief. 'Uit de doden'  wil niet zeggen 'uit de dood',  maar tussen de doden uit, die (de andere doden) in het graf achterblijven. Het is een 'vóór'-uitopstanding. Een persoonlijke opstanding uit het graf, vóór de (algemene) opstandig der mensheid ( 1Kor. 15: 20-22), in de 4e aioon ( zie blog: aionen), als Christus op aarde weder komt.  
Degenen die tot de 'Uit-opstanding van tussen de doden uit' behoren, weten zich nu reeds geestelijk met Christus levend gemaakt, opgewekt en gezet in het Overhemelse aan Gods rechterhand, waar ze deel uitmaken van 'Het Lichaam van Christus'.  Wat nog moet gebeuren is 'de opstanding' ( Grieks anastasis) in een Verheerlijkt lichaam om zich bij het Hemelse Lichaam te kunnen voegen, na hun lichamelijke dood.
Zij hebben net als Paulus gejaagd naar de 'Prijs der roeping Gods'  en 'waardig hun loopbaan' gelopen en de verschijning van Christus lief gehad. Zij hebben de Prijs gehaald, die leidt tot de vóór- Uitopstanding vlak na hun dood ut het graf.  Zij hebben de 'Kroon der gerechtigheid' behaald ! !
De Uit-opstanding leidt tot een voortdurende uitbreiding van het 'Lichaam van Chirstus' in het Overhemelse,  dat nu reeds door de overwinnaars, Gods veelkleurige wijsheid aan de Overheden en machten bekend maken.
      Bij Zijn verschijning in de Overhemelse ( zijn eerste optreden na Zijn verborgenheid in God) zullen de gelovigen van het Lichaam van Chirstus op de 'Dag van Christus'  met Hem verschijnen in Heerlijkheid
De 'Zalige Hoop' ( Tit. 2: 13) van de Gemeente van het Ene Lichaam, is de vóór-uit-opstanding van de gestorven gelovige uit het graf.
    De dood is een merkwaardig fenomeen. In de Bijbel wordt de dood vergeleken met 'de slaap'. Bij het slapen gaan lijkt het alsof we na 3 seconden weer wakker worden, terwijl er b.v. wel 8 uur tussen heeft  gezeten. Bij de lichamelijke dood zal het lijken alsof we direct opstaan uit het graf, terwijl er toch een zekere tijd tussen zal liggen. Hoeveel tijd er tussen het doodgaan en de opstanding ligt,  zal afhangen hoe onze wandel  (leven) op aarde is geweest  en hoeveel Christus Zich in ons  heeft kunnen openbaren, tijdens ons leven. Daarom roept Paulus ons op onze Roeping te kennen en vast te maken in ons leven.
De 'Hoop der opstandig'  is één van de kernen van het geloof.: "U geschiede naar uw geloof" is een diepe waarheid, die zich ook hier laat gelden.
   Bij het sterven gaat de levens-geest terug naar God. Dit  is de onpersoonlijke kracht dat alle leven wekt. Bij de dood vloeit het leven terug naar God, de Houder van het leven.
De gehele mens ( lichaam en ziel) ligt neder in het graf, waarna het lichaam vergaat tot stof. (Lees:  Job. 3: 17-19,  7: 21,  10: 18-22 en meer, en Prediker 9: 5, 9: 10 en b.v. Daniël 12: 2 )  Als de gestorven mens wil opstaan, dan heeft hij  een (geestlijk) lichaam nodig. Dit 'Verheerlijkt lichaam'  wordt hem geschonken door Christus die hem zal wekken uit de dood.
      Het is niet zo dat alle gelovigen van deze tijd   behoren tot het 'Lichaam van Christus'  en de Prijs der Roeping Gods automatisch  behalen om zo te komen tot deze 'persoonlijke' vóór-uitopstanding. Veel gelovigen van deze tijd,  wijzen juist de Hemelse zegenigen van Christus af en blijven zich uitstrekken naar het 'Evangelie van het Koninkrijk' met al zijn uiterlijke ceremonie's
Zij zullen in de komende aioon,  levend worden gemaakt door Christus tot het Eeuwige ( = aionische) Leven.
Daarom is het zo belangrijk de brieven van Paulus te kennen,  waarin hij schrijft over de 'Roeping van het Geheimenis'.  Onze toekomstige plaats in de Hemel,  hang af van ons jagen naar het doel, om de Prijs der Roeping Gods, die boven is,  in Christus Jezus ( Filp. 3: 14),  om aan het eind van ons leven te kunnen zeggen:  " Ik heb de goede strijd gestreden, ik heb mijn loop ten einde gebracht, ik heb het geloof behouden; voorts ligt voor mij gereed de 'Krans der rechtvaardigheid',  welke te dien dage ( op de Dag  van Christus)  de Here, de rechtvaardige Rechter, mij zal geven, doch niet alleen aan mij maar ook allen, die Zijn Verschijining hebben liefgehad". ( 2 Tim. 4: 7-8).

3 opmerkingen:

  1. Hoe is uw visie op de 'opname': voor wie geldt die Thess. weggrissing? Alle gelovigen die 'Christelijk' zijn op een of andere manier?

    BeantwoordenVerwijderen
  2. Volgens mij wordt hier bedoeld: Degenen zowel doden als levenden die ook gestorven zijn in Yeshua hieruit gehaald worden als het ultieme genadegift :de bruid. Want niet allen zullen tot de bruid behoren er zijn 'vrienden,feestgangers en begleiders die ook tot het feest toegelaten worden maar niet de bruid zelf zullen zijn. Paulus zegt daarom ook :'dit geheimenis is groot'.

    BeantwoordenVerwijderen