vrijdag 4 maart 2011

*11* Het Koninkrijk.

Over het 'Koninkrijk van God',  wordt in het Christendom verschillend gedacht.    De ene gelovige zegt dat het Koninkrijk reeds op aarde is  en dat we nu reeds leven in het Duizend-jarig rijk   en de ander beschouwt  het Christendom zelf,  als het Koninkrijk, en is druk bezig dit Koninkrijk uit te breiden door te gaan evangeliseren in de wereld.    Binnen een groot deel van de Christenheid heerst de opvatting  dat  het Koninkrijk door het Evangelie gekerstend moet worden  en dat het 'Koninkrijk van God' op aarde zou worden gevestigd,  als er steeds meer mensen tot geloof zouden komen.
We kunnen het beste 'Gods Woord' laten spreken om te ontdekken wat het Koninkrijk inhoudt.
Reeds in het Oude Testament komen we 'het Koninkrijk' tegen.  Voor de eerst keer in Nummerie 23 vers 21 daar staat:  'dat  de Here God  de bejubelde Koning is'.    En in Psalm 22: 29 lezen we:  'Want het Koninkrijk is des Heren, Hij is Heerser ( Koning) over de volkeren'.    Dat God,  de Koning is wordt door heel het Oude Testament verkondigd.   Het Joodse Volk zegt nog steeds meerdere malen per dag  dat de Here God Zelf de Koning van het Heelal is:    'Baruch  ata  Adonai,  Eloheinu,  Melech  ha'olam'.  Ze zeggen:  'Gezegend zijt Gij,  O HERE  onze God,  'Koning' van het heelal'.  Als God de Koning is, dan is Zijn Koninkrijk op de plaats waar Hij Zich nu bevindt,  namelijk (verborgen)  in de Hemel.   Het Koninkrijk kan op dit moment moeilijk de Kerk op aarde zijn,  die moet groeien door het Evangelie.    Dat het Koninkrijk nog een 'Hemels Koninkrijk' is, wordt wel 40 keer in de eerste brief  (Evangelie van Matheüs)  in het Nieuwe Testament verkondigd.    Het Thema van de Evangeliën  en een groot deel van Handelingen is:  'de Komst van de Messias',  'de Koning' en  'de nabijheid van het Koninkijk':   'Kom tot berouw en bekering, opdat het Koninkrijk Gods geopenbaard zal worden'.  is de oproep aan het Joodse Volk.   Maar Israël heeft zich niet bekeerd en het Koninkrijk  is nog steeds in de Hemel, waar het wacht om openbaar te worden  bij de (Weder) Komst van de Messias op aarde  in de toekomst.
In Openbaring 11 vers 15  zegt de  engel, die de zevende bazuin blaast:  'Het Koningschap over de wereld is gekomen aan onze HERE, en aan Zijn Gezalfde, tot in alle eeuwigheden' (= tot in de eeuw der eeuwen:  Het nieuwe Jeruzalem).
Zo ver is het nog niet.  Het Koninkrijk van God  is nu nog verborgen in de Hemel  (het Over-Hemelse)  aan Gods rechterhand ( Colossenzen 3: 1), waar Christus zit aan de rechterhand van God.( In de Macht van God.)
In deze 'Tussentijd' is het niet Gods bedoeling  het Koninkrijk op aarde  te openbaren (= zichtbaar te maken).    Het eerste Volk dat aan Christus onderworpen zal worden is  Israël,  die in vroegere dagen niet voor Christus wilde buigen.   In de toekomst zal dat wel  gebeuren,  als zij in lofzang,  Psalm 118 aanhalen:  'Gezegend is  Hij,  Die komt in de Naam des HEREN' ( vers 26),.... dan zal de Here Jesus Christus wederkomen uit de Hemel en op aarde  'Koning' worden. (duizend jaren lang).
Op dit moment is God alleen maar bezig  de gelovigen te brengen tot het  'Lichaam van Christus' in het Over-Hemelse.   Het Koningschap  wacht tot God de draad met Israël weer opneemt.
Daarom schreef Paulus  aan het eind van zijn leven:   'De Here zal mij beveiligen  tegen alle boos opzet en  behouden in Zijn  'Hemels Koninkrijk'  brengen'. 
In dit verborgen Hemels  Koninkrijk wacht Chiristus, samen met 'Zijn Lichaam' ( de Gemeente)   tot dat in 'Gods Heils-Plan',  de volgende fase  (= bedeling)  ingaat.
Het  'Hemelse Koninkrijk'  zal in de toekomst met Christus op aarde nederdalen  en het 'Lichaam van Christus' vindt  dan  zijn vervulling in  het Over-Hemelse,   volgens Efeze: 2 vers 6 en 7.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten