dinsdag 24 januari 2012

*81* 2- Hoe lang duurt een eeuw / aioon.

Ons woord: eeuw is afgeleid van het Griekse woord: aioon.   Het woord: aioon uit de grondtekst heeft  een heel andere betekenis dan een 'eeuw' in onze tijd.  Een eeuw is voor onze begrippen 100 jaar, maar het woord aioon, zoals het bedoeld is in de grondtekst van God Woord,  wijst op 'een tijdperk', die vaak meer dan 1000 jaar duurt. Het is een tijdperk van de wereld waarin een bepaalde situatie heerst. Deze situatie begint vaak met iets 'geheel nieuws' en eindigd met 'een oordeel'.
In de Bijbel onderkennen we 5 eeuwen (aionen).
Over de 1e eeuw (aioon) lezen we in 2 Petrus 3:6. In de Bijbel valt deze periode tussen  Genesis 1: 1 en 1: 2.   Het is de 'toenmalige wereld', de oerwereld, die wel duizenden jaren kan hebben geduurt en waarin de overdekte Cherub ( Ezechiël 28) op aarde regeerde. Deze eeuw (aioon) werd afgesloten met een oordeel van woest en ledigheid van de wereld.
De 2e eeuw (aioon) begint met de  her-schepping van de wereld  (Gen. 1: 3)  en eindigd met de zondvloed van vers 31. Deze periode duurde meer dan 1600 jaar  en wordt de 'oude wereld' genoemd in 2 Petrus 2: 5.
De 3e eeuw (aioon) is de 'periode van onze huidige tijd': de tegenwoordige eeuw (aioon) De tijd dat deze eeuw (aioon) reeds duurt is 4426 jaar  (2415 jaar tot de geboorte van Christus en 2011 jaar na Christus).  Het begon na de zondvloed ( Gen. 2: 5-6) en zal eindigen bij de 'Wederkomst van Christus' ( Luc. 20: 34-35). Vooraf aan de 'Komst des Heren', vindt de voleinding (Grieks: sunteleia) van deze tegenwoordige eeuw (aioon) plaats met de 3 en half jaar: 'grote verdrukking', dat we kunnen lezen in Openbaring.
De 4e eeuw (aioon) is de toekomende eeuw (aioon) ( Efz. 1: 21, Math. 12: 32 en Mark. 19: 30) De komende eeuw (aioon) vangt aan bij de Wederkomst van Christus en wordt in de Bijbel 'de Dag des Heren' genoemd en duurt 1000 jaar ( Op. 6: 12-17, 2 Petrus 3: 7 en Math. 24: 29). Deze eeuw lijkt op het begin van de 2e eeuw (aioon) toen het Paradijs op aarde was. ( een damp over de aarde, mensen worden ouder, geen ziekte, de leeuw en de lam tesamen enz.) De eeuw (aioon) eindigd met het oordeel over een deel van de mensen, als de satan weer los gelaten wordt uit de afgrond en de volkeren zal verleiden,  hem ( de satan:  Gods tegenstander)  te volgen.
De 5e eeuw (aioon) vinden we in Openbaring  21: 2. De Nieuwe Hemel en Aarde, het Nieuwe Jeruzalem daalt neer op aarde. Dit wordt 'de Dag Gods' genoemd en God zal wonen bij de mensen. Christus geeft 'Het Koninkrijk'  terug aan de Vader en God zal zijn:  'alles in allen' ( 1Cor. 15: 24-28).
        Verder kent de Bijbel nog begrippen als 'eeuwig' en 'eeuwigheid',  dat voor onze begrippen een 'altijd durende tijd'  is, maar uit de grondtekst is dit de vertaling is van 'aioon toon aioon':  'De eeuw' der eeuwen =  de laatste eeuw (aioon): de 5e eeuw. De eeuwigheid duidt op het tijdperk van de Nieuwe Schepping, wanneer de Hemelen aarde één zullen zijn.
De wereld zal dan vol zijn van Gods Heerlijkheid en het zal een toestand zijn zonder tijd en ruimte ( voor ons mensen niet te begrijpen)
Aan deze 'eeuw'  der eeuwen'  (aioon toon aioon) = 5e eeuw, hebben de gelovigen van 'De Gemeente'  in Het Lichaam van Christus nu reeds ( geestelijk) deel. ( Efz. 3: 21, Filp. 4: 20, 1Tim. 1: 16, 6: 12, Titus: 1: 2, 2Tim. 4: 18)
Zij zijn voor God nu reeds heilig en onberispelijk en volkomen verzoend  voor Zijn aangezicht geplaatst in Gods Heerlijkheid.
Waarom is het balangrijk de betekenis van eeuw (aioon) te begrijpen ?
God heeft een 'Verlossings-Plan' voor de wereld; een 'eeuwig voornemen' ( prothesin toon aioon).  Het is een fasen-plan; een (5) stappen- plan, die als een boekrol steeds verder uitrolt, totdat de uitrol compleet is en God 'alles in allen' kan zijn.
Het is het 'Plan der eeuwen'  (aionen), ( Efz. 3: 11).  Om dit Heils-Plan te begrijpen is het noodzakelijk een begrip te hebben van de eeuwen (aionen) die geweest zijn, nu zijn,  en nog zullen komen.
Hoe zouden we kunnen delen in  Gods liefde en genade  als we Zijn Plan met deze wereld en de mensheid niet kennen ?  En hoe zouden we Gods Woord kunnen begrijpen als we Gods Heils-Plan niet kennen ? Geloven begint met kennen......

Geen opmerkingen:

Een reactie posten